Archive for the ‘Lord Rama Slogams Lyrics’ Category

Sri Raama Stotram March 30th, 2013

Subha Saikumar
Aapadam Apa Hartaram Dhaataram Sarva Sampadaam
Lokabhiraamam Sriraamam Bhooyo Bhooyo Namamyaham

Aartanaa Maarti Hantaram Bheeta Naam Bheeti Naashanam

Dvishthaam Kaala Dhandan Tham Raama Chandram Namamyaham

Sannadhahah Kavachi Khadgi Chaapa Baana Dharo Yuva

Gachchan Mama Grato Nityam Ramaha Paatusa Lakshmanahah

Namaha Khodanda Hastaya Sandhi Krita Sharaya Cha

Khandi Thaakhil Daithyaaya Raamaayapa Nani Vaarinae

Raamaaya Raama Bhadraaya Ramachandraya Vaedhasae

Raghu Naatahya Naathaya Sithaayah Pathayae Namaha

Agrataha Prishtha Tashchaiva Paarshva Tashcha Mahabalau

Aakarna Poorna Dhan Vaanau Raksheetaam Rama Lakshmaanau


Continue reading...


 

Sri Rama Pancharatnam Stotram March 28th, 2013

Subha Saikumar
Kanjaatapatraaya Ta Lochanaaya Karnaava Tomsoj Jwala Kundalaaya
Kaarunya Paatraaya Suvam Shajaaya Namostu Raamaayasa Lakshmanaaya

Vidyun Nibhaam Bhoda Suvigrahaaya Vidyaadharais Sam Stuta Sadgunaaya

Veeraavataaraya Virodhi Hartre Namostu Raamaayasa Lakshmanaaya

Samsakta Divyaa Yudha Kaarmukaaya Samudra Garvaapa Haraayudhaaya

Sugreevamitraaya Suraari Hantre Namostu Raamaayasa Lakshmanaaya

Peetaambaraalankruta Madhyakaaya Peetaa Mahendraa Mara Vandithaya

Pitre Svabhaktasya Janasya Maatre Namostu Raamaayasa Lakshmanaaya

Namo Namaste Khila Poojithaya Namo Namastenu Nibhaananaaya

Namo Namaste Raghuvamsha Jaaya Namostu Raamaayasa Lakshmanaaya

Imaani Pancharatnaani Trisandhyam Yah Pathennarah

Sarvapaapa Vinirmuktah Sa Yaati Paramaam Gatim

Iti Shri Shankaraacharya Virachita Shri Raama Pancharatnam SampoornamContinue reading...


 

Sri Rama Mangalasasanam October 30th, 2012

Subha Saikumar
Mangalam Kosalendraya Mahaneeya Gunabhdhaye
Chakravarthi Thanujaaya Sarva Bhoumaya Mangalam.               


Veda Vedantha Vedhyaya Megha Shyamala Moorthaye

Pumsaam Mohana Roopaya Punya Slokaya Mangalam.               


Viswa Mithra Ntharan Gaya Mithila Nagari Pathe

Bhagyaanaam Pari Pakaya Bhavya Roopaya Mangalam.                


Pithru Bhakthaya Sathatham Brathrubhi Saha Seethaya

Nanditha Khila Lokaya Rama Bhadraya Mangalam.                          


Thyaktha Saketha Vasaya Chithra Koota Viharine

Sevyaya Sarva Yaminaam Dheero Dhayaya Mangalam.                     


Soumithrina Cha Janakya Chapa Banasi Dharine

Samsevyaya Sada Bhakthya  Swamine Mama Mangalam.                   


Danda Karanya Vasaya  Khara Dhooshana Sathrave

Grudhra Rajaya Bhakthaya  Mukthi Dayasthu Mangalam.                       


Saadaram Sabari Datha Phala Moola Abhilashine

Soulabhya Paripoornaa Sath Vo Drikthaya Mangalam                              


Hanumath Sama Vethaya Harresa Bheeshta Dhayine

Bali Pramadhana Yasthu  Maha Dheeraya Mangalam.                              


