Archive for the ‘Lord Hanuman Slogams Lyrics’ Category

Sri Aanjaneya Stotram January 17th, 2013

Subha Saikumar
Sarva Kalyana Dhaatharam Sarvaapadhga Navaarakam
A Para Karuna Murthim Aanjanaeyam Namamyaham

Anjana Garbha Sambudham Kumaran Brahma Chaarinam

Dhusta Graha Vinaasantham Hanumantham Upaasmayae

Rama Dhutha Mahatheera Rudhra Veerya Samuthbhava

Anjana Garbha Sambudha Vayu Putra Namosthuthe

Budhir Balam Yaso Dhairyam Nirbha Yathwam Arokadha

A Jadyam Vak Paduth Wancha Hanumath Smaranath Bhaveth.      

Anjana Nandanam Veeram Janaki Soka Nasanam

Kapeesa Maksha hantharam Vande Lankaa Bhayangaram.              

Mano Javam Marutha Thulya Vaegam

Jithaendriyam Buddhi Matham Varishtam

Vathaat Majam Vanara Yudha Mukhyam

Sree Rama Dootham Sirasa Namam

Ullangya Sindhoh Salilam Saleelam Yah Shoka Vanhim Janakatma Jaayaah
Aadhaya Taenaiva Dhadaaha Lankaam Namaami Tam Praan Jalira Aanjaneyam

Anjaneya Madhi Patalananam Kanchanadri Kamaneeya Vigraham

Parijatha Tharu Moola Vaasinam Bhavayami Bhava Mana Nandanam

Yatra Yatra Raghu Nada Keerthanam

Thathra Thathra Krutha Mastha Kaanjalim

Bhashpa Vari Pari Poorna Lochanam

Maruthim Namatha Raksha Santhakam. 

Asaadhya Sadhaka Swamin Asaadhyam Thavakim Vadha
Rama Dootha Krupa Sindho Mathkaryam Sadhayap Prabho 

Continue reading...


 

Yantroddharaka Hanumath Stotram January 16th, 2013

Subha Saikumar
Namami Dhootham  Ramasya Sukhadamcha Suradrumam
Peena Vrutha Maha Bahum Sarva Shatru Nivaranam.    


Nanarathna Samayuktha Kundaladhi Virajitham

Sarvadaa Bheeshta Datharam Satham Vai Drudamahave.   


Vaasinam Chakra Theerthasya Dakshniastha Girou Sada

Thunga Boditha Rangasya Vathena Parishobithe.   


Nana Desa Gathai Sadhbhi Sevyamanam Nrupothamai

Dhoopa Dheepadhi Naivedhyai  Pancha Khadyaischa Shakthitha.  


Bhajami Sri Hanumantham Hema Kanthi Sama Prabham

Vyasa Theertha Yatheendrena Poojitham Cha Vidhanatha.    


Trivaram Yah Paden Nithyam Stothram Bhakthya Dwijothama

Vanchitham Labhathe Abeeshtam Shanmasabhyanthare Kalu.                     


 Puthrarthi Labhathe Puthram Yasorthi Labhathe Yasa

Vidhyarthi Labhathe Vidhyam Dhanarthi Labhathe Dhanam.  


Sarvadha Maasthu Sandeho Hari Sakshi Jagatpati

Ya Karoth Yathra Sandeham Sa Yathi Narakam Dhruvam.   

Continue reading...


 

Sri Hanumath Ashtakam October 19th, 2012

Subha Saikumar
Vaisaka Mase Krishnayam Dasami Mandavasare
Poorva Bhadrasu Jathaya Mangalam Sri Hanumathe.


Guru Gowrava Poornaya Phala Bhoopa Priyaya Cha

Nana Manikhya Hasthaya Mangalam Sri Hanumathe.


Suvarchala Kalathraya Chathurbhuja Dharaya Cha

Ushtra Roodaya Veeraya Mangalam Sri Hanumathe.


