Archive for the ‘Lord Ganesha Slogams Lyrics’ Category

Sri Ganesha Runahara Vimochana Stothram March 21st, 2013

Subha Saikumar
Sindhoora Varnam  Dwibhujam Ganesam
Lambodharam Padma Dale Nivishtam

Brahamadhi Devai Pari Sevya Maanam

Sidhair Ar Yutham Tham Pranamami Devam

1.Srushtya Dhou Brahmana Sam Yak: Poojitha Phala Sidhayae

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

2.Tripurasya Vadhaath Poor Vam Sham Bunaa Samya Karchithah

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

3.Hiranya Kasya Paadhee Naam Vadharthe Vishnunaarchithahah

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

4.Mahishasya Vadhae Devyaa Gana Nadha Pra Poojithahah

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

5.Thara Kasya Vadhaath Poorvam  Kumaaraena Pra Poojithahah

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

6.Bhaskarena Ganeso Hi Poojithas Cha Vi Sidhayae

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

7.Sasinaa Kanthi Vrudhyartham Poojitho Gana Nayakahah

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

8.Palanaya Cha Tha Pasaam Viswamithra Poojithahah

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

9.Idham Thwa Runa Haram Stotram  Theevra Daridrya Naasanam

Yeka Vaaram Paden Nithyam Varshamaekam Samaahithahah

Daridryam Darunam Thwak Thwa Kubhera Samatham Vrajeth.

Patantho Yam Maha Mantrah Sardhdha Pancha Dasaksharah

Itham Mantram Pataen Nithyam Tatachcha Shuchibhaavanah

Eka vimchati Sankhyaaphi Purachcharana Meeritham
Sahasra Varthanath Samyak Shanmaa Sampriyataam Vrajaet
Bruhaspathi Samoegnyanae Dhane Dhanapatir Bhavaet
As Yay Vaayutha Sankhyabhih Purachcharana Meeritham
Vakshyaam Yaavarthanath Samyag Wanchitham Phala Maap Nuyaath
Bhootha Praetha Pishaachaanaam Nashanam Samruthi Maatrutah

Iti Sri Krishna Yaamala Tantre Uma Maheswara
Samvaade Runahartra Ganesa Stotram Samaaptam

Sri Ganesa Runam Chhindi Varaenyam Hum Namaha Phat


Continue reading...


 

Sri Ganesha Sankata Naasana Stotram By Naarathar January 19th, 2013

Subha Saikumar
Pranamya Sirasa Devam Gauri Putram Vinayakam 
Bhakthya Vyasa Smaren NithyaM ayush KamaArtha Sidhaye.

Prathamam Vakra Thundan Cha  Ekadantham Dveethi yakam
Trithiyam Krishna Pingaaksham Gajavakthram Chathurthakam.

Lambhodaram Panchaman Cha  Sashtamam Vikatameva Cha
Sapthamam Vignarajam Cha Dhoomra Varnam Thadashtamam

Navamam phala chandram cha Dasamam thu Vinayakam
Ekadasam Ganapathim Dwadasam thu gajananam.

Dwatha saithani Namani Tri sandhyam Yah Paden Naraha
Na Cha Vigna Bhayam Thasya Sarva Sidhi Karam Param.

Vidyarthi Labhadhe Vidhyam Danarthi Labhathe Danam
Puthrarthi Labhathe Puthraan Moksharthi Labhathe Gathim.

Japeth Ganapathi Sthothram Shadbhir Maasai Phalam Labeth
Sam vat saraena Sidhim Cha Labhathe Nathra Samsaya.

Ashtapyo Brahmanae Bhyas Cha Likihith wa Ya Samar payeth
Thasya Vidhya Bhaveth Sarvaa Ganae sasya Prasaa dathaha

Ithi Sri Narada Purane Samkata Nasanam

Ganapathi Dwadasa Naama Stotram Sampoornam

Continue reading...


 

Sri Ganesha Bhujanga Stotram by Sri Shankara January 19th, 2013

Subha Saikumar
Ranat Kshudra Ghan Taa Ni Naadaa Bhi Raamam
Chalet Tanda Vod Danda Vat Padma Taalam

Lasat Tundi Laango Pari Vyaala Haaram

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Dhvani Dhvamsa Veenaa Layollaasi Vaktram

Sphurat Chun Da Dandolla Sat Beeja Pooram

Galad Darpa Sou Gandhya Lolaali Maalam

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Prakaashaj Japaa Rakta Ranta Prasoona –

Pravaala Prabhaa Taaru Na Jyoti Rekam

Pralam Bodaram Vakratun Daika Dantam

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Vichitra Sphurat Ratna Maalaa Kireetam