Srimathe Raghu Veeraya Saethul langitha Sindhave

Jitha Rakshasa Rajaya  Rana Dheeraya Mangalam.                                 


Asadhya Nagarem  Divyam Abhishikthaya Seethaya

Rajadhi Rajaya Rama Bhadraya Mangalam.                                              


Mangala Sasana Paraiir Madacharya Purogamai

Sarvescha Poorvair Acharyai  Sathkrutha Yasthu Mangalam.                      


Vibheeshana  Kruthe Preethya Lanka Bheeshta Pradhayine

Sarva Loka Saranyaya Sri Raghavaya Mangalam.                                  


Brahmadhi Deva Sevyaya  Brahmanyaya Mahathmane

Janaki Prana Nadhaya  Ragu Nadhaya Mangalam.                                     


Sri Soumya Jamathru Mune  Krupaya Smanu Peyushe

Mahathe Mama Nadhaya  Raghu Nadhya Mangalam


Ramya Jamathru Muneena  Mangala Sasanam Krutham

Trilokyadhipathi Sriman  Karothu Mangalam Sada


   Ithi Sri Vara Vara Muni Swami Krutha  Sri Rama Mangala Sasanam Sampoornam


Continue reading...


 

Sri Rama Mangalasasanam October 30th, 2012

Subha Saikumar
Mangalam Kosalendraya , mahaneeya gunabhdhaye,
Chakravarthi thanujaaya  sarva bhoumaya Mangalam.                1
Vedavedantha vedhyaya , Megha Shyamala moorthaye,
Pumsaam mohana roopaya , punyaslokaya Mangalam.                2
Viswamithrantharangaya , mithila nagari pathe,
Bhagyaanaam paripakaya , bhavya roopaya Mangalam.                 3
Pithru bhakthaya sathatham brathrubhi saha seethaya,
Nandithakhila lokaya , Ramabhadraya Mangalam.                           4
Thyaktha saketha vasaya , chithra koota viharine,
Sevyaya sarva yaminaam , dheerodhayaya Mangalam.                      5
Soumithrina cha janakya  chapa banasi dharine,
Samsevyaya  sada bhakthya , swamine mama Mangalam.                    6
Danda karanya vasaya , khara dhooshana sathrave,
Grudhra rajaya Bhakthaya , mukthi dayasthu Mangalam.                       7
Saadaram Sabari datha phala moola abhilashine,
Soulabhya paripoornaa, sathvodrikthaya Mangalam,                               8
Hanumath sama vethaya , harresabheeshta dhayine,
Bali pramadhanayasthu , Maha dheeraya Mangalam.                               9

Srimathe Raghu veeraya , sethullangitha sindhave,
Jitha rakshasa Rajaya , Rana dheeraya Mangalam.                                  10

Vibheeshana kruthe preethya , lankabheeshta pradhayine,
Sarva loka saranyaya , Sri Raghavaya Mangalam.                                   11
Asadhya nagarem  divyamabhishikthaya Seethaya,
Rajadhi rajaya Rama Bhadraya Mangalam.                                               12
Brahmadhi deva sevyaya , brahmanyaya mahathmane,
Janaki prana nadhaya , Ragu nadhaya Mangalam.                                     13

Sri soumya jamathru mune  krupaya smanu peyushe,
Mahathe mama nadhaya , Raghu nadhya Mangalam.                                14
Mangala sasana paraiir madacharya purogamai,
SArvescha poorvairacharyai , sathkruthayasthu Mangalam.                       15
Ramya jamathru muneena , mangala sasanam krutham,
Trilokyadhipathi Sriman , karothu Mangalam sada.                                     16
   Ithi Sri vara vara muni swami krutha , sri rama mangala sasanam sampoornam

Continue reading...


