Archive for the ‘Lord Balaji/Srinivasa/Venkateswara/Govindha Slogams Lyrics’ Category

Sree Vaenkataesa Dwadasa Naama Stotram March 28th, 2013

Subha Saikumar
Asya Sree Vaenkataesa Dwadasa Naama Stotra Mahaa Mantrasyaa

Brahma Rushih  Anushtup Chandah
Sree Vaenkataeswaro Daevataa Ishtarthae Viniyogah

Naaraayano Jagannaatho Vaarijaasanavanditah                                   

Swaamipushkarinivasi Shankha Chakra Gadaa Dharah

Pitaambharadharo Daevo Garudaashobhitah

Kandarpakhoti Laavanyah Kamalaayatalochanah

Indiraapati Govindah Chandrasoorya Prabhaakarah

Viswaatmaa Viswalokaeso Jaya Sree Vaenkataeswarah

Etadwaadasa Naamaani Trisandhyaam Yah Pataennarah

Daaridrya DuhKhanirmukthoe Dhanadhaanya Sammruddhiaan

Janavasyam Raajavasyam Sarva Kaamaarthasiddhidham   

Divyataejah Samaapnothi Deerghamaayushya Vindati    

Graharogaadinaasam Cha Kaamitaarthaphalapradam   

Iha Janmani Sowkhyam Cha Vishnu Saayujya Maapnuyaat    

Iti Brahmaanda Puraanae Brahmanaarada Samvaadae

Vaenkataesa Dwaadasanaama Stotram Sampoornam   

Continue reading...


 

Sri Venkatesa Stotram February 22nd, 2013

Subha Saikumar
Kamala Kucha Choo Chuka Kumkumatho
Niya Tharuni Thaa Thula Neela Thano

Kamala Yatha Lochana Loka Pathe

Vijayee Bhava Venkata Shaila Pathe.                

Sa Chatur Mukha Shan Mukha Pancha Mukha

Pramukha Khila Dai Vatha Mouli Mane

Sarana Gatha Vathsala Sara Nidhe

Pari palaya Maam Vrusha Shaila Pathe.                  

Athi Vela Thaya Thava Dur Visha Hai

Anu Vela Kruthai   Aparadha Sathai

Bhari tham thwari tham vrusha shaila pathe

Para yaa kru payaa pari pahi hare.                                  

Adhi Venkata Shaila Mudhara Mathe

Janatha Bhi Mathaa Dhi Ka Dhana Ra Thaath

Para Deva Thaya Gathi Thaan Niga Mai

Kamala Dayi Thaan Param Kalaye.                        

Kala Venu Ra Vasa Gopa Vadhoo

Satha Kodi Vru Thaath Smara Kodi Samath

Prathi Valla Vika Bhi Madath Sukha Dath

Vasud Eva Su Thaan Na Param Kallaye.        

Abhi Rama Guna Kara Da Sarathe

Jaga Deka Dhanur Dhara Dheera Mathe

Raghu Nayaka Rama Rame Sa Vibho

Varadho Bhava   Deva Daya Jaladhe.                    

Avanee Thanaya Kama Neeya Karam

Rajani Kara Charu Mukham Bhuru Ham

Rajani Chara Raja Thamo Mi Hiram

Maha Neeya Maham Raghu Rama Maye.                     

Sumu Kham Suhru Dham Sulabham Sukha Dham

Sava Nujam Cha Sukhaya Ma Mogha Saram

Apahaya  Raghu Dwaha  Manya Maham

Na Kathan Chana Kanchana  Jaathu Bhaje.                    

Vina Venkatesam Na Natho Na Natha

Sada Venkatesam Smarami   Smarami

Hare Venkatesa   Praseedha Praseedha

Priyam Venkatesa Prayacha Prayacha.            

 Aham Dhoora Dasthe Padam Bhoja Yugma

Prana Maechaya Agathya Sevam Karomi

Sakruth Seva Ya Nithya Seva Balam Thwam

Pra yacha praycha prabho Venkatesa                           

Agna Ni Nam Maya Do Shan

A Seshan Vihi Than Hare

Kshamas Va Thwam Kshamas Va Thwam

Sesha Shail Shika Mane.                      
                      

Continue reading...