Kiree Tolla Sat Chandra Rekhaa Vibhoosham

Vibhoo Shaika Bhoosham Bhava Dhvamsa Hetum

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Udan Chad Bhujaa Vallaree Drushya Mooloh

Chalad Bhroola Taa Vi Bhrama Bhraaja Daksham

Marut Sundaree Chaamaraih Sevya Maanam

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Sphuran Nish Thuraa Lola Pingaakshi Taaram

Krupaa Komalo Daara Leelaa Va Taaram

Kalaa Bindugam Geeyate Yogi Varyaihi

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Yamae Kaa Ksharam Nirmalam Nirvi Kalpam

Gunaa Teeta Maa Nanda Maa Kaara Shoonyam

Param Paara Mom Kaara Maan Maaya Garbham

Vathanthi Prakalpam Puraanam Tameede

Chidaa Nanda Saan Draaya Shaan Taaya Tubhyam

Namo Vishva Kartre Cha Hartre Cha Tubhyam

Namo Ananta Leelaaya Kaivalya Bhaase

Namo Vishva Beeja Prasee Desha Soono

Imam Samsta Vam Praata Rutthaaya Bhaktyaa

Pathed Yastu Martyo Labhet Sarva Kaamaan

Ganesha Prasaa Daena Siddh Yanti Vaacho

Ganeshae Vibhou Durlabham Kim Prasanne 


Continue reading...


 

Sri Gananayaka Ashtakam January 19th, 2013

Subha Saikumar
Eka Dantam Mahaa Kaayam Tapta Kaan Chana Sanni Bham
Lambo Daram Vishaa Laaksham Vande Ham Gana Naayakam

Mounji Krishna Jenadharam Naaga Yagno Pa Veethenam
Bhalendu Sakalam Moulam Vande Ham Gana Naayakam

Chitra Ratna Vichithragam Chitra Maalaa Vibhushitham
Kama Roopa Dharam Devam Vande Ham Gana Naayakam

Gaja Vaktam Sura Sraeshtam Karna Chaara Bhoo Shitham
Paa Samkusa Dharam Daevam Vande Ham Gana Naayakam

Mhosha Kootham Maa Ruhya Deva Sura Mahaa Havey
Yooddu Kaamam Mahaa Veeryam Vande Ham Gana Naayakam

Yaksha Kinnera Gan Dharva Sidda Vidhya Dharay Sadha
Stuya Maanam Mahaa Bhaahum Vande Ham Gana Naayakam

Ambikaa Hryudaya Nandham Matru Bhihi Pari Vaesh Titham
Bhakta Priyam Madhoon Matham Vande Ham Gana Naayakam

SarvaVigna Haram Devam SarvaVigna Vivar Jitham
Sarva Siddi Pradha Taaram Vande Ham Gana Naayakam

Ganashtakam Idham Punyam Yah Pateth Satatham Narah:
Sidd Yanthi Sarva Kaar Yaani Vidha Yaa Vaan Dhana Vaan Bhaveth:

Ithi Sri Gananayka Ashtakam

Continue reading...


 

Ganapathy Stavaha January 5th, 2013

Subha Saikumar
Ajam Nirvi Kalpam Niraa Kaara Mekam
Nira Ananda Maanandam Advaita Poornam

