Sri Rudram Lagunyasam October 5th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Om
Prajanaye Bramha Thishtatu
Padayor Vishnus Thishtatu
Hasthayor Haras Thishtatu
Bahor Indras Thishtatu
Jatare Agnis Thishtatu
Hridaye Shivas Thishtatu
Kante Vasavas Thishtanu
Vakre Sarawathi Thishtatu
Nasikayor Vayus Thishtatu
Naya Nayos Chandra Dithyou Thishtaetam
Karnayo Rasmino Thishtaetam
Lalate Rudras Thishtantu
Moorgyan Vidyas Thistantu
Shirashi Maha devas Thishtatu
Shikhaya Vama devas Thishtatu
Prishte Pinaki Thishtatu
Urata Shooli Thishtatu
Pashvayo Shiva Shankaro Thishtaetam
Sarvato Vayush Thishtatu
Tato Bahis Sarvatogne Jwala Mala Pari Vritas Thishtatu
Sarve Shrangeshu Sarva Devata Yata Stanam Thishtantu
Maghum Rakshantu
Om.


This entry was posted on Friday, October 5th, 2012 under Lord Shiva Slogams Lyrics. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.