 

Sri Venkatesha Prapathi February 21st, 2013

Subha Saikumar
Eesanam Jagothosya Venkatapathe

Vishno Paraam Praeya Seem

Thadhwak Shasthala Nithya Vasa Rasikam

Thathk Shanthi Sam Vardhi Neem

Padma Alan Krutha Pani Pallava Yugam

Padma Sanas Thaam Sriyam

Vath Salyadi Guno Jwalam Bhagava Theem

Vande Jagan Maatharam

Sreeman Krupajala Nidhae Kritha Sarva Loka

Sar Vagna Sakta Natha Vathsala Sarva Saeshin

Swamin Susheela Sulabha Sritha: Parijathah:

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Aa Nupurarpitha Sujatha Sugandhi Pushpa

Sow Rabhya Sow Rabha Karow Sama Sanni Vesow

Sowm Yow Sadanu Bhava Nepi Na Vanu Bhav Yow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Papadhye

Sad Yo Vikasi Samu Dith Vara Saandra Raga

Sou Rabhya Nir Bhara Saro Ruha Soumya Vaar Tham

Sam Yakshu Sahasa Padeshu Vi Lekha Yan Thow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Reka Mayad Waja Sudha Kala Saatha Patra

Vajraam Kru Sam Buruha Kalpaka Sanka Chakrai

Bhaw Yai Ralankrutha Thalow Paratha Thva Chinnai

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Thamro Dara Dyuthi Para Jitha Padma Raagow

Baahyair Mahobhi Rabhi Bhootha Mahendra Neelow

Udhyan Nakham Subhi Rudastha Sasaan Ka Bhasow

Sree Venkatessa Charanow Saranam Prapadhye

Saprema Bheethi Kamala Kara Palla Vabhyam

Sam Vaha Nepi Sapadik Lama Mada Dhanow

Kantha Vavaang Maanasa Go Chara Sow Kumaar Yow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Lakshmee Maheetha Dhanu Roopa Nijanu Bhava

Neela Di Divya Mahi Sheekara Palla Vanam

Aa Runya Sankra Manatha Kila Saandra Raagow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Nithya Naama Dvidhi Siva Di Kireeta Koti

Prath Yup Tha Deepta Navarathna Ma Hapra Rohai

Nee Raja Na Vidhi Mudara Mupada Dhanow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Vish No Pade Parama Ithy Uditha Prasam Sow

Yow Madhwa Uthsa Ithi Bhogya Tha Yap Yu Paath Thow

Bhoo Yastha Thethi Thava Paani Thala Pradish Tow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Parthaaya Thath Sa Drusa Saara Thina Thva Yaiva

Yow Darshi Thow Swa Chara Now Saranam Vra Jethi

Sho Yopi Mah Yami Ha Thow Kara Darsi Thow The

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Man Moordhni Kaali Ya Pane Vika Taata Veshu

Sree Venkatadri Sikhare Sirasi Sru Thee Naam

Chi Thep Yana Nya Manasam Sa Mama Hi Thow The

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Amlana Dhrushya Dava Neethala Keerna Push Pow

Sree Venkatadri Sikhara Bhara Naaya Manow

Aanandi Thaakila Mano Naya Now Thavai Thow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Praya Prapanna Janatha Prathama Vaagah Yow

Mathus Thana Viva Sisora Mruthaya Manow

Prap Thow Paras Para Thulama Thulan Tha Row The

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Sath Votha Raissa Thatha Sevya Padam Bujena

Sam Sara Tharaka Daya Dra Drugan Chalena

Soum Yopa Yanthru Muninama Madar Shithow The

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Sree Sa Sriya Ghati Kaya Thvadu Paya Bhavae

Prap Ye Thvayi Swaya Mupeya Thayas Puranthya

Nithya Srithaya Nira Vadya Gunaaya Thubhyam

Syam Kin Karoo Vrisha Gireesa Naja Thu Mahyam

Continue reading...