 

Sri Seetha Rama Ashtakam September 25th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Ayodhya Pura Nethaaram
Mithila Pura Nayikam
Raghavanam Alankaram
Vaidehanam Malankriyam.                                              
Raghoonam Kula Dheepam Cha
Nimeenam Kula Dheepikam
Soorya Vamsa Samudh Bhootham
Soma Vamsa Samudh Bhavam.                                            
Puthram Dasaradasyagnam
Puthreem Janaka Bhoopathe
Vasishtanu Mathacharam
Sathananda Mathanugam.                                                    
Kousalya  Garbha Sambhootham
Vedi Garbhoditham Swayam
Pundareeka Visalaksham
Sphurad Indhee Varekshanam.                                               
Chandra Kanthaananambhojam
Chandra Bhimbo  Pamananaam
Matha Mathanga Gamanam
Matha Hamsa Vadhoo Gatham.                                                 
Chandana Ardhra Bhuja Madhyam
Kunkumardhraka Kucha Sthalim
Chapalankrutha Hasthabhjam
Padmalankrutha Panikam.                                                           
Saranagatha Goptharam
Pranipada Prasadhikam
Kala Megha Nibhamram
Kaartha Swara Sama Prabham.                                                       
Divya Simhasanaaseenam
Divya Srag Vasthra Bhooshanaam
Anukshanam Kadakshabhyam
Anyonyak Shana Kamkshinou.                                                      
Anyonya Sadrusa Kaarou
Trilokya Gruha Dampathi
Imou Yuvam Pranamyaham
Bajam Mayadhya Krutharthadham.                                                      
Anaya Sthouthi Yad Sthuthya
Ramam Seetham Cha Bhakthitha
Thasya Thou Thanutham Punyah:
Sampada: Sakalarthadah: 

Continue reading...


 

Sri Seetha Rama Ashtakam September 25th, 2012

Subha Saikumar
Ayodhya Pura Nethaaram
Mithila Pura Nayikam

Raghavanam Alankaram

Vaidehanam Malankriyam.                                              


Raghoonam Kula Dheepam Cha

Nimeenam Kula Dheepikam

Soorya Vamsa Samudh Bhootham

Soma Vamsa Samudh Bhavam.                                            


Puthram Dasaradasyagnam

Puthreem Janaka Bhoopathe

Vasishtanu Mathacharam

Sathananda Mathanugam.                                                    


Kousalya  Garbha Sambhootham

Vedi Garbhoditham Swayam

Pundareeka Visalaksham

Sphurad Indhee Varekshanam.                                               


Chandra Kanthaananambhojam

Chandra Bhimbo  Pamananaam

Matha Mathanga Gamanam

Matha Hamsa Vadhoo Gatham.                                                 


Chandana Ardhra Bhuja Madhyam

Kunkumardhraka Kucha Sthalim

Chapalankrutha Hasthabhjam

Padmalankrutha Panikam.                                                           


Saranagatha Goptharam

Pranipada Prasadhikam

Kala Megha Nibhamram

Kaartha Swara Sama Prabham.                                                       


Divya Simhasanaaseenam

Divya Srag Vasthra Bhooshanaam

Anukshanam Kadakshabhyam

Anyonyak Shana Kamkshinou.                                                      


Anyonya Sadrusa Kaarou

Trilokya Gruha Dampathi

Imou Yuvam Pranamyaham

Bajam Mayadhya Krutharthadham.                                                      


Anaya Sthouthi Yad Sthuthya

Ramam Seetham Cha Bhakthitha

Thasya Thou Thanutham Punyah:

Sampada: Sakalarthadah: 


Continue reading...


 

Sri Rama Small Slokas March 11th, 2012

Saikumar Kuppusamy

Raamaaya Ramabadraaya
Ramachandraaya Vaeydasey
Raghunaadaaya Naadaaya Seethaaya
Pathaye Namo Namah:

 Sri Rama Gayatri:
 
OM Dasarathaye Vidmahe
Seetha Vallabhaya Dheemahi,
Tannoh Ramah Prachodayat
 

Continue reading...


 

Sri Rama Small Slokas March 11th, 2012

Subha Saikumar
Raamaaya Ramabadraaya
Ramachandraaya Vaeydasey
Raghunaadaaya Naadaaya Seethaaya
Pathaye Namo Namah:

 Sri Rama Gayatri:
 

OM Dasarathaye Vidmahe

Seetha Vallabhaya Dheemahi,

Tannoh Ramah Prachodayat

 

Continue reading...


