Archive for the ‘Uncategorized’ Category

December 30th, 2012

Subha Saikumar
Ayyappa Saranam – 108
1. Swamiyae
2. Harihara Sudhanae
3. Kannimoola Mahaa Ganapathy Bhagavaanae
4. Shakti Vadivelan Sodaranae
5. Maalikaippurattu Manja Devi Lokamaathave
6. Vaavar Swamiye
7. Karuppanna Swamiye
8. Periya Kadutta Swamiye
9. Siriya Kadutta Swamiye
10. Vanadevadha Maare
11. Durga Bhagavathi Maare
12. Achchan Kovil Arase
13. Anaatha Rakshagane
14. Anna Dhana Prabhuve
15. Achcham Thavirpavane
16. Ambalathu Arasane
17. Abhaya Daayakane
18. Ahandai Azhippavane
19. Ashtasiddhi Daayagane
20. Andinorai Aadarikkum Deivame
21. Azhuthayil Vaasane
22. Aariyankaavu Ayyaave
23. Aapadh Baandhavane
24. Aananda Jyotiye
25. Aatma Swaroopiye
26. Aanaimukhan Thambiye
27. Irumudi Priyane
28. Innalai Theerppavane
29. Naaga Raajakkale
30. Hirudaya Kamala Vaasane
31. Eedillaa Inbam Alippavane
32. Umaiyaval Baalakane
33. Umaikku Arul Purindavane
34. Uzhvinai Akatruvone
35. Ukkam Alippavane
36. Engum Niraindhone
37. Enillaa Roopane
38. En Kula Deivame
39. En Guru Naathane
40. Erumeli Sri Dharma Shasthaave
41. Engum Nirainda Naada Brahmame
42. Ellorkkum Arul Puribavane
43. Aetrumaanoorappan Makane
44. Aekaanta Vaasiye
45. Aezhaikkarul Puriyum Eesane
46. Aindhu-malai Vaasane
47. Aiyyangal Theerppavane
48. Opillaa Maanikkame
49. Omkaara Para Brahmame
50. Kaliyuga Varadane
51. Kan Kanda Deivame
52. Kambankudiku Udaiya Naathane
53. Karunaa Samudrame
54. Karpoora Jyothiye
55. Sabari Giri Vaasane
56. Shathru Samhaara Moortiye
57. Sharanaagatha Rakshakane
58. Sharana Ghosha Priyane
59. Shabarikku Arul Purindavane
60. Shambhu Kumaarane
61. Satya Swaroopane
62. Sankatam Theerppavane
63. Sanchalam Azhippavane
64. Shanmukha Sodarane
65. Dhanvantari Moortiye
66. Nambinorai Kaakkum Deivame
67. Narttana Priyane
68. Panthala Raajakumaarane
69. Pambai Baalakane
70. Parasuraama Poojithane
71. Bhakta Jana Rakshakane
72. Bhakta Vatsalane
73. Paramashivan Puthirane
74. Pambaa Vaasane
75. Parama Dhayaalane
76. Manikanda Porule
77. Makara Jyotiye
78. Vaikkathappan Makane
79. Kaanana Vaasane
80. Kulathuu Puzhai Baalakane
81. Guruvaayoorappan Makane
82. Kaivalya Pada Daayakane
83. Jaathi Matam Bhedam Illathavane
84. Shivashakti Aikya Svaroopane
85. Sevipporku Aananda Moorthiye
86. Dushtar Bhayam Neekkuvone
87. Devaadi Devane
88. Devarkal Thuyaram Therthavane
89. Devendra Poojitane
90. Narayanan Mainthane
91. Ney Abhisheka Priyane
92. Pranava Swaroopane
93. Paapa Samhaara Moorthiye
94. Paayasanna Priyane
95. Vanpuli Vaahanane
96. Varapradaayakane
97. Bhaagavatottamane
98. Ponnambala Vaasane
99. Mohini Suthane
100. Mohana Roopane
101. Villaali Veerane
102. Veeramani Kanthane
103. Sadguru Naathane
104. Sarva Roga Nivaarakane
105. Sachidaananda Sorupiye
106. Sarvaabheestha Daayakane
107. Saasvatapadam Alippavane
108. Patinettaam Padikku Athipathiyae

Continue reading...


