Archive for the ‘Navagraha Slogams Lyrics’ Category

Guru Ashtakam January 5th, 2013

Subha Saikumar
Shareeram Swaroopam Thatha Vaa Kalatram
Yasascharu Chitram Dhanam Meru Tulyam
Manasche Na Lag Nam Guro Ranghri Padme
Tatah Kim Tatah Kim Tatah Kim Tatah Kim


Kalatram Dhanam Putra Poutraadi Sarvam
Gruham Bhaandavaa Sarva Mettadhi Jaatam

Manasche

Shadan Gaadhi Vedo Mukhe Shastra Vidhyaa
Kavitva Aadhi Gadhyam Supadhyam Karoti

Manasche

Vidheseshu Maanyaha Swadheseshu Dhanyaha
Sadhaa Chaara Vrutteshu Matto Na Chaanyaha

Manasche

Kshamaa Mandale Bhupa Bhupaala Brindihi
Sada Sevitam Yasya Paadaara Vindam

Manasche

Yasho Me Gattam Dhikshu Dhaana Prataapaath
Jagad Vastu Sarvam Kare Yat Prasaadaath

Manasche

Na Bhoge Na Yoghe Na Vaa Vaaji Raajam
Na Kaantaa Mukhe Naiva Vitteshu Chittam

Manasche

Aranye Na Vaa Svasya Gehe Na Kaarye
Na Dehe Mano Vartate Me Tvanargye

Manasche

Gurorashtakam Yah Patetu Punya Dehee
Yatir Bhupatir Bhrahmachaari Cha Gehi
Labhed Vaanchi Taartham Padam Brahma Sanjnam
Guro Ruktha Vakyae Mano Yasya LagnamContinue reading...


 

Surya Ashtakam October 7th, 2012

Subha Saikumar
Adhi Deva Namasthubhyam
Praseeda Mama Bhaskara

Divakara Namasthubhyam
Prabhakara Namosthuthey.

Sapthaaswaradha Maaroodam
Prachandam Kasypathmajam
Swetha Padma Dharma Devam
Tham Suryam Pranamamyaham

Lohitham Radha Maroodam
Sarvaloka Pitha Maham
Maha Papa Haram Devam
Tham Suryam Pranamamyaham

Trigunyam Cha Maha Sooram
Brahma Vishnu Maheswaram
Maha Papaharam Devam
Tham Suryam Pranamamyaham

Bramhitham Teja Punjam Cha
Vayu Makasa Meva Cha
Prabhustwam Sarva Lokaanam
Tham Suryam Pranamamyaham

Bandhooka Pushpa Sankaasam
Hara Kundala Bhooshitham
Eka Chakra Dharam Devam
Tham Suryam Pranamamyaham

Tham Sooryam Jagath  Karthaaram
Maha Theja Pradheepanam
Maha Papa Haram Devam
Tham Suryam Pranamamyaham

Tham Sooryam Jagathaam Nadam
Gnana Vignaana Mokshadham
Maha Papa Haram Devam
Tham Suryam Pranamamyaham


Sooryashtakam Pataeh Nithyam

Gruha Peetah Prananasanam
Aputhroe Labataeh Putram

Dharidhoera Dhanava Bhavaeth


Aamisham Madhu Panam Cha

Ya Karothi Raver Dhine

Saptha Janma Bhaved Rogi

Janma Janma Dharidhratha


Sthree Thails Madhu Maamsani

Yasth Yejathu Raver Dhine

Na Vyadhi Soka Dharidhryam

Surya Lokam Sa Gachathi


Om Bhaskaraya Vidmahe

Mahadyutikaraya Dhimahi

Tanno Adityah Pracodaya

Continue reading...


 

Surya Ashtakam October 7th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Adhi Deva Namasthubhyam
Praseeda Mama Bhaskara

Divakara Namasthubhyam
Prabhakara Namosthuthey.