Divya Mangala Dehaya Peethambaradharaya Cha

Thaptha Kaanchana Varnaya Mangalam Sri Hanumathe.


Bhaktha Rakshana Seelaya Janaki Soka Haarine

Jagat Pavaka Nethraya Mangalam Sri Hanumathe.


Pamba Theera Viharaya Soumithri Prana Dhayine

Srushtikarna Bhoothaya Mangalam Sri Hanumathe.


Rambhavana Viharaya Sukhatthmathata Vasine

Sarva Lokaika Kantaya Mangalam Sri Hanumathe.


Panchananaya Bheemaya Kalanaemi Harayacha

Koundinya Gothraya  Jaathaya Mangalam Sri Hanumathe.


Asadya Saadaka Swaamin Asaadhyam Thava Kim Vada

Raama Dootha Kripa Sindho: Math Karyam Saadhaya Probho


Sri Rama JayamContinue reading...


 

Sri Hanumath Ashtakam October 19th, 2012

Subha Saikumar

Vaisaka Mase Krishnayam Dasami Mandavasare
Poorva Bhadrasu Jathaya Mangalam Sri Hanumathe.

Guru Gowrava Poornaya Phala Bhoopa Priyaya Cha
Nana Manikhya Hasthaya Mangalam Sri Hanumathe.

Suvarchala Kalathraya Chathurbhuja Dharaya Cha
Ushtra Roodaya Veeraya Mangalam Sri Hanumathe.

Divya Mangala Dehaya Peethambaradharaya Cha
Thaptha Kaanchana Varnaya Mangalam Sri Hanumathe.

Bhaktha Rakshana Seelaya Janaki Soka Haarine
Jagat Pavaka Nethraya Mangalam Sri Hanumathe.

Pamba Theera Viharaya Soumithri Prana Dhayine
Srushtikarna Bhoothaya Mangalam Sri Hanumathe.

Rambhavana Viharaya Sukhatthmathata Vasine
Sarva Lokaika Kantaya Mangalam Sri Hanumathe.

Panchananaya Bheemaya Kalanaemi Harayacha
Koundinya Gothraya  Jaathaya Mangalam Sri Hanumathe.

Asadya Saadaka Swaamin Asaadhyam Thava Kim Vada
Raama Dootha Kripa Sindho: Math Karyam Saadhaya Probho

Sri Rama Jayam

Continue reading...


 

Hanuman Pancha Rathnam September 26th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Veethakhila Vishayecham, Jathanandaasru Pulaka Mathyacham,
Seethapathi Dhoothakhyam ,Vathathmaja Madhya Bhavaye Hrudhyam.         1
  
Tharunaruna Muka Kamalam , Karuna Rasa Poora Pooritha Pangam,
Saajeevana Maasase Manjula Mahimana Manjana Bhagyam.    2
  
Sambhara Vairi Saradhigam Ambudala  Vipula lochana Dhaaram,
Kambu Gala Niladishtam  Bimba Jwalithoshta  Mekamalambhe  3
Dhoorikrutha Seetharthi , Prakati Krutha Rama Vaibhava Spohoorthi,
Daritha Dasa Mukha Keerthi, Puratho Mama Bhathu Hanumatho Murthy.   4
Vanara nikara Dhyaksham, Dhanava Kula Kumudha Ravikara Sadruksham,
Dheena Janavana Dheeksham Pavana Paka Ambuja Madraksham   5
Ethath Pavana Suthasya Stotram,
Ya Patathi Pancha Rathnakhyam,
Chiramiha Nikhilan Bhogan Bhukthwa,
Sri Rama Bhakthiman Bhavathi.

Continue reading...