 

Purusha Suktam December 14th, 2012

Subha Saikumar
Thachamyo ravrunimahe.gathum yagnaya.
Gathum Yagna pathaye.Daivee swasthi rasthu na.
Swasthir Manushebhya. Urdhwa Jigathu beshajam.
Sam no asthu dwipadhe.Sam chatush pade
Om Shanthi, shanthi, Shanthi.
Sahsra seerhaa purusha; Sahasraksha saharpath.
Sa bhoomir viswatho vruthwa.Athyathishta ddhasangulam. 
Purusha eeveda sarvam.Yad bhootam yad bhavyam.

Utha amruthathwasya eesana. Yad annena adhirohathi. 
Ethaa vaanasya mahimaa.Atho jyaaya scha purusha.

Padhosya viswa bhoothanee.Tripaadasyamrutham divi. 
Tri paddurdhwa udaith prurusha. Padhosye habha vaath puna.

Thatho vishvangvyakramath.Sasanana sane abhi. 
Tasmath virad jayatha. Virajo agni purusha.
Sa jatho athya richyatha. Paschad bhoomi madho pura.
Yat purushena havishaa. Devaa yagna mathanvath.

Vasantho asyaasee dhajyam. Greeshma idhma saraddhavi. 
Sapthaasyasan paridhaya. Thri saptha samidha Krutha.

Devaa yad yagnam thanvaana. Abhadhnan purusham pasum.
Tham yagnam barhisi prokshan. Purusham Jaatham agradha.

Thena deva ayajantha. Saadhya rushayasch ye.
Tasmad yagnath sarva hutha. Sam brutham prushad ajyam.

Pasus tha aschakre vayavyaan. Aaranyaan graamyascha ye. 
Tasmad yagnath sarva hutha.Rucha saamanee jagniree.

Chanadaa si jagnire tasmath.Yajus tasmad jaayatha.
Tasmad aswaa ajaayantha. Ye ke chobhaya tha tha.

Gavooha janjire tasmath. Tasmad gnatha ajavaya. 
Yad purusha vyadhadhu.Kathidhaa vyakalpayan.

Mukham kimsya koo bahu. Kaavuruu pada a uchyathe. 
Brahmanasya Mukham aseed.Bahu rajanya krutha.

Ooru tadasys yad vaisya.Padbhyo sudro aajayatha. 
Chandrama manaso Jatha.Chaksho surya Ajayatha.

Mukhad Indras cha Agnis cha.Pranad Vayua aajayatha.
Nabhya aseed anthareeksham.seershno dhou samavarthatha.

Padbyam Bhoomi,, disaa srothrath.Tadha lokaa akampayan. 
Vedahametham purusham mahantham.Adhitya varna thamasathu pare,

Sarvani roopani vichinthya dheera. Namaani kruthwa abhivadan yadasthe. 
Dhaatha purasthad yamudhajahara.sacra pravidhaan pradhisascha thathra.

Thamevam vidwaan anu mrutha iha bavathi. Naanya pandha ayanaaya vidhyathe. 
Yagnena yagnam aya jantha devaa. Thaani dharmani pradhamanyasan.

Theha naakam mahimaana sachanthe.yatra poorvo saadhyaa santhi devaa. 
Adhbhyaa sambhootha pruthvyai rasascha.Viswakarmanas samavarthadhi.

Tasyas twashtaa vidhadh drupamethi.tad purushasya viswa maajanam agre.
Vedaham etham purusham mahantham.Aadithyavarna thamasa parasthath.

Thamevam vidwan amrutha iha bhavathi.nanya pandhaa vidhyathe ayanaaya.
Prajapathis charathi garbhe antha. Aajayamano bahudha vijaayathe.

Tasya dheera parijananthi yonim. Mareechinaam padamicchanthi vedhasa.
Yo devebhya aathapathi. Yo devaanaam purohitha.

Poorvo yo devebhyo jatha.Namo ruchaaya brahmaye. 
Rucha brahmam janayantha.Devaa agne tadha bruvan.

Yasthaiva barahmano vidhyat. Tasya deva asaan vase. 
Hreescha the lakshmischa patnyou.Ahorathre paarswe.

Nakshatrani roopam.Aswinou vyatham.
Ishtam manishaana.Amum manishana.Sarve manishana.

Thachamyo ravrunimahe.gathum yagnaya.
Gathum Yagna pathaye.Daivee swasthi rasthu na.
Swasthir Manushebhya. Urdhwa Jigathu beshajam.
Sam no asthu dwipadhe.Sam chatush pade

Om Shanti, Shanti, Shanthihi

Continue reading...