Sapthaaswaradha Maaroodam
Prachandam Kasypathmajam
Swetha Padma Dharma Devam
Tham Suryam Pranamamyaham

Lohitham Radha Maroodam
Sarvaloka Pitha Maham
Maha Papa Haram Devam
Tham Suryam Pranamamyaham

Trigunyam Cha Maha Sooram
Brahma Vishnu Maheswaram
Maha Papaharam Devam
Tham Suryam Pranamamyaham

Bramhitham Teja Punjam Cha
Vayu Makasa Meva Cha
Prabhustwam Sarva Lokaanam
Tham Suryam Pranamamyaham

Bandhooka Pushpa Sankaasam
Hara Kundala Bhooshitham
Eka Chakra Dharam Devam
Tham Suryam Pranamamyaham

Tham Sooryam Jagath  Karthaaram
Maha Theja Pradheepanam
Maha Papa Haram Devam
Tham Suryam Pranamamyaham

Tham Sooryam Jagathaam Nadam
Gnana Vignaana Mokshadham
Maha Papa Haram Devam
Tham Suryam Pranamamyaham


Continue reading...


 

Sri Navagraha Gayatri: March 12th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Om Bhaskaraaya Vidmahe
Mahatdhyutikaraaya Dheemahi
Thanno Aditya Prachodayaat.

Om Sheetapradhaaya Vidmahe
Shodashakalaaya Dheemahi
Thanno Soma Prachodayaat.

Om Angaarakaaya Vidmahe
Bhoomibaalaaya Dheemahi
Thanno Kuja Prachodayaat.

Om Budhagrahaaya Vidmahe
Indhuputraaya Dheemahi
Thanno Sowmya Prachodayaat.

Om Suraachaarayaaya Vidmahe
Sureashresthaaya Dheemahi
Thanno Guru Prachodayaat.

Om Rajathaabhaaya Vidmahe
Bhrigusuthaaya Dheemahi
Thanno Suruka Prachodayaat.

Om Sanaischaraaya Vidmahe
Chaayaaputraaya Dheemahi
Thanno Mandah: Prachodayyat.

Om Shukadantaaya Vidmahe
Ugraoopaaya Dheemahi 
Thanno Raahu Prachodayaat.

Om Chitravarnaaya Vidmahe
Sarparoopaaya Dheemahi
Thanna Kethu Prachodayyat.

Continue reading...


 

Sri Navagraha Gayatri: March 12th, 2012

Subha Saikumar
Om Bhaskaraaya Vidmahe
Mahatdhyutikaraaya Dheemahi

Thanno Aditya Prachodayaat.


Om Sheetapradhaaya Vidmahe

Shodashakalaaya Dheemahi

Thanno Soma Prachodayaat.


Om Angaarakaaya Vidmahe

Bhoomibaalaaya Dheemahi

Thanno Kuja Prachodayaat.


Om Budhagrahaaya Vidmahe

Indhuputraaya Dheemahi

Thanno Sowmya Prachodayaat.


Om Suraachaarayaaya Vidmahe

Sureashresthaaya Dheemahi

Thanno Guru Prachodayaat.


Om Rajathaabhaaya Vidmahe

Bhrigusuthaaya Dheemahi

Thanno Suruka Prachodayaat.


Om Sanaischaraaya Vidmahe

Chaayaaputraaya Dheemahi

Thanno Mandah: Prachodayyat.


Om Shukadantaaya Vidmahe

Ugraoopaaya Dheemahi 
Thanno Raahu Prachodayaat.

Om Chitravarnaaya Vidmahe

Sarparoopaaya Dheemahi

Thanna Kethu Prachodayyat.


Continue reading...


 

Navagraha Small slogams March 12th, 2012

Saikumar Kuppusamy

Navagraha Dhyanam

Nama Suryaya Somaya Mangalaya Budhaya Cha,
Guru Shukra Sanibhyascha, Rahava Kethave Namaha

Sri Navagraha Stotram:

 
Aadityaya Somaya Mangalaya Budhayacha
Guru Sukra Sanibhyacha Raghuvae Kaetuvae Namoh Namaha:
 
Moolatho Brahma Rupaya Madhyae Vishnu Rupaya
Akratho Shiva Rupaya Vruksha Rupaya Namoh Namaha:


Phala Sruthi

Ithi Vyasa Mukhod Geetham Ya Padeth Susamihitha,
Dhiva Vaa, Yadhi Vaa Rathrou Vigna Santhir Bhavishyathi
Nara Naari Nrupaanam Cha Bhaved, Duswapna Naasanam,
Iswaryamathulam Teshama Arogyam Pushti Vardhanam.
Graha Nakshatraja Peeda, Taskaragni Samudbhava,
Thaa Sarvaa Prasamam Yanthi Vyaso Bruthe Na Samsaya.

