Archive for the ‘Lord Vishnu Slogams Lyrics’ Category

Sri Ranganatha Stotram March 30th, 2013

Subha Saikumar
Sriparachaarya
Saptha praakaara madhye sarasija mukloth bhasamane vimane, 
Kaveri Madhya dese phanipathi sayane, sesha paryanga bhage, 
Nidhramudhrabhiramam katinikatasira parswavinyastha hastham, 
Padmadhathree karabhyam parichithacharanam rangarajam Bhajeham. 1
Kasthuri kalith oordhwa pundra thilakam, karnantha lolekshanam, 
Mugdha smera manohara daradalam, mukthaa kiretojjwalam, 
Pasyan manasa pasyatho hararucha, paryaya pangeruham, 
Sri Rangadhipathe kadanuvadanam, seveya bhooyamyaham. 2
Kadaham kaveri thata parisare ranga nagare, 
Sayanam bhogeendre sathamakamani syamala ruchim, 
Upaaseena krosan Madhu Soodana, Narayana, hare, 
Murare, Govindethya manasim apekshyami, divasan. 3
Kadaham Kaveri vimala salile veethakalupo, 
Bhaveyam thath theere sramamushi vaseyam sanavane, 
Kadha vaa punyam mahathi puline mangalagunam, 
Bhajeyam rangesam kamalanayanam sesha sayanam. 4
Poogi kanda dwaysa sarama snighdha neeropakandam, 
Aavirmodhasthimitha sakunaa noodhitha brahma gosham, 
Marge marge pathikanivahairucha maanapavarga, 
Pasyeyam thaam punarapi pureem srimathim rangadamna. 5
Na jathu peethamrutha moorchithanaam, 
Naakaukasam nanda vana vaathikaasu, 
Rangeswara thwat pura maasrithaanam, 
Rathya suna manya thamo bhaveyam. 6
Asannikrushtasya nikrushta jantho, 
Mithyapavaadena karoshi saanthim, 
Thatho nikrushte mayi sannikashte kaam, 
Nishkruthim rangapathe karoshi. 7
Sri Rangam, kari shailam, anchana girim, Tharkshyardhri simhachalai, 
Sri koormam purushothamam cha Bhadari narayanam naimisam, 
Srimath dhwaravathi, Prayaga Mathura ayodhya gaya pushkaram, 
Salagrama girim nishevya ramathe ramanujam muni. 8

Continue reading...


 

March 28th, 2013

Subha Saikumar
Kani kanum neram kamala nethrante
Niramerum manja thukil charthi
Kanaka kingini valakal mothiram
Aninju kaanenam bhagavaane

Malarmathin kanthan vasudevathmajan
Pularkale paadi kuzhaloothi
Chiluchile ennu kilungum kanchana
Chilampittodiva kani kanaan

Shishukkalayulla saghimarum thanum
Pashukkale meychu nadakkumbol
Vishakkumbol venna kavarnnunnum krishnan
Aduthu vaa unni kani kanaan

Vaala shreekade thukilum varikond-
Arayalin kombathirunnoro
Sheelakkedukal paranjum bhavichum
Neela karvarna kani kanaan

Ithile govindan arike vannoro
Puthumayaayulla vachanangal
Madhuramaam vannam paranjum pal
Mandasmithavum thooki vaa kani kanaan

Kani kanum neram kamala nethrante
Niramerum manja thukil charthi
Kanaka kingini valakal mothiram
Aninju kaanenam bhagavaane

Continue reading...