 

shiva tandava stotram December 13th, 2012

Subha Saikumar
Jatata vee gala jwala pravaha pavitha sthale,
Gale avalabhya lambithaam bhujanga thunga malikaam,
Dama ddama dama d dama ninnadava damarvayam,
Chakara chanda thandavam thanothu na shiva shivam. 

Jata kataha sambhramabrama nillimpa nirjari,
Vilola veechi vallari viraja mana moordhani,
Dhaga dhaga daga jjwala lalata patta pavake,
Kishora Chandra shekare rathi prathi kshanam mama. 

Dara darendra nandini vilasa bhandhu bhandura,
Sphuradigantha santhathi pramodha mana manase,
Krupa kadaksha dhorani niruddha durdharapadi,
Kwachi digambare mano vinodha maethu vasthuni.

Jada bhujanga pingala sphurath phana mani prabha,
Kadamba kumkuma drava praliptha digwadhu mukhe,
Madhandha sindhura sphurathwagu utthariya medhure,
Mano vinodha madhbutham bibarthu bhootha bharthari. 

Sahasra lochana prabhoothyasesha lekha shekhara,
Prasoona dhooli dhorani vidhu sarangri peedabhu,
Bhujanga raja Malaya nibhadha jada jhootaka,
Sriyai chiraya jayatham chakora bandhu shekhara. 

Lalata chathwara jwaladhanam jaya sphu lingabha,
Nipeetha pancha sayagam saman nilimpanayakam,
Sudha mayookha lekhaya virajamana shekharam,
Maha kapali sampade, siro jadalam asthu na. 

Karala bhala pattika dhaga dhaga jwala,
Ddhanam jayahuthi krutha prachanda pancha sayage ,
Dhara dharendra nandhini kuchagra chithrapathraka,
Prakalpanaika shilpini, trilochane rather mama. 

Naveena megha mandali nirudha durdharath sphurath,
Kahoo niseedhi neethama prabhandha bandha kandhara,
Nilimpa nirjari darsthanothu kruthi sindhura,
Kala nidhana bandhura sriyam jagat durandhara. 

Prafulla neela pankaja prapancha kalima prabha,
Valambhi kanda kanthali ruchi prabandha kandharam,
Smarschidham puraschidham bhavaschidham makhachidham,
Gajachidandakachidham tham anthakachidham bhaje. 

Agarva sarva mangalaa kalaa kadamba manjari,
Rasa pravaha madhuri vijrumbha mana madhu vrtham,
Suranthakam, paranthakam, bhavanthakam, makhandakam,
Gajandhakandhakandakam thamanthakanthakam bhaje. 

Jayathwadhabra vibramadbujaamga maswasath,
Vinirgamath, kramasphurath, karala bhala havya vat,
Dhimi dhimi dhimi dhwanan mrudanga thunga mangala,
Dhwani karma pravarthitha prachanda thandawa shiva. 

Drusha dwichi thra thalpayor bhujanga moukthika srajo,
Garishta rathna loshtayo suhrudhwi paksha pakshayo,
Trunara vinda chakshusho praja mahee mahendrayo,
Samapravarthika kadha sadashivam bhajamyaham. 12

Kada nilampa nirjaree nikunja kotare vasan,
Vimuktha durmathee sada sirasthanjaleem vahan,
Vilola lola lochano lalama bhala lagnaka,
Shivethi manthamucharan kada sukhee bhavamyaham. 13

Imam hi nithya meva muktha muthamothamam sthavam,
Padan, smaran broovan naro vishudhimethi santhatham,
Hare Gurou subhakthimasu yathi nanyadha gatheem,
Vimohinam hi dehinaam sushakarasya chithanam. 14

Poojavasana samaye dasa vakhra geetham,
Ya shambhu poojana param padthi pradhoshe,
Thasya sthiraam radha gajendra thuranga yuktham,
Lakshmeem sadaiva sumukheem pradadathi shambu. 15

Continue reading...


 

Saraswathi Stotram October 27th, 2012

Subha Saikumar
Ya kundendu tusharaharadhavala ya shubhravastravrita Ya vinavaradandamanditakara ya shvetapadmasana
Ya brahmachyutashankaraprabhritibhir devaissada pujita
Sa mam patu sarasvati bhagavati nishsheshajadyapaha
Dorbhiryukta chaturbhim sphatikamaninibhai akshamalandadhana Hastenaikena padmam sitamapicha shukam pustakam chaparena
Bhasa kundendushankhasphatikamaninibha bhasamana.asamana Sa me vagdevateyam nivasatu vadane sarvada suprasanna
Surasurasevitapadapankaja kare virajatkamaniyapustaka
Virinchipatni kamalasanasthita sarasvati nrityatu vachi me sada
Sarasvati sarasijakesaraprabha tapasvini sitakamalasanapriya
Ghanastani kamala vilolalochana manaswini bhavatu varaprasadinii