 

Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali February 19th, 2013

Subha Saikumar
Anga Pooja

 1. Om Kesavayay Namah Pathau Poojayami
 2. Om Govindhayay Namah Kulpau Poojayami
 3. Om Indirapathaye Namah Jankae Poojayami
 4. Om Annakayay Namah Januni Poojayami
 5. Om Janardhanayay Namah Ooru Poojayami
 6. Om Vishterasravache Namah Katim Poojayami
 7. Om Kukshisakila Sravanaaya Namah Othiram Poojayami
 8. Om Lakshmi Vakshastalaya Namah Vakshastalam Poojayami
 9. Om Sangu Sakra Kadhadharaya Namah Bhahoo Poojayami
 10. Om Kambu Kantaya Namah Kantam Poojayami
 11. Om Oornaenthu Nibhavakthaya Namah Vaktam Poojayami
 12. Om Kunthakutmala Thanthaya Namah Thantham Poojayami
 13. Om Nasakra Namah Nasikam Poojayami
 14. Om Suryachandraknitharinae Namah Naetrae Poojayami
 15. Om Sahasrasirasae Namah Sirah Poojayami
 16. Om Sri Venkataeswara Namah Sarvaangani Poojayami

Ashtotaram
 1. Om Ventakeshaya  Namah
 2. Om Sreenivasaya Namah
 3. Om Lakshmipatayae Namah
 4. Om Anamayaaya Namah
 5. Om Amrutamshaya Namah
 6. Om Jagadvamdyaaya Namah
 7. Om Govindaaya Namah
 8. Om Shasvataya Namah
 9. Om Prabhavae Namah
 10. Om Sheshadri-Nilayaaya Namah
 11. Om Devaya Namah
 12. Om Keshavaaya Namah
 13. Om Madhusudhanaya Namah
 14. Om Amrutaya Namah
 15. Om Madhavaya Namah
 16. Om Krishnaya Namah
 17. Om Sri-Harayae Namah
 18. Om Gyana-Panjaraaya Namah
 19. Om Sree Vatsa-Vakshasae Namah
 20. Om Sarveshaya Namah
 21. Om Gopalaya Namah
 22. Om Purushotamaya Namah
 23. Om Gopeshwaraya Namah
 24. Om Param-Jyotikshae Namah
 25. Om Vaikunta-Patahae Namah
 26. Om Avyayaaya Namah
 27. Om Sudha-Thanave Namah
 28. Om Yadavendraya Namah
 29. Om Nithya-Yavvana-Roopa-Vate Namah
 30. Om Chatur-Vedatma-Kaya Namah
 31. Om Vishnave Namah
 32. Om Acchutaaya Namah
 33. Om Padmini-Priyaya Namah
 34. Om Daraapatye Namah
 35. Om Surapatye Namah
 36. Om Nirmalaya Namah
 37. Om Devapoojitaya Namah
 38. Om Chatur-Bujaaya Namah
 39. Om Chakra-Daraya Namah
 40. Om Trida-Nyae Namah
 41. Om Tri-Gunashrayaaya Namah
 42. Om Nirvikalpaya Namah
 43. Om Nish-Kalankaya Namah
 44. Om Niranthankaaya Namah
 45. Om Niranjanaya Namah
 46. Om Nirabhaashaya Namah
 47. Om Nityakruptaya Namah
 48. Om Nirgunaya Namah
 49. Om Nirubhabpradaaya Namah
 50. Om Gandhaadharaya Namah
 51. Om Sharangapanyae Namah
 52. Om Nandakine Namah
 53. Om Shanka-Darakaya Namah
 54. Om Anake-Murtaya Namah
 55. Om Avvyak-Taaya Namah
 56. Om Kati-Hastaya Namah
 57. Om Vara-Pradaya Namah
 58. Om Anaekaa-Atmane Namah
 59. Om Deena-Bandhave Namah
 60. Om Aartaloka-Abhaya-Pradhaya Namah
 61. Om Akasha-Raja-Varadhaya Namah
 62. Om Yogi-Hrutpadma-Mandhiraya Namah
 63. Om Dhamodharaya Namah
 64. Om Jagatpaalaya Namah
 65. Om Papagh-Ghnya Namah
 66. Om Bhaktha-Vatsalaya Namah
 67. Om Trivikramaya Namah
 68. Om Shinshuparaya Namah
 69. Om Jata-Makuta-Shobhitaya Namah
 70. Om Shanka-Madyola-Sanman-Jookinkin Yaadya Karandakaya Namah
 71. Om Neelamaegha-Syama-Thanave Namah
 72. Om Bilva-Patrarchana Priyaya Namah
 73. Om Jagat-Vyapenae Namah
 74. Om Jagat Kartae Namah
 75. Om Jagat-Pataya Namah
 76. Om Chinti-Tarda-Pradya Namah
 77. Om Gishnavae Namah
 78. Om Dhasha-Roopavate Namah
 79. Om Devaki-Nandanaaya Namah
 80. Om Shaurrayyae Namah
 81. Om Haya-Greevaya Namah
 82. Om Janardhanaaya Namah
 83. Om Kanya-Shra vana tharae jyayae Namah
 84. Om Peetam-Bharadharaya Namah
 85. Om Anahaayay Namah
 86. Om Vanamalinyay Namah
 87. Om Padmanaabhayay Namah
 88. Om Mrughaya-Sakta-Maanasaya Namah
 89. Om Ashwa-Roodaaya Namah
 90. Om Kadgha-Darinae Namah
 91. Om Dhanarjana-Samoostkaya Namah
 92. Om Ganasarala-Sanmadhya-Kasturi-Tilakojjwalayay  Namah
 93. Om Sachitandha-Roopaya Namah
 94. Om Jagan-Mangala Dayakaya Namah
 95. Om Yagna-Roopaya Namah
 96. Om Yagna Bhukthaiy Namah
 97. Om Chinmayaayai Namah
 98. Om Parameshwarayai Namah
 99. Om Paramartha-Pradhayayai Namah
 100. Om Shanthaya Namah
 101. Om Thirivikramaayayai Namah
 102. Om Matsya Roopaayai Namah
 103. Om Sree-Mathae Namah
 104. Om Dhoerdhandha-Vikra-Maayai Namah
 105. Om Parathparayay Namah
 106. Om Parah-Brhamanyai Namah
 107. Om Sri Vibhavae Namah
 108. Om Jagadeewsarayai Namah