Continue reading...


 

Navagraha Small slogams March 12th, 2012

Subha Saikumar
Navagraha Dhyanam

Nama Suryaya Somaya Mangalaya Budhaya Cha,
Guru Shukra Sanibhyascha, Rahava Kethave Namaha

Sri Navagraha Stotram:

 

Aadityaya Somaya Mangalaya Budhayacha

Guru Sukra Sanibhyacha Raghuvae Kaetuvae Namoh Namaha:

 

Moolatho Brahma Rupaya Madhyae Vishnu Rupaya

Akratho Shiva Rupaya Vruksha Rupaya Namoh Namaha:


Phala Sruthi

Ithi Vyasa Mukhod Geetham Ya Padeth Susamihitha,
Dhiva Vaa, Yadhi Vaa Rathrou Vigna Santhir Bhavishyathi
Nara Naari Nrupaanam Cha Bhaved, Duswapna Naasanam,
Iswaryamathulam Teshama Arogyam Pushti Vardhanam.
Graha Nakshatraja Peeda, Taskaragni Samudbhava,
Thaa Sarvaa Prasamam Yanthi Vyaso Bruthe Na Samsaya.

Continue reading...


 

Navagraha Prarthana March 12th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Aadityacha Somaya Mangalaya Budhayacha
Guru Sukra Sanibhyacha Raghuvae Kaetuvae Namoh Namaha:
Lord Surya (Aditya Or Sun)

Japaa Kusuma Sankasham Kasyapeyam Mahathyuthim
Thamorim Sarva Paapaghnam Pranatosmi Divakaram


Lord Chandra (Moon)

Dadhi Shankha Dushaa-Raabham Khseero Darnava Sambhavam
Namaami Shashinam Somam Shambhor Mukuta Bhooshanam

Lord Kuja (Mangal Or Mars)

Dharanee Garbha Sambhootam, Vidyut Kaanti Sama-Prabham
Kumaaram Shakti Hastamtham Mangalam Pranamaamyaham


Lord Budha (Mercury)

Priyangu Kalika Shyaamam, Roopenaapratimam Budham
Soumyam Soumya Gunopetham Tam Budham Pranamaamyaham

Lord Guru (Brihaspati Or Jupiter)

Devaanaam Cha Rekshinaam Cha Gurum Kaanchana Sannibham,
Buddhi Bhootam Trilokesham Tam Namaami Brihaspatim


Lord Shukra (Venus)

Himakundha Mrina-Laabham Daitya-Naam Paramam Gurum
Sarvashastra Pravaktaaram Bhargavam Pranamaamyaham

Lord Sani (Saturn)

Neelanjana Samaabhasam Raviputram Yamaagrajam
Chaaya Marthanda Sambhootam Tam Namaami Shanaischaram

Lord Rahu

Ardha Kaayam Mahaa Veeryam Chandraaditya Vimardanam
Simhika Garbha Sambhootam Tam Rahum Pranamaamyaham


Lord Ketu

Palaasha Pushpa Sankaasham Tarakaa Graha Mastakam
Roudram Roudraatmakam Ghoram Tam Ketum Pranamaamyaham 

Aarogyam Pradadathuno Dinakarah: .Chandro Yasho Nirmalam
Bhoomim Bhoomisuthah: Sudhaamshu Thanayah:  Prajyam Gurur Gourava
Kavya Komala Vagvila Sa Mathulam Mandho Mudam Sarvada
Rahur Bahu Balam Virodha Shamanam  Kethurhu: Kulasonnayathim

Continue reading...