Saraswathi Namastubhyam Varade Kamarupini
Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada

Saraswathi Namastubhyam sarva devi namo namaha
shaantarupe shashidhare sarvayoge namo namaha
nityanande niraadhare nishkalayai namo namaha
vidyadhare visalakshi shuddhagnana namo namaha
suddha sphatika rupayai sukshmarupe namo namaha
shabdabrahmi chaturhaste sarvasiddhyai namo namaha
muktalankrita sarvangyai muladhare namo namaha
mulamantra svarupayai mulashaktyai namo namaha
mano manimahayoge vagishvari namo namaha
vagbhyai varadahastayai varadayai namo namaha
vedayai vedarupayai vedantayai namo namaha
gunadosha vivarjinyai gunadiptyai namo namaha
sarvagnane sadanande sarvarupe namo namaha
sampannayai kumaryai cha sarvagne te namo namaha
yoganarya umadevyai yoganande namo namaha
divyagnana trinetrayai divyamurtyai namo namaha
ardha chandra jatadhari chandrabimbe namo namaha
chandraditya jatadhari chandrabimbe namo namaha
anurupe maharupe vishvarupe namo namaha
animadyashta siddhayai anandayai namo namaha
gnana vignana rupayai gnanamurte namo namaha
nanashastra svarupayai nanarupe namo namaha
padmada padmavansha cha padmarupe namo namaha
parameshthyai paramurtyai namaste papanashini
mahadevyai mahakalyai mahalakshmyai namo namaha
brahmavishnushivayai cha brahmanaryai namo namaha
kamalakarapushpa cha kamarupe namo namaha
kapali karadiptayai karmadayai namo namaha

sayam pratah pathennityam shanmasatsiddhiruchyate
choravyaghrbhayamnasti pathatam shrinvatamapi
ittam sarasvati stotram agastyamuni vachakam
sarvasiddhikaram nrinam sarvapapapranashanam

Continue reading...


 

Daily Small Slogams/Slokas September 26th, 2012

Subha Saikumar
Slokas While Eating Food
“Brahmaarpanam Brahma Havih Brahmaagnau Brahmana Hutam,
Brahmaiva Tena Gantavyam Brahmakarmasamaadhina”
 Holy Bath Slokas
“Ganga Cha Yamuna Chaiva Godavari Saraswati,
Narmada Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhim Kuru”
 Bedtime Slokas
“Karacharana Krn Itam Vaakkaayajam Karmajam Vaa,
Shravananayanajam Vaa Maanasam Vaaparaadham,
Vihitamavihitam Vaa Sarvametatkshamasva,
Jaya Jaya Karunaabdhe Shriimahaadeva Shambho”
 Early Morning Slokas:
Karaagre Vasate Lakshmi Karamadhye Sarasvati,
Karamuule Tu Govinda Prabhaate Karadarshanam,
Samudravasane Devi Parvatastanamandale,
Vishhnupatni Namastubhyam Paadasparsham Kshamasva Me
 Sri Sashta Gayatri:
Om Bhutanathaya Vidmahe
Bhava Nanadhanaya Deemahe
Tannoh: Sashta Prachodayat:
 
Abhirami Andhadi:
Dhanam Tharum Kalvi Tharum Orunaalum Thalarvu Ariya
Manam Tharum Deyva Vadivum Tharum Nenjil Vanjamila
Enam Tharum Nallana Ellam Tharum Anbar Enbavarkae
Manam Tharum Poonkuzhalal Abhirami Kadai Kanngalae!
Sri RaghaVendra:
Pujyaya Ragavendraya Satyadharma Rataya Cha |
Bajatam Kalpavrukshaya Namatam Kamadhenave ||
 
Sri Hayagreevar:
 Nyanananda Mayam Devam Nirmala Spatikarkrutim
Aadaram Sarva Vidhyaanaam Hayagreevar Upasmayae
 
 Kaariya Vetri:(for success in work)
Om Jaya Cha Vijaya Chaiva Jayanthi
Chaparajitha Kupchika Kalikha Sastri
Veena Pustaka Dharini Namastute
 
Khadhan Neenki Subeeksham Pera: (to Overcome loans)

Om Haim Hrem Sreem Sree Sri Raja Rajaeshwariyae Phottri 

Continue reading...