Archive for the ‘Lord Krishna Slogams Lyrics’ Category

Bala Mukundashtakam November 8th, 2012

Subha Saikumar
Kara Ra Vindena Pada Ra Vindham
Mukhara Vinde Vini Vesay Antham

Vatasya Pathrasya Pute Sayanam

Balam Mukundam Mansas Smarami.       


Samhruthya Lokaan Vatapathra Madhye

Sayana Madhyantha Vihaina Roopam

Sarveshwaram Sarva Hitha Vatharam

Balam Mukundam Manasas Smarami.              


Indeevara Shyamala Komal Angam

Indrathi Devarchitha Pada Padmam

Santhana Kalpa Druma Maasritha Naam

Balam Mukundam Manasas Smarami.              


Lambhalakam Lambhitha Hara Yashtim

Srungara Leelangitha Dantha Pank Theem

Bimbadaram  Charu Vilasa Naethram

Balam Mukundam Manasas Smarami.              


Sikh Yae Nithayadhya Payo That Heeni

Bahir Gadayam Vraja Nayi Kayam

Bukthwa Yadeshtam Kapatena Suptham

Balam Mukundam Manasas Smarami.              


Kalinda Jantha Sthitha Kai Yasya

Phanagrange Natana Priyantham

Thath Pucha Hastham Sara Daendu Vakthram

Balam Mukundam Manasas Smarami.              


Uloo Khale Badha Mudhara Souryam

Uthunga Padmarjuna Bhanga Leelam

Uthphulla Padmaya Tha Charu Naethram

Balam Mukundam Manasas Smarami.              


Aalokhya Maadur Mukha Madarena

Sthanyam Pibhantham Sasareehuaksham

Sachinmayam Devam Anantharoopam

Balam Mukundam Manasas Smarami.
              

Continue reading...


 

Sri Shikshashtakam October 4th, 2012

Subha Saikumar
Cheto Darpana Marjanam Bhava Maha Dhavagni Nirvaapanam 
Shreyah Kairava Chandrikha Vitaranam Vidhya Vadhu Jeevanam
Anandam Bhudhi Vardhanam Prati Padam Purnamritaa Aswadanam
Sarvatma Snapanam Param Vijayatae Shri Krishna Sankeertanam.

Nam Nam Akari Bahudha Nija Sarva Shakti
Tat Rarpita Niyamitah Smarane Na Kalaha
Aeta Drishi Tava Krupa Bhagavan Mamapi
Dur Daivami Dri Shami Hajani Nanu Ragahah

Trina Dapi Sunichena 

Taror Api Sahish Nuna
Amani Na Mana Dena

Keertaniyah Sada Harihi 

Na Dhanam Na Janam Na Sundarim
Kavitam Va Jagadeesha Kamaye
Mama Janmani Janmani Eshvarae
Bhavatadu Bhaktir: Ahaitukeertayi. 

Ayi Nanda-Tanuja Nanda Tanuja Kinkaram
Patitam Mam Vishamae Bhavam Budham
Kripaya Tava Pada-Pankaja-

Sthita Dhuli Sa Sadrusham Vichintaya

Nayanam Galadashru Dharaya
Vadanam Gadgada Ruddhaya Gira
Pulakair Nichitam Vapuh Kada
Tava Nama-Grahane Bhavishyati

Yugayitam Nimae Shena 

Chakshusha Pravri shayitam 

Shunya Yitam Jagat Sarvam
Govinda-Vira Hae Na Maey.

Ashlishya Va Paada-Ratam Pinashtu Mam
A Darshanathu Marma-Hatam Karotu Vam
Yatha Tatha Va Vidadhatu Lampatah:
Mat-Prana-Nathas Thu Saeva Na Paraha 


Hare Krishna Hare Krishna

Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare HareContinue reading...


 

Sri Shikshashtakam October 4th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Cheto Darpana Marjanam Bhava Maha Dhavagni Nirvaapanam 
Shreyah Kairava Chandrikha Vitaranam Vidhya Vadhu Jeevanam
Anandam Bhudhi Vardhanam Prati Padam Purnamritaa Aswadanam
Sarvatma Snapanam Param Vijayatae Shri Krishna Sankeertanam. 