Param Nirgunam Nirvi Shesham Nireeham

Para Brahma Roopam Ganesham Bhajema


Gunaateeta Maanam Chidaananda Roopam

Chidaa Bhaasakam Sarvagam Gynana Gamyam

Munidh Yeya Maakaasha Roopam Paresham

Para Brahma Roopam Ganesham Bhajema


Jagat Kaaranam Kaarana Gynana Roopam

Suraadim Sukhaadim Ganesham Bhajema

Jagad Vyaapinam Vishwa Vandyam Suresham

Para Brahma Roopam Ganesham Bhajema


Rajo Yoga To Brahma Roopam Shrutig Nyam

Sada Kaarya Saktam Hrudaa Chintya Roopam

Jagat Kaaranam Sarva Vidyaa Nidhaanam

Para Brahma Roopam Ganesham Nataash Mah


Sadaa Satya Yogyam Mudaa Kreeda Maanam

Suraarin Haran Tam Jagat Paalayantam

Ane Kava Taaram Nijag Nyana Haaram

Sadaa Vishva Roopam Ganesham Na Maa Mah


Tamo Yoginam Rudra Roopam Trinetram

Jagad Dhaarakam Taarakam Nyana Hetum

Anekaa Gamaih Swam Ja Nam Bodha Yantam

Sadaa Sharva Roopam Ganesham Na Maa Mah


Namah Stoma Haaram Janaag Nynaa Na Haram

Trayee Veda Saaram Para Brahma Saaram

Munig Nyna Karam Vidure Vikaram

Sada Bradhna Roopam Ganesham Na Maa Mah


Nijai Rau Shadhais Tarpa Yantam Karadyogh

Suraugh An Kalaabhih Sudhaa Sra Vinibhih

Dineshaan Shusantaa Pa Haram Dvijesham

Shashagasva Roopam Ganesham Na Maa Mah


Prakasha Swaroopam Nabho Vaayu Roopam

Vikaa Raadi Hetum Kalaa Dhara Bhootam

Aneka Kriyaa Neka Shakti Swaroopam

Sadaa Shakti Roopam Ganesham Na Maa Mah


Pradhaana Swaroopam Mahat Tattva Roopam

Dharaa Chaari Roopam Digeeshaadi Roopam

Asatsat Swaroopam Jagad Dhetu Roopam

Sadaa Vishva Roopam Ganesham Natash Mah


Tvadee Ye Manash Sthaapa Yedagn Ghri Yugme

Sano Vighna Sanghaamna Peedam Labheta

Lasat Soorya Bimbe Vishaale Sthitoayu

Jano Dhvan Ta Peetam Katham Va La Bheta


Vayam Bhraami Tah Sarva Thaag Nyaana Yoga

Dalab Dhva Tavaan Ghrim Bahoon Varsha Poogaan

Idani Mavaap Ta Stavaiva Prasadat

Pra Pannaan Sadaa Paahi Vishvam Bha Raadya


Evam Stuto Ganeshastu Santushthoh Abhunmahamune

Krupaya Parayopetoh Abhidhatum Tan Prachakrame

Continue reading...


 

Gayathri Ganapathi October 10th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Om Thatsa Vithusa Vithusa That That Savithur Varenyam
Varenyagum Savithus That Thatsa Vithur Varenyam
Savithur Varenyam Varenyagum Savithus Savithur Varenyam
Bargo Bargo Varenyagum Savithus Savithur Varenyam Bargaha
Varenyam Bargo Bargo Varenyam Varenyam Bargo Devasya Devasya
Bargo Varenyam Varenyam Bargo Devasya
Bargo Devasya Devasya Bargo Bargo Devasya Deemahi Deemahi
Devasya Bargo Bargo Devasya Deemahi
Devasya Deemahi Deemahi Devasya Devasya Deemahi !Deemahi Thi Deemahi


Dhiyo Yo Yo Dhiyo Dhiyo Yo No No Yo Dhi Yo Dhi Yo Yo Naha
Yo No No Yo Na Prachodayathu Prachodayathu No Yo Yo Na Prachodayathu
Na Prachodayathu Prachodayathu Yo Na Prachodayathu
Prachodayathu Ithi Prachodayathu

Om Buhu Om Buvaha Om Suvaha Om Mahaha
Om Janaha Om Thapaha Ogum Sathyam

Om That Sa Vithur Varenyam
Bargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yo Naha Prahothayathu

Omapo Jothirasa Amritham Brhama Boor Buvasuar Om

Continue reading...


 

Gayathri Ganapathi October 10th, 2012

Subha Saikumar
Om Thatsa Vithusa Vithusa That That Savithur Varenyam
Varenyagum Savithus That Thatsa Vithur Varenyam
Savithur Varenyam Varenyagum Savithus Savithur Varenyam
Bargo Bargo Varenyagum Savithus Savithur Varenyam Bargaha
Varenyam Bargo Bargo Varenyam Varenyam Bargo Devasya Devasya
Bargo Varenyam Varenyam Bargo Devasya
Bargo Devasya Devasya Bargo Bargo Devasya Deemahi Deemahi
Devasya Bargo Bargo Devasya Deemahi
Devasya Deemahi Deemahi Devasya Devasya Deemahi !Deemahi Thi Deemahi

Dhiyo Yo Yo Dhiyo Dhiyo Yo No No Yo Dhi Yo Dhi Yo Yo Naha
Yo No No Yo Na Prachodayathu Prachodayathu No Yo Yo Na Prachodayathu
Na Prachodayathu Prachodayathu Yo Na Prachodayathu
Prachodayathu Ithi Prachodayathu

Om Buhu Om Buvaha Om Suvaha Om Mahaha
Om Janaha Om Thapaha Ogum Sathyam

Om That Sa Vithur Varenyam

Bargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yo Naha Prahothayathu

Omapo Jothirasa Amritham Brhama Boor Buvasuar Om


Continue reading...