 

Navagraha Prarthana March 12th, 2012

Subha Saikumar
Aadityacha Somaya Mangalaya Budhayacha
Guru Sukra Sanibhyacha Raghuvae Kaetuvae Namoh Namaha:


Lord Surya (Aditya Or Sun)


Japaa Kusuma Sankasham Kasyapeyam Mahathyuthim
Thamorim Sarva Paapaghnam Pranatosmi Divakaram

Lord Chandra (Moon)

Dadhi Shankha Dushaa-Raabham Khseero Darnava Sambhavam
Namaami Shashinam Somam Shambhor Mukuta Bhooshanam

Lord Kuja (Mangal Or Mars)

Dharanee Garbha Sambhootam, Vidyut Kaanti Sama-Prabham
Kumaaram Shakti Hastamtham Mangalam Pranamaamyaham

Lord Budha (Mercury)

Priyangu Kalika Shyaamam, Roopenaapratimam Budham
Soumyam Soumya Gunopetham Tam Budham Pranamaamyaham

Lord Guru (Brihaspati Or Jupiter)

Devaanaam Cha Rekshinaam Cha Gurum Kaanchana Sannibham,
Buddhi Bhootam Trilokesham Tam Namaami Brihaspatim

Lord Shukra (Venus)

Himakundha Mrina-Laabham Daitya-Naam Paramam Gurum
Sarvashastra Pravaktaaram Bhargavam Pranamaamyaham

Lord Sani (Saturn)

Neelanjana Samaabhasam Raviputram Yamaagrajam
Chaaya Marthanda Sambhootam Tam Namaami Shanaischaram

Lord Rahu

Ardha Kaayam Mahaa Veeryam Chandraaditya Vimardanam
Simhika Garbha Sambhootam Tam Rahum Pranamaamyaham

Lord Ketu

Palaasha Pushpa Sankaasham Tarakaa Graha Mastakam
Roudram Roudraatmakam Ghoram Tam Ketum Pranamaamyaham 


Aarogyam Pradadathuno Dinakarah: .Chandro Yasho Nirmalam

Bhoomim Bhoomisuthah: Sudhaamshu Thanayah:  Prajyam Gurur Gourava

Kavya Komala Vagvila Sa Mathulam Mandho Mudam Sarvada

Rahur Bahu Balam Virodha Shamanam  Kethurhu: Kulasonnayathim


Continue reading...


 

Aditya hrudayam stotram March 11th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Ashya Shree Aadhithya Hrudaya Stotra Mahaa Mantrasya
Agastyoh: Bhagavan Rushihi Anushtup Chandaha:
Sri Soorya Narayanoh: Devatah:
Nirastaa Shesha Vignataya
Sarvatra Jaya Sidhyarteh: Japae Viniyogaha

Dyanam:

Jayathi Jayathi Sooryah:  Saptha Lokaika Deepah:
Kirana Mruthi Tha Thapas Sarva  Dukhasya Harthah:
Aruna Kirana Gamyah:  Chadhih Adithyah: Moorthih:
Parma Parama Dhivyam , Bhaskaram Tham Namamih

Tato Yuddhaparishraantam Samare Chintayaa Sthitam.
Raavanam Chaagrato Drushtva Yuddhaaya Samupasthitam.1

Daivataishcha Samaagamya Drashhtumabhyaagato Ranam..
Upaagamyaa Braviidraamam Agastyo Bhagavaan Rishhi.. 2

Raama Raama Mahaabaaho Shrnu Guhyam Sanaatanam .
Yena Sarvaanariinvatsa Samare Vijayishhyasi .. 3

Aaditya Hrudayam Punyam Sarva Shatru Vinaashanam .
Jayaavaham Japennityam Akshayyam Paramam Shivam 4

Sarvamangala Maangalyam Sarvapaapa Pranaashanam .
Chintaashoka Prashamanam Aayur Vardhana Muttamam  5

Rashmimantam Samudyantam Devaa Sura Namaskritam
Poojayasva Vivas Vantam Bhaaskaram Bhuvaneshvaram 6

Sarva Devaat Mako Hyeshha Tejasvii Rashmi Bhaavanah
Eshha Devaa Sura Ganaan Llokaan Paati Gabhastibhi       7

Eshhah Brahmaa Cha Vishhnushcha Shivah Skandah Prajaapati
Mahendro Dhanadah Kaalo Yamah Somo Hyapaam Patim . 8

Pitaro Vasavah Saadhyaa Hyshvinau Maruto Manuh .
Vaayurvanhih Prajaa praanaha Ritukartaa Prabhaakarah .. 9