 

Panchayuda Strotram March 11th, 2013

Subha Saikumar
Sphurad Sahasra Ra Shikhadhi Theevram
Sudarshanam Bhaskara Koti Thulyam
Suradvisham Prana Vinasi Vishno:
Chakram Sadaaham Saranam Prapadhyae   

Vishnor Mkho Tho Nila Poo Ri Thasya
Yas Ya Dwa Nir Dhaa Nava Dharpa Hantha
Tham Paancha Janyam Sasi Koto Shubbhram
Sankham Sadaaham Saranam Prapadhyae   

Hiranmayim Meru Samana Saaram
Koumodhakeem Daithya Kulaika Hanthrim
Vaikunta Vaamagra Kara bhi mrushtam
Gadham Sadaham Saranam Prapadhyae   

Raksho Uraa naam Kati nogra Kanadach
Chethakshara Sonitha Digdha Dhaaraam
Tam Nandakam Nama Hare Pradeeptham
Gadgam Sadaaham Saranam Prapadhyae  

Ya jjayani Nadha Sravanath Suraanam
Chethamsi Nirmuktha Bhayani Sadhya
Bhavanthi Daithyasani Bana Varshi:
Sarngam Sadaaham Saranam Prapadhyae  

Phala Sruthi

Imam Hare Panchayudha Nama
Sthavam Padeth Yo Anudhinam Prabathe
Samastha Dukhani Bhayani Sadhya
Papani Nasyanthi  Sukhani Santhi  

Vanae Ranae Shathru Jalagni Madhyae
Yadruchaya Apadsu Maha Bayesu
Idham Patan Stotram Ana kulathma
Sukhi Bhaved Thath Krutha Sarva Raksha  

Sa Sankha Chakram Sa Gada Si Saarngam

Peethaambaram Kausthubha Vathsa Chinnam  

Sriyaa Samaethojjwala Shobhithaangam

Vishnum Sadaaham Saranam Prapadhyae

Jalae Rakshathu Vaaraha:s Stthalae Rakshathu Vaamanaha

Atavyaam Naarasimhas Cha Sarva Thah Paathu Kaesavaha

Iti Sri Paramahamsa Parivrajakacharya

Srimat Sankaraacharya Virachitam

Panchayuda Stotram Sampoornam


Continue reading...


 

Naaraayana Stothram January 17th, 2013

Subha Saikumar
Naaraayana Naaraayana Jaya Govinda Hare- Govinda Hare
Naaraayana Naaraayana Jaya Gopala Hare- Gopala Hare

Naaraayana

Karunaa Paraa Vara Varunalaya Gambeera Naaraayana 

Navana Nee Radha Sankasa Krutha Kali Kalmasha Nasana Naaraayana

Naaraayana

Yamuna Theera Vihara Drutha Kousthubha Mani Hara Naaraayana
Peethambara Paridhana Sura Kalyana Nidhana Naaraayana

Naaraayana

Manjula Gunja Bhoosha Maya Manusha Vaesha Naaraayana
Radhadhara Madhu Rasika Rajanikara Kula Thilaka Naaraayana

Naaraayana

Murali Gana Vinodha Veda Sthuthi Bhoo Pada Naaraayana
Vaarija Bhoosha bharana Vaareeja Rukmini Ramana Naaraayana

Naaraayana

Jalaruha Nala Nibha Netthra Jagadaa Rambaka Suthra Naaraayana
Pathaka Rajanee Samhara Karunalaya Maa Mudhara Naaraayana

Naaraayana

Agha Bhakak Shaya Kamsare Kesava Krishna Murare Naaraayana
Haataka Nibha Peethambhara Abhayam Kuru Maye Maavara Naaraayana

Naaraayana

Dasaratha Raja Kumara Dhaanava Madha Samhara Naaraayana
Govardhana Giri Ramana Gopi Maanasa Harana Naaraayana

Naaraayana

Sarayu Theera Vihara Sajjana Rushi Mandhara Naaraayana
Viswamithra Maghathra Vividha Paraasu Charithra Naaraayana

Naaraayana

Dwaja Vajaran Gusa Pada Dharani Sudha Saha Modha Naaraayana
Janaka Sutha Prathipala Jaya Jaya Samsmruthi Leela Naaraayana

Naaraayana

Dasaradha Vaadruthi Bhara Dandaka Vana Sanchara Naaraayana
Mushtika Chanoora Samhara Muni Maanasa Vihaara Naaraayana 

Naaraayana

Vaali Nigraha Sourya Vara Sugree Va Hithaarya Naaraayana
Sree Murali Kara Dheevara Palaya Palaya Sree Kara Naaraayana