 Om Eti Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali Samaptam

Continue reading...


 

Sri Venkatesa Mangala Stotram/Mangalasasanam November 7th, 2012

Subha Saikumar
Sriyak Kanthaya Kalyana Nidhayaer Nidhayaer Thinaam.
Sri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam          


Lakshmi Savi Bhrama Loka Sudmu Vibhrama Chakshushe

Chakshushe Sarva Lokanam Venkatesaya Mangalam.  


Sri Venkatadri Srungaya Mangala Baranangraye

Mangalaa Naam Nivasaya Srinivasaya Mangalam.  


Sarva Ava Yava Soundarya Sampada Sarva Chetha Saam

Sada Sam Mohana Yasthu Venkatesaya Mangalam.  


Nithyaya Nirava Dhyaya Sathyananda Chidathmane

Sarva Antharathmane Srimad Venkatesaya Mangalam.  


Swatha Sarva Vidhe Sarva Shakthaye Sarva Saeshine

Sulabhaya Susheelaya Venkatesaya Mangalam.  


Parasmai Brahmane Poorna Kaamaya Para Mathmane

Praugnae Para Thathwaaya Venkatesaya Mangalam.  


Aakara  Tathwa Masrantha Math Manam Anu Pasyathaam

Athrup Thamrutha Roopaya Venkatesaya Mangalam.  


Praya Swcharanou Pumsam Saranath Wena Panina

Krupaya Drusayi Thae Venkatesaya Mangalam.  