 

Hanuman Pancha Rathnam September 26th, 2012

Subha Saikumar
Veethakhila Vishayecham, Jathanandaasru Pulaka Mathyacham,
Seethapathi Dhoothakhyam ,Vathathmaja Madhya Bhavaye Hrudhyam.         1

  

Tharunaruna Muka Kamalam , Karuna Rasa Poora Pooritha Pangam,

Saajeevana Maasase Manjula Mahimana Manjana Bhagyam.    2

  

Sambhara Vairi Saradhigam Ambudala  Vipula lochana Dhaaram,

Kambu Gala Niladishtam  Bimba Jwalithoshta  Mekamalambhe  3


Dhoorikrutha Seetharthi , Prakati Krutha Rama Vaibhava Spohoorthi,

Daritha Dasa Mukha Keerthi, Puratho Mama Bhathu Hanumatho Murthy.   4


Vanara nikara Dhyaksham, Dhanava Kula Kumudha Ravikara Sadruksham,

Dheena Janavana Dheeksham Pavana Paka Ambuja Madraksham.    5


Ethath Pavana Suthasya Stotram,

Ya Patathi Pancha Rathnakhyam,

Chiramiha Nikhilan Bhogan Bhukthwa,

Sri Rama Bhakthiman Bhavathi.


Continue reading...


 

Hanuman Small Slokas March 11th, 2012

Saikumar Kuppusamy

Sri Hanuman Gayatri:

Om Anjaneya Vidmahe
Vayu Puttraya Deemahe
Tannoh: Hanuman Prachodayat

Sri Hanuman:

Manojavam Marutathulya Vegam
Jithendriyam Bhudimatham Varishtam
Vaatatmajam Vanarayuda Mukhyam
Sriramathootam Sirasa Namami

Pavana Tanaya Sankat Harana Mangala Murati Roopa
Ram Lakhan Sita Sahita Hrudaya Basahu Sur Bhoop

Continue reading...


 

Hanuman Small Slokas March 11th, 2012

Subha Saikumar
Sri Hanuman Gayatri:

Om Anjaneya Vidmahe

Vayu Puttraya Deemahe
Tannoh: Hanuman Prachodayat

Sri Hanuman:


Manojavam Marutathulya Vegam

Jithendriyam Bhudimatham Varishtam
Vaatatmajam Vanarayuda Mukhyam
Sriramathootam Sirasa Namami

Pavana Tanaya Sankat Harana Mangala Murati Roopa

Ram Lakhan Sita Sahita Hrudaya Basahu Sur Bhoop

Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam

 
Tatra Tatra Kritha Mastha Kaanjalim

 
Bhaspa Vaari Paripoorna Loechanam

 
Maarutim Namata Raaksha Santhagam

Continue reading...


 

Hanuman Chalis March 11th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Shri Guru Charana Saroja Raj Nija Mana Mukura Sudhaar
Varanau Raghuvara Vimala yasa Jo Daayaka Phala Chaar
Budhi Heena Thanu Jaani Ke Sumeerou Pavana Kumar
Bala Budhi Vidhya Dehu Moheem Harau klaesa Vikaar

Jai Hanuman Gyan Gunasaagar
Jai Kapisa Tihum Lok Ujaagar
Rama Doota Atulit Bala Dhaama
Anjani-Putra Pavana Suta Naama
Mahavira Vikrama Bajarangi
Kumati Nivaar Sumati Ke Sangi
Kanchana Varna Viraaja Suvesa
Kaanan Kundala Kunchita Kesaa
Haath Vajra Au Dhuvaje Viraajai
Kandhae Moonj Janevu Saajai
Shankara Suvana Kesari Nandana
Teja Prataapa Maha Jaga Vandana
Vidyavaana Guni Ati Chaatura
Raam Kaaj Karibe Ko Aatura
Prabhu Charitra Sunibe Ko Rasiya
Raam Lakhan Sita Man Basiya
 
Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki
 
Sukshma Roop Dhari Siya Himdi khaava
Pikat Roopa Dhari Langa Jaraava
Bhima Roopa Dhari Asura Samhaare
Ramachandra Ke Kaaj Samvaare
Laaya Sanjivana Lakhan Jiyaayae
Shri Raghuvira Harashi Uralaayae
Raghupati Keenhi Bahuta Badhaayi
Tum Mama Priya Bharatahi Sama Bhaai
Sahas Badan Tumharo Yash Kaavaien
As Kahi Shripati Kantla Kaavaien
Sanakadika Brahmadi Muneesa
Naarad Saarad Sahit Aheesa
Yama Kuber Digpal Jahamte
Kavi Kovid Kahisake Kahamte
Tum Upkaar Sugreevahim Keenha
Rama Milaay Raja Pad Deenha
 
Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki
 
Tumharo Mantra Vibheeshan Maanaa
Lankeshwar Bhayae Sab Jag Jaana
Sugsahastra Yo Jan Parbhaanu
Leelyo Tahi Madhur Phal Jaanu
Prabhu Mudrika Meli Mukh Maaheen
Jaladhi Langhi Gayae Asahraj Naaheem
Durgaam Kaaj Jagat Ke Jaetae
Sugama Anugraha Tumhare Taetae
Ram Duaare Tum Rakhvaarae
Hoat Na Agnya Bin Paisarae
Sab Sukh Lahai Tumhari Sarna
Tum Rakshak Kaahuko Darna
Aapan Tej Samhaaro Aapai
Teenhon Lok Haank Te Kampai
Bhoot Pisaachnikat Nahin Aavai
Mahaavir Jab Naam Sunavai
 
Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki
 
Naase Rog Harai Sab Peera
Japat Nirantar Hanumant Veera
Sankat Taem Hanuman Chudavai
Mann Kram Vachan Dyan Jo Laavai
Sab Par Raam Tapasvee Raaja
Teenke Kaaj Sakal Tum Saaja
Aur Manorath Jo Koye Lavai
TaSohi Amit Jeevan Phalpavai
Chaaron Sug Pratap Tumhaara
Hai Persidha Jagat Ujiyaara
Saadhu Sant Ke Tum Rakhwaare
Asur Nikandan Ram Dulhaare
Ashta Sidhi Nav Nidhi Ke Dhaata
A(u)as Var Deen Janaki Maata
Raam Rasaayan Tumhare Paasa
Sada Raho Raghupati Ke Daasa
 
Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki
 
Tumhare Bhajan Raam Ko Pavai
Janma Janma Ke Dukh Bisravai
Anth Kaal Raghuphati Pur Jayee
Jahaam Janma Hari-Bakhta Kahayee
Aur Devata Chit Na Dharahi
Hanumanth Sehi Sarva Sukh Karahi
Sankat Hare Mite Sab Peera
Jo Sumirai Hanumat Pal Veera
Jai Jai Jai Hanuman Gosahin
Kripa Karahu Gurudev Ki Naahin
A jho Sat Baar Paath Kare Joyi
Chuthi Bandhi Maha Sukh Hoyi
Jo Yah Padhe Hanuman Chalisa
Hoye Siddhi Sakhi Gaureesa
Tulsidaas Sada Hari Chera
Keejai Nat Hrudaye Manha Tera
 
Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki
 

Continue reading...


 

Hanuman Chalis March 11th, 2012

Subha Saikumar
Shri Guru Charana Saroja Raj Nija Mana Mukura Sudhaar
Varanau Raghuvara Vimala yasa Jo Daayaka Phala Chaar