 

Sri Ramachandra Astakam (Ramastakam) March 11th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Sugreeva Mithram, Paramam Pavithram,
Seetha Kalathram, Navamegha Gathram,
Karunya Paathram, Sathapathra Nethram,
Sriramachandram Sathatham Namami. 1

Samsara Saaram, Nigamap Pracharam,
Dharmavatharam, Hrudha Bhoomi Bharam,
Sada Nirvikaram, Sudhasindu Saaram,
Sriramachandram Sathatham Namami. 2

Lakshmi Vilasam, Jagatho Nivasam,
Bhoodeva Vasam, Saradindu Haasam,
Lanka Vinasham, Bhuvana Prakasam,
Sriramachandram Sathatham Namami. 3

Mandhara Maalam Vachane Rasaalam,
Gunair Vishalam, Hatha Saptha Jhalam,
Kravyadha Kalam, Suraloka Paalam,
Sriramachandram Sathatham Namami. 4

Vedantha Thamanam, Sakale Samanam,
Hrudhari Manam, Drutha Sapradanam,
Gajendra Yaanam, Vikala Vasaanam,
Sriramachandram Sathatham Namami. 5

Syamabhi Ramam Nayanabhi Ramam,
(Su)Gunabhi Ramam, Vachasabhi Ramam,
Viswa Pranamam, Krutha Bhaktha Kamam,
Sriramachandram Sathatham Namami. 6

Leela Sareeram Ranaranga Dheeram,
Viswaika Veeram, Raghuvamsa (Sa)Haaram,
Gambheera Nadaham, Jithasarva Vaadam,
Sriramachandram Sathatham Namami. 7

Khaledhi Bheetham, Sujana Vineetham,
Saamopa Geetham, Swakule Pradeeptham,
Tharabhra Geetham, Vachanath Vyatheetham,
Sriramachandram Sathatham Namami. 8

 
Brah Madi Veda Sev Yaya
Brah Manyaya Mahat Manae
Janaki Prana Nathaya
Raghunathaya Mangalam.9 


Continue reading...


 

Sri Ramachandra Astakam (Ramastakam) March 11th, 2012

Subha Saikumar
Sugreeva Mithram, Paramam Pavithram,
Seetha Kalathram, Navamegha Gathram,
Karunya Paathram, Sathapathra Nethram,
Sriramachandram Sathatham Namami. 1

Samsara Saaram, Nigamap Pracharam,
Dharmavatharam, Hrudha Bhoomi Bharam,
Sada Nirvikaram, Sudhasindu Saaram,
Sriramachandram Sathatham Namami. 2

Lakshmi Vilasam, Jagatho Nivasam,
Bhoodeva Vasam, Saradindu Haasam,
Lanka Vinasham, Bhuvana Prakasam,
Sriramachandram Sathatham Namami. 3

Mandhara Maalam Vachane Rasaalam,
Gunair Vishalam, Hatha Saptha Jhalam,
Kravyadha Kalam, Suraloka Paalam,
Sriramachandram Sathatham Namami. 4

Vedantha Thamanam, Sakale Samanam,
Hrudhari Manam, Drutha Sapradanam,
Gajendra Yaanam, Vikala Vasaanam,
Sriramachandram Sathatham Namami. 5

Syamabhi Ramam Nayanabhi Ramam,
(Su)Gunabhi Ramam, Vachasabhi Ramam,
Viswa Pranamam, Krutha Bhaktha Kamam,
Sriramachandram Sathatham Namami. 6

Leela Sareeram Ranaranga Dheeram,
Viswaika Veeram, Raghuvamsa (Sa)Haaram,
Gambheera Nadaham, Jithasarva Vaadam,
Sriramachandram Sathatham Namami. 7

Khaledhi Bheetham, Sujana Vineetham,
Saamopa Geetham, Swakule Pradeeptham,
Tharabhra Geetham, Vachanath Vyatheetham,
Sriramachandram Sathatham Namami. 8

 

Brah Madi Veda Sev Yaya

Brah Manyaya Mahat Manae

Janaki Prana Nathaya
Raghunathaya Mangalam.9 Continue reading...