Naaraayana

Jala Nidhi Bandhana Dheera Ravana Kanda Vidhaara Naaraayana
Thataka Mardhana Raama  Nataguna Vida Ga Naadya Naaraayana

Naaraayana

Gowthama Pathni Poojana Karuna Ghanava Lokaana Naaraayana
Sam brhama Seetha Kaara Sagaetha Pura Vihaara Naaraayana

Naaraayana

Acha Lo Dhruthi Chan Chatkara Bhakthaa Anugraha Thatpara Naaraayana
Nai Gama Gana Vinodha Rakshit  Sutha Prahlaadha Naaraayana

Naaraayana

Iti Srimat Sankaracharya Virachita Naaraayana Stothram Sampoornam


Continue reading...


 

Sri Panduranga Ashtakam November 8th, 2012

Subha Saikumar
Maha Yoga Peetae Thate Bheema Radhya
Varam Pundarikaya Dathum Muneendraih:

Samagathya Thishtan Thama Nanda Kandam

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Thatidhwa Sasam Neela Maeghava Bhasam

Rama Mandiram Sundraram Chith Prakasam

Varam Thwishta Kaayam Samanyas Thapadam

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Pramanam Bhavap Bhaeridam Maa Ma Kaanaam

Nithambha Karabhyam Drutho Yena Thasmath

Vidha Thurvasath Yai Drutho Naabhi Khoesah:

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Sphurath Kousthu Bhalan Kritham Kanda Daesae

Sriya Jushta Keyura Kam Srinivasam

Shivam Shantha Meedhyam Varam Loka Palam

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Sarad Chandra Bim Bananam Charu Hasam

Lasath Kundalaa  Krantha Ganda Sthalangam

Japa Raaga Bimbadharam Kanja Naethram

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Kireedo Jwalath Sarva Dhik Prantha Bhagam

Surair Architham Divya Rathanair Anarghyair

Tribhanga Kruthim Barha Malya Vatham Sam

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Vibhum Venu Nadham Charan Tham Duran Tham

Swayam Leelaya Gopa Vaesham Da Danam

Gavaam Brunda Ka Nanda Dam Charu Hasam

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Ajam Rukmani Prana Sanjeeva Nam Tham

Param Dhama Kaivalya Maekam Thureeyam

Prasannam Prapannar Thiham Deva Devam

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Sthavam Pandu Rangasya Vai Punyadham

Ye: Padanth Yeka Chithena Bhakth Ya Cha Nithyam

Bhavam Bho Nidhim Theypi Theer Thawaan Tha Kaale

Harer Alayam Saswatham Prapnu Vanthi.  
           

Continue reading...


 

Sri Runa Muktha Nrusimha Stothram November 8th, 2012

Subha Saikumar
Devatha Karya Sidhyartham Sabha Sthambha Samudbhavam
Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Lakshmya Lingitha Thavam Maangam Bhaktha Naam Vara Dayakam

Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Aantra Malaa Dharam Sankha Charabja Yudha Darinam

Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Smaranath Sarva Papagnam Khadruja Visha Nasanam

Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Simhanadaena Ahatha Digdanthi Bhaya Nasanam

Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Prahlada Varadam Srreesam Daithyes Wara Vidharanam

Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Krooragra Haih: Peedithanam Bhakthanam Abhayap Pradham

Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Veda Vedantha Yagnaitha:  Brahma Rudradhi Vandhitham

Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Ya Idam Patathe Nithyam Runa Mochana Samgnitham

Anruni Jayathe Sathyo Danam Seegram Avapnu Yath.                                       


Continue reading...


 

Sangushta Nasana Vishnu Stotram October 30th, 2012

Subha Saikumar
Narada Uvacha:-
Punardaithyam Samayantham Drushtwa Deva Savaasava

Bhaya Prakambhitha Sarve Vishnum Sthothum Prachakarmu.  