 

Ganesha Astakam September 18th, 2012

Subha Saikumar
Yatho Anantha Shakthir Anathascha Jeeva
Yatho Nirgunadha Aprameyaa Gunasthe
Yatho Bhathi Saravam Tridha Bedha Binnam
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.


Yathaschaviraseej Jagath Sarvametha,
Thadhabjasano Viswgo Viswagoptha,
Thandendradhayo Deva Sanga Manushya
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatho Vahnni Bhanu Bhavo Bhoor Jalam Cha
Yatha Sagaraschandrama Vyoma Vayu
Yatha Sthavara Jangama Vruksha Sangha
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatho Dhanava Kinnara Yaksha Sangha
Yatha Scharana Varana Swapadascha
Yatha Pakshi Keeta Yatho Veerudasha,
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatho Budhir Ajnananaso Mumukshor
Yatha Sampadho Bhaktha Santhoshika Syu
Yatho Vigna Naso Yatha Karya Sidhi
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatha Puthra Sampadhyatho Vanchithartho
Yatho Abhakthi Vignasthadha Aneka Roopa
Yatho Soka Mohaou Yatha Kama Eva
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatho Anantha Shakthi Sasesho Bhabhoova
Dhara Dhararenakaroope Cha Shaktha
Yatho Anekadha Swargalolka Hi Nana
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatha Veda Vacho Vikunta Manobhi
Sada Nethinetheeti Yatha Gunanthi
Para Brahma Roopam Chidananda Bhootham
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.


Continue reading...


 

Ganesha Astakam September 18th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Yatho Anantha Shakthir Anathascha Jeeva
Yatho Nirgunadha Aprameyaa Gunasthe
Yatho Bhathi Saravam Tridha Bedha Binnam
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.


Yathaschaviraseej Jagath Sarvametha,
Thadhabjasano Viswgo Viswagoptha,
Thandendradhayo Deva Sanga Manushya
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatho Vahnni Bhanu Bhavo Bhoor Jalam Cha
Yatha Sagaraschandrama Vyoma Vayu
Yatha Sthavara Jangama Vruksha Sangha
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatho Dhanava Kinnara Yaksha Sangha
Yatha Scharana Varana Swapadascha
Yatha Pakshi Keeta Yatho Veerudasha,
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatho Budhir Ajnananaso Mumukshor
Yatha Sampadho Bhaktha Santhoshika Syu
Yatho Vigna Naso Yatha Karya Sidhi
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatha Puthra Sampadhyatho Vanchithartho
Yatho Abhakthi Vignasthadha Aneka Roopa
Yatho Soka Mohaou Yatha Kama Eva
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatho Anantha Shakthi Sasesho Bhabhoova
Dhara Dhararenakaroope Cha Shaktha
Yatho Anekadha Swargalolka Hi Nana
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatha Veda Vacho Vikunta Manobhi
Sada Nethinetheeti Yatha Gunanthi
Para Brahma Roopam Chidananda Bhootham
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.Continue reading...


 

Ganesha Astakam September 18th, 2012

Subha Saikumar
Yatho Anantha Shakthir Anathascha Jeeva
Yatho Nirgunadha Aprameyaa Gunasthe
Yatho Bhathi Saravam Tridha Bedha Binnam
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.


Yathaschaviraseej Jagath Sarvametha,
Thadhabjasano Viswgo Viswagoptha,
Thandendradhayo Deva Sanga Manushya
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatho Vahnni Bhanu Bhavo Bhoor Jalam Cha
Yatha Sagaraschandrama Vyoma Vayu
Yatha Sthavara Jangama Vruksha Sangha
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatho Dhanava Kinnara Yaksha Sangha
Yatha Scharana Varana Swapadascha
Yatha Pakshi Keeta Yatho Veerudasha,
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatho Budhir Ajnananaso Mumukshor
Yatha Sampadho Bhaktha Santhoshika Syu
Yatho Vigna Naso Yatha Karya Sidhi
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatha Puthra Sampadhyatho Vanchithartho
Yatho Abhakthi Vignasthadha Aneka Roopa
Yatho Soka Mohaou Yatha Kama Eva
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatho Anantha Shakthi Sasesho Bhabhoova
Dhara Dhararenakaroope Cha Shaktha
Yatho Anekadha Swargalolka Hi Nana
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatha Veda Vacho Vikunta Manobhi
Sada Nethinetheeti Yatha Gunanthi
Para Brahma Roopam Chidananda Bhootham
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.


Continue reading...