Dayamrutha Tharanginya Stharangai Athi Seethlai

Apangai Sinchathe Viswam Venkatesaya Mangalam.  


Srg Bhoosham Bara Haethee Naam Susha Mavaha Samoorthaye

Sarvarthi Samana Yasthu Venkatesaya Mangalam. 


Sri Vaikunta Virakthaya Swami Pushkara Nee Thate

Ramaaya Rama Maa Naya Venkatesaya Mangalam. 


Srimath Sundara Jamathru Muni Manasa Vaasine

Sarva Loka Nivasaya Srinivasaya Mangalam.  


Mangala Samsana Parair Madacharya Purogamai

Sarvaischa Poorvair Acharyair Samsthru Thayasthu Mangalam.  

Continue reading...


 

Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram October 30th, 2012

Subha Saikumar
Narayanam Parabrahma Sarvakaarana Kaaranam
Prapadye Venkatesakhyaam Tadeva Kavacham Mama

Sahasra Seersha Purusho Venkatesas Sirovatu
Pranesha Prananilayaha Pranan Rakshatu Mey Harihi                                        

Aakasa Raat Sutaa Naatha Aatmanam Me Sadavatu
Deva Devottamaha Payaad Deham Mey Venkateswaraha                                        
     

Sarvatra Sarva Karyeshu Mangaam Baja Nireeswaraha
Palayen Mama Kam Karma Saphalyam Naha Prayacchatu                                        

Ya Etad Vajra Kavacha  Mabhedyam Venkates Situhu
Sayam Prataha Patennityam Mrutyum Tarati Nirbhyaha                                                

Iti Markandeya Kruta  

Venkateswara Vajra Kavacham SampoornamContinue reading...


 

Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam October 2nd, 2012

Subha Saikumar
Sri Sesha Saila Suniketana Divyamoorthe
Narayana Achyutha Hare Nalinayataksha
Leelaka taksha Parirakshitha Sarvaloka
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Brahmadhi Vanditha Padambuja Shankapane
Srimath Sudarshana Sushobitha Divyahastha
Karunya Sagara Saranya Supunyamoorthe
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Vedantha –Vedhya Bhavasagara Karnadhara
Sri Padmanabha Kamalarchidha Padma Pada
Lokaika Pavana Parathpara Papa Haarin
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Lakshmipathe Nigamalakshya Nija Swaroopa
Kamadhidosha Pariharaka Bodha Dhayin
Daithyadhimardhana Janardhana Vasu Deva
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Tapatrayam Hara Vibhora Bhasa Murare
Samraksha Maam Karunya Sarasiruhaksha
Machsishya Mityanudinam Pariraksha Vishno
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Srijatopa Navartana Lasad Kireeta
Kasthoorika Thilaka Shobhi Lalata Desa
Rakendubimba Vadanumbuja Varijaksha
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Vandaruloka Vara Dana Vacho Vilasa
Rathnadhyahara Parishobitha Kambukantha
Keyura Rathna Survi Bhashi Digantarala
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Divyagandangitha Bhujadwaya Mangalathman
Keyoora Bhooshana Sushobitha Deergha Baho
Nagendra Kankana Karadwaya Kamadhayin
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Swamin Jagaddharana Varidhi Madhya Magna
Maam Udharaya Krupaya Karuna Payodhe
Lakshmeescha Dehi Mama Dharma Samrudhi Hethum
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Divyanga Raga Paricharchitha Komalanga
Peetham Baravrutha Thano Tharunarka Deepthae

Sathyanganabha Paridhana Supattha Bhanda
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Rathnadya Dhama Sunibadha Katip Pradesa
Manikhya Darpana Susannibha Janudesa
Janghadwayena Parimohitha Sarvaloka
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Lokaika Pavana Sarit Pari Shobhi Thange
Twat Pada Darasana Dine Cha Mamagha Meesa
Harda Thamascha Sakalam Layamapa Bhooman
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Kamadhi Vairi Nivohachyutha May Prayatha
Daridrya Mapaya Pagatham Sakalam Dayalo
Deenam Samanam Samavalokya Dayardra Drushtya
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Sri Venkateswara Pada Pankaja Shadpadena
Sriman Nrusimha Yathina Rachitham Jagatyam
Yae That Pathanthi Manuja Purushotha Masya
They Prapnuvanthi Paramaam Padavim Murare

Ithi Sringeri Jagatguruna
Sri Nrusimhabharathi Swamina Rachitham
Sri Venkatesa Karavalamba Stotram SampoornamContinue reading...