Deva Ouchu:-

Namo Mathsya Koormadhi Nana Swaroopai

Sada Bhaktha Karyodyathayarthi Hanthre

Vidhathradhi Sarga Sththi Dwamsa Harthre

Gadha Samkha Padhmadhi Hasthaya Thee Asthu.       


Rema Vallabhayasuraanaan Nihanthre

Bhujangaariyanaya Peethambaraya

Makhadhi Kriya Paka Karthre Vikarthre

Saranyaya Thasmai Nathasmo Nathasma.              


Namo Daithya Sandapitha Marthya Dukha

Chaladwamsa Dambolaye  Vishnuve They

Bhjangesathathpe  Sayanarka Chandra

Dwinethraya Thasmai Nathasmo Nathasma.            


Sangushta Nasanam Nama Sthothra Methath Padennara

Sa Kadachinna  Samgushtai Peedyathe Krupaya Hare.      

Continue reading...


 

Sri Vishnu Shodasa Nama Stotram-Vishnu Stuthi October 30th, 2012

Subha Saikumar
Oushadhe Chintha Yeth Vishnu
Bhojane Cha Janardhanam

Sayane Padmanabham Cha

Vivahe Cha Praja Pathim


Yudhe Chakradharam Devam

Pravase Cha Trivikramam

Narayanam Thanu Thyage

Sreedharam Priya Sangame


Duswapne Smara Govindam

Sankate Madhusoodham

Kanane Narasimhancha

Pavake Jala Sayinam


Jalamadhye Varahancha

Parvathe Raghu Nandanam

Gamane Vamanam Chaiva.

Sarva Karyeshu Madhavam


Shoda Saithani Namani

Pratha Ruthaya Ya Padeth

Sarva Papa Nirmuktho

Vishnu Lokae Maheeyathe


Continue reading...


 

Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram October 30th, 2012

Subha Saikumar

Narayanam Parabrahma,
sarvakaarana kaaranam
Prapadye Venkatesakhyaam,
Tadeva kavacham mama                                              1
I bow and salute that Venkatesa,
Who is lord Narayana himself,
Who is  the divine Lord of all,
And who is the cause of all causes,
And chant his armour for myself.
Sahasra Seersha Purusho
Venkatesassirovatu
Pranesha Prananilayaha
Pranan rakshatu mey Harihi                                        2
Let my head be protected by,
Lord Venkatesa with thousand aspects,
Who is the lord of all souls,
And place where the soul merges.
Aakasaraat sutaanaatha
Aatmanam me sadavatu
Deva Devottamopayaad
deham mey Venkateswaraha                                         3
     
Let the Consort of the daughter of the sky,
May protect my soul always,
Let the body got from the lord of Lords,
Be protected by Lord Venkateswara.
Sarvatra sarvakaryeshu
Mangambajanireeswaraha
Palayenmam sada karma
saphalyam naha prayacchatu                                        4
Let the soul like consort of Alamelu Manga.
Take care of all my works always ,
And lead me to good results of all of them.
Ya Etad vajrakavacha  mabhedyam Venkatesituhu
Sayam Prataha patennityam
mrutyum tarati nirbhyaha                                                5
This diamond armour of Venkatesa,
 which can never be broken,
If read daily in the evening and morn,
Would help one to cross death without fear.

Continue reading...


 

vishnu shodasa Nama Stotram October 30th, 2012

Subha Saikumar
Oushadhe chinthayeth Vishnu,
Bhojane cha Janardhanam,
Sayane Padmanabham cha ,
Vivahe cha prajapathim.                                 1
Yudhe Chakradharam Devam,
Pravase cha Trivikramam,
Narayanam thanu thyage ,
Sreedharam Priya sangame.                              2
Duswapne smara Govindam,
Sankate Madhu soodham,
Kanane narasimhancha ,
Pavake Jala sayinam.                                          3
Jalamadhye Varahancha ,
Parvathe Raghunandanam,
Gamane Vamanam chaiva.
Sarva karyeshu Madhavam.                                 4
Shodasaithani Namani,
Pratharuthaya Ya padeth,
Sarva papa nirmuktho,
Vishnu loka maheeyathe.                                           5

Continue reading...