Nam Nam Akari Bahudha Nija Sarva Shakti
Tat Rarpita Niyamitah Smarane Na Kalaha
Aeta Drishi Tava Krupa Bhagavan Mamapi
Dur Daivami Dri Shami Hajani Nanu Ragahah

Trina Dapi Sunichena 

Taror Api Sahish Nuna
Amani Na Mana Dena
Keertaniyah Sada Harihi 

Na Dhanam Na Janam Na Sundarim
Kavitam Va Jagadeesha Kamaye
Mama Janmani Janmani Eshvarae
Bhavatadu Bhaktir: Ahaitukeertayi. 


Ayi Nanda-Tanuja Nanda Tanuja Kinkaram
Patitam Mam Vishamae Bhavam Budham
Kripaya Tava Pada-Pankaja-
Sthita Dhuli Sa Sadrusham Vichintaya 

Nayanam Galadashru Dharaya
Vadanam Gadgada Ruddhaya Gira
Pulakair Nichitam Vapuh Kada
Tava Nama-Grahane Bhavishyati 

Yugayitam Nimae Shena 

Chakshusha Pravri shayitam 
Shunya Yitam Jagat Sarvam
Govinda-Vira Hae Na Maey

Ashlishya Va Paada-Ratam Pinashtu Mam
A Darshanathu Marma-Hatam Karotu Vam
Yatha Tatha Va Vidadhatu Lampatah:
Mat-Prana-Nathas Thu Saeva Na Paraha 

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

Continue reading...


 

Sri Krishnashtakam March 11th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Chandrananam Chathur Bhahum 
Shree Vatsanghitha Vakshasam
Rukmini Sathyabhamabhyam 

Sahitham Kirshnamasraye

Vasudeva Sutam Devam 
Kamsa Charoona Mardhanam
Devakee Paramanandam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Atasee Pushpa Sankasham 
Hara Noopura Shobhitam
Ratna Kankana Keyooram 

Krishnam Vande Jagadgurum

Kutilalaka Samyuktam 
Poorna Chandra Nibhananam
Vilasat Kundala Dharam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Mandaragandha Samyuktam 
Charuhasam Chaturbhujam
Barhipinchavachoodangam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Utphula Padma Patraksham 
Neelajeemoota Sannibham
Yadavaanam Shiroratnam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Rukmini Kelisamyuktam 
Peetambara Sushobhitam 
Avapta Tulasi Gandham 

Krishnam Vande Jagadgurum

Gopikanam Kuchadwandwa 
Kukumankita Vakshasam 
Shri Niketam Maheshwasam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Shri Vatsankam Mahoraskam 
Vanamala Virajitam 
Shanka Chakra Dharam Devam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Krishnashtaka Midam Punyam 
Prata Rutthaya Yah Pathet 
Koti Janma Krutam Papam 

Sadyva Evavi Nasyathi

Continue reading...


 

Sri Krishnashtakam March 11th, 2012

Subha Saikumar
Chandrananam Chathur Bhahum 
Shree Vatsanghitha Vakshasam
Rukmini Sathyabhamabhyam 

Sahitham Kirshnamasraye

Vasudeva Sutam Devam 
Kamsa Charoona Mardhanam
Devakee Paramanandam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Atasee Pushpa Sankasham 
Hara Noopura Shobhitam
Ratna Kankana Keyooram 

Krishnam Vande Jagadgurum

Kutilalaka Samyuktam 
Poorna Chandra Nibhananam
Vilasat Kundala Dharam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Mandaragandha Samyuktam 
Charuhasam Chaturbhujam
Barhipinchavachoodangam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Utphula Padma Patraksham 
Neelajeemoota Sannibham
Yadavaanam Shiroratnam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Rukmini Kelisamyuktam 
Peetambara Sushobhitam
Avapta Tulasi Gandham 

Krishnam Vande Jagadgurum

Gopikanam Kuchadwandwa 
Kukumankita Vakshasam
Shri Niketam Maheshwasam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Shri Vatsankam Mahoraskam 
Vanamala Virajitam
Shanka Chakra Dharam Devam 

Krishnam Vande Jagadgurum

Krishnashtaka Midam Punyam 
Prata Rutthaya Yah Pathet
Koti Janma Krutam Papam 

Sadyva Evavi Nasyathi

Continue reading...