Budhi Heena Thanu Jaani Ke Sumeerou Pavana Kumar

Bala Budhi Vidhya Dehu Moheem Harau klaesa Vikaar


Jai Hanuman Gyan Gunasaagar

Jai Kapisa Tihum Lok Ujaagar

Rama Doota Atulit Bala Dhaama

Anjani-Putra Pavana Suta Naama

Mahavira Vikrama Bajarangi

Kumati Nivaar Sumati Ke Sangi

Kanchana Varna Viraaja Suvesa

Kaanan Kundala Kunchita Kesaa

Haath Vajra Au Dhuvaje Viraajai

Kandhae Moonj Janevu Saajai

Shankara Suvana Kesari Nandana

Teja Prataapa Maha Jaga Vandana

Vidyavaana Guni Ati Chaatura

Raam Kaaj Karibe Ko Aatura

Prabhu Charitra Sunibe Ko Rasiya

Raam Lakhan Sita Man Basiya

 

Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki

 

Sukshma Roop Dhari Siya Himdi khaava

Pikat Roopa Dhari Langa Jaraava

Bhima Roopa Dhari Asura Samhaare

Ramachandra Ke Kaaj Samvaare

Laaya Sanjivana Lakhan Jiyaayae

Shri Raghuvira Harashi Uralaayae

Raghupati Keenhi Bahuta Badhaayi

Tum Mama Priya Bharatahi Sama Bhaai

Sahas Badan Tumharo Yash Kaavaien

As Kahi Shripati Kantla Kaavaien

Sanakadika Brahmadi Muneesa

Naarad Saarad Sahit Aheesa

Yama Kuber Digpal Jahamte

Kavi Kovid Kahisake Kahamte

Tum Upkaar Sugreevahim Keenha

Rama Milaay Raja Pad Deenha

 

Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki

 

Tumharo Mantra Vibheeshan Maanaa

Lankeshwar Bhayae Sab Jag Jaana

Sugsahastra Yo Jan Parbhaanu

Leelyo Tahi Madhur Phal Jaanu

Prabhu Mudrika Meli Mukh Maaheen

Jaladhi Langhi Gayae Asahraj Naaheem

Durgaam Kaaj Jagat Ke Jaetae

Sugama Anugraha Tumhare Taetae

Ram Duaare Tum Rakhvaarae

Hoat Na Agnya Bin Paisarae

Sab Sukh Lahai Tumhari Sarna

Tum Rakshak Kaahuko Darna

Aapan Tej Samhaaro Aapai

Teenhon Lok Haank Te Kampai

Bhoot Pisaachnikat Nahin Aavai

Mahaavir Jab Naam Sunavai

 

Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki

 

Naase Rog Harai Sab Peera

Japat Nirantar Hanumant Veera

Sankat Taem Hanuman Chudavai

Mann Kram Vachan Dyan Jo Laavai

Sab Par Raam Tapasvee Raaja

Teenke Kaaj Sakal Tum Saaja

Aur Manorath Jo Koye Lavai

TaSohi Amit Jeevan Phalpavai

Chaaron Sug Pratap Tumhaara

Hai Persidha Jagat Ujiyaara

Saadhu Sant Ke Tum Rakhwaare

Asur Nikandan Ram Dulhaare

Ashta Sidhi Nav Nidhi Ke Dhaata

A(u)as Var Deen Janaki Maata

Raam Rasaayan Tumhare Paasa

Sada Raho Raghupati Ke Daasa

 

Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki

 

Tumhare Bhajan Raam Ko Pavai

Janma Janma Ke Dukh Bisravai

Anth Kaal Raghuphati Pur Jayee

Jahaam Janma Hari-Bakhta Kahayee

Aur Devata Chit Na Dharahi

Hanumanth Sehi Sarva Sukh Karahi

Sankat Hare Mite Sab Peera

Jo Sumirai Hanumat Pal Veera

Jai Jai Jai Hanuman Gosahin

Kripa Karahu Gurudev Ki Naahin

A jho Sat Baar Paath Kare Joyi

Chuthi Bandhi Maha Sukh Hoyi

Jo Yah Padhe Hanuman Chalisa

Hoye Siddhi Sakhi Gaureesa

Tulsidaas Sada Hari Chera

Keejai Nat Hrudaye Manha Tera

 

Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki

 

Continue reading...