Aadityah Savitaa Suuryah Khagah Pushhaa Gabhastimaan .
Suvarna Sadrsho Bhaanu Rvishvaretaa Divaakarah .. 10

Haridashvah Sahasraarchih Sapta Saptir Mariichimaan..
Timiron Mathanah Shambhu Stvashhtaa Maartandam Anshumaan 11

Hiranya Garbhah Shishiras Tapano Bhaaskaro Ravih .
Agni Garbhoa Diteh Putrah Shankha Shishira Naashanah 12

Vyoma naatha Stamo Bhedii Rig Yajuh Saama Paaragah .
Ghana Vrishhti Rapaam Mitro Vindhya Viithii Plavan Gamah .. 13

Aatapii Mandalii Mrityuh Pingalah Sarvataapanah .
Kavirvishvo Mahaatejaah: Raktah Sarva Bhavod Hbhavah .. 14

Nakshatra Grahataaraanaam Adhipo Vishva Bhaavanah .
Tejasaamapi Tejasvii Dvaadashaatman Namostute .. 15

Namah Puurvaaya Giraye Pashchimaa Yaadraye Namah .
Jyotir Ganaanaam Pataye Dinadhi Pataye Namah .. 16

Jayaaya Jaya Bhadraaya Haryshvaaya Namo Namah .
Namo Namah Sahashranamsho Aadityaaya Namo Namah .. 17

Namah Ugraaya Viiraaya Saarangaaya Namo Namah .
Namah Padma Prabodhaaya Maartandaaya Namo Namah .. 18

Brahmeshaana Achyuteshaaya Suurya Ayaaditya Varchase .
Bhaasvate Sarva Bhakshaaya Raudraaya Vapushhe Namah .. 19

Tamogh Naaya Himag Naaya Shatrugh Naaya Amitaatmane .
Kritaghnaha Naaya Devaaya Jyotishhaam Pataye Namah .. 20

Tapta Chaamiika Raabhaaya Haraye Vishva Karmane .
Namastamo.Abhinigh Naaya Ruchaye Lokasaakshine .. 21

Naashayat Yeshha Vai Bhuutam Tadeva Srijati Prabhuuh .
Paayatyeshha Tapat Yeshha Varshhat Yeshha Gabhastibhih .. 22

Eshha Supteshhu Jaagarti Bhuuteshhu Parinishh Thitah .
Eshha Evaagni Hotramcha Phalam Chaivaagni Hotrinaamh .. 23

Vedaashcha Kratavash Chaiva Kratuunaam Phalameva Cha .
Yaani Krityaani Lokeshhu Sarva Eshha Ravih Prabhuh .. 24

Phala stuti

Ena Maapatsu Krichchhreshhu Kaantaareshhu Bhayeshhu Cha .
Kiirttayanh Purushhah Kashchin Naavasiidati Raaghava .. 25

Puujayasvai Namekaagro Devadevam Jagathpatimh .
Etat.H Trigunitam Japtvaa Yuddheshhu Vijayishhyasi .. 26

Asminkshane Mahaabaaho Raavanam Tvam Vadhishhyasi .
Evamuktavaa Tadaa.Agastyo Jagaamh Cha Yathaagatamh .. 27

Etachchhritvaa Mahaatejaa Nashhtashoko Abha Vattadaa .
Dhaarayaamaasa Supriito Raaghavah Prayataatmavaanh .. 28

Aaadityam Prekshya Japtvaa Tu Param Harshhama Vaaptavaanh .
Triraachamya Shuchirbhuutvaa Dhanuraadaaya Viiryavaanh .. 29


Rraavanam Prekshya Hrushhtaatmaa Yuddhaaya Samupaagamath .
Sarva Yatnena Mahataa Vadhe Tasya Dhritoabhavath .. 30

Atha Ravi Ravadanam Nirikshyam Raama
Muditamanaah Paramam Prahrishhyamaanah .
Nishicharapatisa Nkshayam Viditvaa
Suraganam Madhyagato Vachastvareti .. 31


Bhano, Bhaskara Marthanda, Chanda Rasmai, Divakara,
Ayur, Arogyam, Aishwaryam Puthram Cha Dehi Mae Sadha
.


Continue reading...