 

Krishna Gayathri & Small Slokas March 11th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Sri Krishna Gayatri:
 
OM Devakinandanaya Vidmahe
Vasu Devaya Dheemahi
Tannoh Krishnah Prachodayat
           
OM Damodharaya Vidmahe
Rukmani Vallabhaya Dheemahi
Tannoh Krishnah Prachodayat 

Continue reading...


 

Krishna Gayathri & Small Slokas March 11th, 2012

Subha Saikumar
Sri Krishna Gayatri:
 

OM Devakinandanaya Vidmahe

Vasu Devaya Dheemahi

Tannoh Krishnah Prachodayat

           

OM Damodharaya Vidmahe

Rukmani Vallabhaya Dheemahi

Tannoh Krishnah Prachodayat 

Continue reading...


 

Madhurashtakam March 11th, 2012

Saikumar Kuppusamy
(Shri Vallabhacharya Virachitam)
  
Adharam Madhuram Vadanam Madhuram
Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram |
Hrudayam Madhuram Gamanam Madhuram
Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 1 ||
 
Vachanam Madhuram Charitam Madhuram
Vasanam Madhuram Valitam Madhuram |
Chalitam Madhuram Bhramitam Madhuram
Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 2 ||
 
Venur Madhuro Renur Madhurah
Panir Madhurah Padau Madhurau |
Nrtyam Madhuram Sakhyam Madhuram
Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 3 ||
 
Gitam Madhuram Peetam Madhuram
Bhuktam Madhuram Suptam Madhuram |
Rupam Madhuram Tilakam Madhuram
Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 4 ||
 
Karanam Madhuram Taranam Madhuram
Haranam Madhuram Smaranam Madhuram |
Vamitam Madhuram Shamitam Madhuram
Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 5 ||
 
Gunja Madhura Mala Madhura
Yamuna Madhura Vechi Madhura |
Salilam Madhuram Kamalam Madhuram
Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 6 ||
 
Gopi Madhura Leela Madhura
Yuktam Madhuram Muktam Madhuram |
Drshtam Madhuram Shishtam Madhuram
Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 7 ||
 
Gopa Madhura Gavo Madhura
Yashtir Madhura Srshtir Madhura |
Dalitam Madhuram Phalitam Madhuram
Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 8 ||
 
Iti Shrimad Vallabhacharya virachitam
Madhurashtakam Sampurnam

Continue reading...


 

Madhurashtakam March 11th, 2012

Subha Saikumar
(Shri Vallabhacharya Virachitam)
  
Adharam Madhuram Vadanam Madhuram

Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram |

Hrudayam Madhuram Gamanam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 1 ||

 

Vachanam Madhuram Charitam Madhuram

Vasanam Madhuram Valitam Madhuram |

Chalitam Madhuram Bhramitam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 2 ||

 

Venur Madhuro Renur Madhurah

Panir Madhurah Padau Madhurau |

Nrtyam Madhuram Sakhyam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 3 ||

 

Gitam Madhuram Peetam Madhuram

Bhuktam Madhuram Suptam Madhuram |

Rupam Madhuram Tilakam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 4 ||

 

Karanam Madhuram Taranam Madhuram

Haranam Madhuram Smaranam Madhuram |

Vamitam Madhuram Shamitam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 5 ||

 

Gunja Madhura Mala Madhura

Yamuna Madhura Vechi Madhura |

Salilam Madhuram Kamalam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 6 ||

 

Gopi Madhura Leela Madhura

Yuktam Madhuram Muktam Madhuram |

Drshtam Madhuram Shishtam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 7 ||

 

Gopa Madhura Gavo Madhura

Yashtir Madhura Srshtir Madhura |

Dalitam Madhuram Phalitam Madhuram

Madhuradhipate Rakhilam Madhuram || 8 ||

 

Iti Shrimad Vallabhacharya virachitam

Madhurashtakam SampurnamContinue reading...