Archive for the ‘Lord Balaji Slogams Lyrics’ Category

Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam October 2nd, 2012

Saikumar Kuppusamy
Sri Sesha Saila Suniketana Divyamoorthe
Narayana Achyutha Hare Nalinayataksha
Leelaka taksha Parirakshitha Sarvaloka
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Brahmadhi Vanditha Padambuja Shankapane
Srimath Sudarshana Sushobitha Divyahastha
Karunya Sagara Saranya Supunyamoorthe
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Vedantha –Vedhya Bhavasagara Karnadhara
Sri Padmanabha Kamalarchidha Padma Pada
Lokaika Pavana Parathpara Papa Haarin
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Lakshmipathe Nigamalakshya Nija Swaroopa
Kamadhidosha Pariharaka Bodha Dhayin
Daithyadhimardhana Janardhana Vasu Deva
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Tapatrayam Hara Vibhora Bhasa Murare
Samraksha Maam Karunya Sarasiruhaksha
Machsishya Mityanudinam Pariraksha Vishno
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Srijatopa Navartana Lasad Kireeta
Kasthoorika Thilaka Shobhi Lalata Desa
Rakendubimba Vadanumbuja Varijaksha
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Vandaruloka Vara Dana Vacho Vilasa
Rathnadhyahara Parishobitha Kambukantha
Keyura Rathna Survi Bhashi Digantarala
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Divyagandangitha Bhujadwaya Mangalathman
Keyoora Bhooshana Sushobitha Deergha Baho
Nagendra Kankana Karadwaya Kamadhayin
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Swamin Jagaddharana Varidhi Madhya Magna
Maam Udharaya Krupaya Karuna Payodhe
Lakshmeescha Dehi Mama Dharma Samrudhi Hethum
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Divyanga Raga Paricharchitha Komalanga
Peetham Baravrutha Thano Tharunarka Deepthae

Sathyanganabha Paridhana Supattha Bhanda
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Rathnadya Dhama Sunibadha Katip Pradesa
Manikhya Darpana Susannibha Janudesa
Janghadwayena Parimohitha Sarvaloka
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Lokaika Pavana Sarit Pari Shobhi Thange
Twat Pada Darasana Dine Cha Mamagha Meesa
Harda Thamascha Sakalam Layamapa Bhooman
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Kamadhi Vairi Nivohachyutha May Prayatha
Daridrya Mapaya Pagatham Sakalam Dayalo
Deenam Samanam Samavalokya Dayardra Drushtya
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Sri Venkateswara Pada Pankaja Shadpadena
Sriman Nrusimha Yathina Rachitham Jagatyam
Yae That Pathanthi Manuja Purushotha Masya
They Prapnuvanthi Paramaam Padavim Murare

Ithi Sringeri Jagatguruna
Sri Nrusimhabharathi Swamina Rachitham
Sri Venkatesa Karavalamba Stotram Sampoornam


Continue reading...


 

Govindhashtakam October 2nd, 2012

Saikumar Kuppusamy
Sathyam Jnanam Anantham Nithya Manakasam Paramakasam
Goshta Prangana Ringana Lolam Anayasam Paramayasam
Maya Kalpitha Nanakara Manakaram Bhuvanakaram
Kshmama Nadha Manadham Prana Matha Govindam Paramanandham.

Mruth Sanamathsihethi Yasodha Thadana Shaisava Sam Thrasam
Vyadhitha Vakthralokitha Loka Loka Chathurdasa Lokaleem
Loka Thrayapura Moola Sthambham Loka Loka Mana Lokam
Lokesam Paramesam Prana Matha Govindam Paramanandham.

Tri Vishta Paripuveeragnam Kshithi Bharagnam Bhava Rogagnam
Kaivalyam Nava Neethaa Haara Manaahaaram Bhuvana Haram
Vaimalya Sphuta Chetho Vruthi Visesha Bhaasam Anabhasam
Saivam Kevala Santham Prana Matha Govindam Paramanandham.

Gopalam Prabhu Leela Vigraha Gopalam Kula Gopalam
Gopi Khelana Govardhana Dhrutha Leela Laalitha Gopalam
Gopir Nigaditha Govinda Sphuta Naamaanam Bahu Namananam
Gopi Gochara Dhooram Prana Matha Govindam Paramanandham.

Gopi Mandala Goshtee Bedham Bhedavastha Bhedhabham
Saswath Gokhura Nirdhathoth Krutha Dhooli Sara Soubhagyam
Sradha Bhakthi Grahi Thananda Chinthyam Chinthida Sadhbhavam
Chintha Mani Mahi Manam Prana Matha Govindam Paramanandham.

(S)nana Kula Yoshid Vasthra Mupadhayaga Mupa Roodam
Vyadhitsantheeradha Dig Vasthradhy Upadathu Mupakarshantham
Nirdhootha Dhwaya Soka Vimoham Budham Budheranthastham
Saththa Mathra Sareeram Prana Matha Govindam Paramanandham.

Kantham Karana Makarana Adhi Manadhim Kala Mana Bhasam
Kalindi Gatha Kaliya Sirasi Muhur Nruthyantham Sunruth Yantham
Kalam Kalamana Theetham Kali Thasesham Kali Doshagyam
Kala Thraya Gatha Hethum Prana Matha Govindam Paramanandham.

