Archive for the ‘Shanthi Mantram Lyrics’ Category

Shanthi Mantram October 7th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Om Saha Naa Vavatu Sahanau Bhunaktu
Saha Veeryam Kara Vaavahai
Tejas Vi Naa Vadheeta Mastu Maa Vid Vishaa Vahai
Om Shantih Shantih Shantih
Om Gannaanaam Tvaa Gannapatim Havaa Mahe
Kavim Kavee Naam Upamash Ravas Tamam
Jyessttha Raajam Brahmannaam Brahmannas Pata
Aa Nah Shrnnvan Nuutibhih Seeda Saadanam
Om Mahaa Ganapataye Namah
Om Sham No Mitrah Sham Varunah
Sham No Bhavat Varyamaa
Sham Na Indro Brihaspatih
Sham No Vishnnur Urukramah
Namo Brahmane
Namaste Vaayo
Twameva Pratyaksham Brahmaasi
Twaa Meva Pratyaksham  Brahma Vadish Yaami
Rrtam Vadissyaami
Satyam Vadissyaami
Tanmaama Vatu
Tadvaktaaram Avatu
Avatu Maam Avatu Vaktaaram.
Om Shantih Shantih Shantih
Om Puurnnam Adah Puurnnam Idam
Puurnnaat Purnnam Udachyate
Puurnnashya Puurnna Maaadaaya
Puurnnamaevaa Vashissyate
Om Shaantih Shaantih Shaantih 

Continue reading...