 

Govindhashtakam October 2nd, 2012

Subha Saikumar
Sathyam Jnanam Anantham Nithya Manakasam Paramakasam
Goshta Prangana Ringana Lolam Anayasam Paramayasam
Maya Kalpitha Nanakara Manakaram Bhuvanakaram
Kshmama Nadha Manadham Prana Matha Govindam Paramanandham.

Mruth Sanamathsihethi Yasodha Thadana Shaisava Sam Thrasam
Vyadhitha Vakthralokitha Loka Loka Chathurdasa Lokaleem
Loka Thrayapura Moola Sthambham Loka Loka Mana Lokam
Lokesam Paramesam Prana Matha Govindam Paramanandham.

Tri Vishta Paripuveeragnam Kshithi Bharagnam Bhava Rogagnam
Kaivalyam Nava Neethaa Haara Manaahaaram Bhuvana Haram
Vaimalya Sphuta Chetho Vruthi Visesha Bhaasam Anabhasam
Saivam Kevala Santham Prana Matha Govindam Paramanandham.

Gopalam Prabhu Leela Vigraha Gopalam Kula Gopalam
Gopi Khelana Govardhana Dhrutha Leela Laalitha Gopalam
Gopir Nigaditha Govinda Sphuta Naamaanam Bahu Namananam
Gopi Gochara Dhooram Prana Matha Govindam Paramanandham.

Gopi Mandala Goshtee Bedham Bhedavastha Bhedhabham
Saswath Gokhura Nirdhathoth Krutha Dhooli Sara Soubhagyam
Sradha Bhakthi Grahi Thananda Chinthyam Chinthida Sadhbhavam
Chintha Mani Mahi Manam Prana Matha Govindam Paramanandham.

(S)nana Kula Yoshid Vasthra Mupadhayaga Mupa Roodam
Vyadhitsantheeradha Dig Vasthradhy Upadathu Mupakarshantham
Nirdhootha Dhwaya Soka Vimoham Budham Budheranthastham
Saththa Mathra Sareeram Prana Matha Govindam Paramanandham.

Kantham Karana Makarana Adhi Manadhim Kala Mana Bhasam
Kalindi Gatha Kaliya Sirasi Muhur Nruthyantham Sunruth Yantham
Kalam Kalamana Theetham Kali Thasesham Kali Doshagyam
Kala Thraya Gatha Hethum Prana Matha Govindam Paramanandham.

Vrundavana Bhuvi Vrundharaka Gana Vrundharadhitha Vandeham
Kundha Bamala Mandasmera Sudhanandam Suhrud Anandam
Vandhya Sesha Maha Muni Manasa Vandhya Nanda Pada Dwandwam
Vandhya Sesha Gunab Dheem Prana Matha Govindam Paramanandham.

Govindashtaka Methad Adheeta Govindarpitha Chethayah:
Govindachyutha Madhava Vishno Gokula Nayaka Krishnethi
Govindangri Saroja Dhyana Sudha Jala Dhoutha Samasthagah:
Govindam Paramanandam Amrutham Athas Thamsa Sama Bhyethi. Continue reading...


 

Govindha Small Slogams& Gayathri September 28th, 2012

Subha Saikumar
Sri Srinivasa Gayatri:

 

Om Niranjanaya Vidmahe

Niraa Bhasaya Deemahe

Tannoh: Srinivas Prachodayat 

Continue reading...


 

Govinda Namavali September 18th, 2012

Subha Saikumar
      1.            Srinivasa Govinda

      2.            Sri Venkatesa Govinda

      3.            Bhaktavatsala Govinda

      4.            Bhagavatapriya Govinda

                        (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

      5.            Nityanirmala Govinda

      6.            Neelameghasyama Govinda

      7.            Puranapurusha Govinda

      8.            Pundarikaksha Govinda

                       

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

      9.            Nandanandana Govinda

  10.            Navaneeta Chora Govinda

  11.            Pasupalaka Sri Govinda

  12.            Papavimochana Govinda

                        

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  13.            Dushtasamhara Govinda

  14.            Durita Nivarana Govinda

  15.            Sishta Paripalaka Govinda

  16.            Kashta Nivarana Govinda

                       

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  17.            Vajramakutadhara Govinda

  18.            Varahamurtivi Govinda

  19.            Gopijana priya Govinda

  20.            Govardhanoddhara Govinda

                       

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  21.            Dasarathanandana Govinda

  22.            Dasamukha Mardhana Govinda

  23.            Pakshivahana Govinda

  24.            Pandavapriya Govinda

                       

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  25.            Matsya Koorma Govinda

  26.            Madhusudhana Hari Govinda

  27.            Varaha Narasimha Govinda

  28.            Vamana Moorthy Govinda

                        

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  29.            Balaramanuja Govinda

  30.            Bhouddha Kalki Govinda

  31.            Venugana lola Govinda

  32.            Venkataramana Govinda

                        

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  33.            Sitanayaka Govinda

  34.            Srita jana palana Govinda

  35.            Danava veera Govinda

  36.            Dharma rakshana Govinda

                        

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  37.            Anatha Rakshaka Govinda

  38.            Aapd bhandhava Govinda

  39.            Aasrita rakshaka Govinda

  40.            Karunasagara Govinda

                       

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  41.            Kamaladalaksha Govinda

  42.            Kamitaphalada Govinda

  43.            Papa vinasaka Govinda

  44.            Pahi Murari Govinda

                        

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  45.            Sri mudrankita Govinda

  46.            Srivat sankita Govinda

  47.            Dharani nayaka Govinda

  48.            Dinakara teja Govinda

                        

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  49.            Padmavati priya Govinda

  50.            Prasanna murti Govinda

  51.            Abhaya hasta Govinda

  52.            Machcha avatara Govinda

                        

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  53.            Sankuchakradhara Govinda

  54.            Saranga Gadhara Govinda

  55.            Viraja teertha Govinda

  56.            Virodhi mardhana Govinda

                       

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  57.            Sahasranama Govinda

  58.            Sarasijanayana Govinda

  59.            Lakshmivallabha Govinda

  60.            Lakshmanagraja Govinda

                        

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  61.            Kasturi tilaka Govinda

  62.            Kankha pitambara Govinda

  63.            Garudavahana Govinda

  64.            Gana lola Govinda

                        

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  65.            Vanarasevita Govinda

  66.            Varadhi bandhana Govinda

  67.            Eka swarupa Govinda

  68.            Saptha Gireesha Govinda

                        

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  69.            Rama Krishna Govinda

  70.            Raghukula Nandana Govinda

  71.            Pratyaksha deva Govinda

  72.            Parama dayakara Govinda

                        

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  73.            Vajra Kavachadhara Govinda

  74.            Vaibhava Murthy Govinda

  75.            Rathna Kireeta Govinda

  76.            Vasude vasuta Govinda

                       

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  77.            Brahmandarupa Govinda

  78.            Bhakta taraka  Govinda

  79.            Nitya kalyana Govinda

  80.            Neera janabha Govinda

                        

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

  81.            Ananda rupa Govinda

  82.            Aadyanta rahita Govinda

  83.            Iha paradayaka Govinda

  84.            Ibha rajarakshaka Govinda

(Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  85.            Sesha Shayini Govinda

  86.            Seshadri nilaya Govinda

  87.            Sirnivasa Govinda

  88.            Sri Venkatesa Govinda

         

 (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

Continue reading...