Vrundavana Bhuvi Vrundharaka Gana Vrundharadhitha Vandeham
Kundha Bamala Mandasmera Sudhanandam Suhrud Anandam
Vandhya Sesha Maha Muni Manasa Vandhya Nanda Pada Dwandwam
Vandhya Sesha Gunab Dheem Prana Matha Govindam Paramanandham.

Govindashtaka Methad Adheeta Govindarpitha Chethayah:
Govindachyutha Madhava Vishno Gokula Nayaka Krishnethi
Govindangri Saroja Dhyana Sudha Jala Dhoutha Samasthagah:
Govindam Paramanandam Amrutham Athas Thamsa Sama Bhyethi. 


Continue reading...


 

Govindha Small Slogams& Gayathri September 28th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Sri Srinivasa Gayatri:
 
Om Niranjanaya Vidmahe
Niraa Bhasaya Deemahe
Tannoh: Srinivas Prachodayat 

Continue reading...


 

Govinda Namavali September 18th, 2012

Saikumar Kuppusamy
      1.            Srinivasa Govinda
      2.            Sri Venkatesa Govinda
      3.            Bhaktavatsala Govinda
      4.            Bhagavatapriya Govinda
                        (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
      5.            Nityanirmala Govinda
      6.            Neelameghasyama Govinda
      7.            Puranapurusha Govinda
      8.            Pundarikaksha Govinda
                        (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
      9.            Nandanandana Govinda
  10.            Navaneeta Chora Govinda
  11.            Pasupalaka Sri Govinda
  12.            Papavimochana Govinda
                         (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  13.            Dushtasamhara Govinda
  14.            Durita Nivarana Govinda
  15.            Sishta Paripalaka Govinda
  16.            Kashta Nivarana Govinda
                        (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  17.            Vajramakutadhara Govinda
  18.            Varahamurtivi Govinda
  19.            Gopijana priya Govinda
  20.            Govardhanoddhara Govinda
                        (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  21.            Dasarathanandana Govinda
  22.            Dasamukha Mardhana Govinda
  23.            Pakshivahana Govinda
  24.            Pandavapriya Govinda
                        (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  25.            Matsya Koorma Govinda
  26.            Madhusudhana Hari Govinda
  27.            Varaha Narasimha Govinda
  28.            Vamana Moorthy Govinda
                         (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  29.            Balaramanuja Govinda
  30.            Bhouddha Kalki Govinda
  31.            Venugana lola Govinda
  32.            Venkataramana Govinda
                         (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  33.            Sitanayaka Govinda
  34.            Srita jana palana Govinda
  35.            Danava veera Govinda
  36.            Dharma rakshana Govinda
                         (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  37.            Anatha Rakshaka Govinda
  38.            Aapd bhandhava Govinda
  39.            Aasrita rakshaka Govinda
  40.            Karunasagara Govinda
                        (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  41.            Kamaladalaksha Govinda
  42.            Kamitaphalada Govinda
  43.            Papa vinasaka Govinda
  44.            Pahi Murari Govinda
                         (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  45.            Sri mudrankita Govinda
  46.            Srivat sankita Govinda
  47.            Dharani nayaka Govinda
  48.            Dinakara teja Govinda
                         (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  49.            Padmavati priya Govinda
  50.            Prasanna murti Govinda
  51.            Abhaya hasta Govinda
  52.            Machcha avatara Govinda
                         (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  53.            Sankuchakradhara Govinda
  54.            Saranga Gadhara Govinda
  55.            Viraja teertha Govinda
  56.            Virodhi mardhana Govinda
                        (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  57.            Sahasranama Govinda
  58.            Sarasijanayana Govinda
  59.            Lakshmivallabha Govinda
  60.            Lakshmanagraja Govinda
                         (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  61.            Kasturi tilaka Govinda
  62.            Kankha pitambara Govinda
  63.            Garudavahana Govinda
  64.            Gana lola Govinda
                         (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  65.            Vanarasevita Govinda
  66.            Varadhi bandhana Govinda
  67.            Eka swarupa Govinda
  68.            Saptha Gireesha Govinda
                         (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  69.            Rama Krishna Govinda
  70.            Raghukula Nandana Govinda
  71.            Pratyaksha deva Govinda
  72.            Parama dayakara Govinda
                         (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  73.            Vajra Kavachadhara Govinda
  74.            Vaibhava Murthy Govinda
  75.            Rathna Kireeta Govinda
  76.            Vasude vasuta Govinda
                        (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  77.            Brahmandarupa Govinda
  78.            Bhakta taraka  Govinda
  79.            Nitya kalyana Govinda
  80.            Neera janabha Govinda
                         (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  81.            Ananda rupa Govinda
  82.            Aadyanta rahita Govinda
  83.            Iha paradayaka Govinda
  84.            Ibha rajarakshaka Govinda
(Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)
  85.            Sesha Shayini Govinda
  86.            Seshadri nilaya Govinda
  87.            Sirnivasa Govinda
  88.            Sri Venkatesa Govinda
          (Govinda Hari Govinda Venkataramana Govinda)

Continue reading...