Vishnu Stotram September 26th, 2012

Subha Saikumar
Achyutam Keshavam Rama Narayanam
Krishna Damodaram Vasudevam Hari
Shri Dharam Madhavam Gopika Vallabham
Janaki Nayakam Ramachandram Bhaje

Achyutam Keshavam Satyabha Madhavam
Madhavam Shri Dharam Radhika Radhitam
Indira Mandiram Chetasa Sundaram
Devakinandanam Nandajam Sandadhe

Vishnave Jishnave Sankhine Chakrine
Rukmini Raagine Janaki Janaye
Vallavi Vallabha Yarchita Yatmane
Kamsavi Dhwansine Te Namah Vansine 

Krishna Govinda He Rama Narayana
Shripate Vasudev Aachyuta Shrinidhe
Achyutananda He Madhavaa Dhokshajam
Dwarakanayaka Draupadi Rakshakam

Rakshasa Sobhitah Siitaya Sobhito
Dandakaa Ranyabhu Punyata Kaaranah
Lakshmane Naanvito Vaanarai Sevito
Agastya Sam Pujito Radhava Paatu Maam

Dhenuka Ristaka Nista Krid Dveshiha
Keshiha Kansahru Dvansikavadakah
Putanakopakah Surajakhelano
Balagopalaka Paatu Maam Sarvada

Vidyudu Dyotavat Prasphurad Vaasasam
Pravidam Bhodavat Prollasad Vigraham
Vanyayaa Malaya Sobhito Rahsthalam
Lohitan Ghridvayam Varijaksham Bhaje
 


Kunchitaih Kuntalairbh Raajamaanaananam
Ratnamau Lim Lasat Kundalam Gandayoh
Harakey Urakam Kankanaaprojjvalam
Kinkini Manjulam Shyamalam Tam Bhaje

Achyuta Syastakam Yah Pathedistadam
Prematah PratyahamPurusah Sasprutham
Vrittatah Sundaram Kartrivisvambharas
Tasya Vasyo Harir Jayate Satvaram


This entry was posted on Wednesday, September 26th, 2012 under Lord Vishnu Slogams Lyrics. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply