Archive for the ‘Lord Ayyappa Slogams Lyrics’ Category

Sri Sastha Dasakam October 19th, 2012

Subha Saikumar
Loka Veeram Maha Poojyam Sarva Rakshakaram Vibhum 
Parvathi Hridaya Nandam Saasthaaram Pranamamyaham
Swamiye Saranam Ayyappa

Vipra Poojyam Viswa Vandyam Vishnu Shambho Priyam Sutham
Kshipra Prasaada Niratam Saasthaaram Pranamamyaham
Swamiye Saranam Ayyappa

Mattha Maatanga Gamanam Kaarunyaamrita Pooritam
Sarva Vighna Haram Devam Saasthaaram Pranamamyaham
Swamiye Saranam Ayyappa

Asmat Kuleswaram Devam Asmat Shatru Vinaashanam
Asma Dista Pradaataram Saasthaaram Pranamamyaham
Swamiye Saranam Ayyappa

Pandyesha Vamsa Tilakam Keraley Keli Vigraham
Aarta Thraana Param Devam Saasthaaram Pranamamyaham
Swamiye Saranam Ayyappa  


Traymbaka Puradheesam Ganadhipa Samanvitham
Gajaroodam Aham Vande Sastharam Pranamamyaham


Siva Veerya Samud Bhootham Sreenivasa Thanudbhavam
Siki Vahanujam Vande Sastharam Pranamamyaham


Yasya Danwantharir Matha Pitha Devo Maheswara
Tham Sastharamaham Vande Maha Roga Nivaranam.


Bhoothanatha Sadananda Sarva Bhootha Daya Para
Raksha Raksha Maha Baho Sasthre Thubham Namo Nama.


Ashyama Komala Vishala Thanum Vichithram
Vasoavasana Arunothphala Dama Hastham
Uthunga Rathna Magudam Kutilagra Kesam
Sastharamishta Varadam Saranam Prapadhye.Continue reading...


 

Sri Sastha Dasakam October 19th, 2012

Subha Saikumar
Loka Veeram Maha Poojyam Sarva Rakshakaram Vibhum
Parvathi Hridaya Nandam Saasthaaram Pranamamyaham
Swamiye Saranam Ayyappa  

Vipra Poojyam Viswa Vandyam Vishnu Shambho Priyam Sutham
Kshipra Prasaada Niratam Saasthaaram Pranamamyaham
Swamiye Saranam Ayyappa  

Mattha Maatanga Gamanam Kaarunyaamrita Pooritam
Sarva Vighna Haram Devam Saasthaaram Pranamamyaham
Swamiye Saranam Ayyappa  

Asmat Kuleswaram Devam Asmat Shatru Vinaashanam
Asma Dista Pradaataram Saasthaaram Pranamamyaham
Swamiye Saranam Ayyappa  

Pandyesha Vamsa Tilakam Keraley Keli Vigraham
Aarta Thraana Param Devam Saasthaaram Pranamamyaham
Swamiye Saranam Ayyappa  

Traymbaka Puradheesam Ganadhipa Samanvitham
Gajaroodam Aham Vande Sastharam Pranamamyaham
Siva Veerya Samud Bhootham Sreenivasa Thanudbhavam
Siki Vahanujam Vande Sastharam Pranamamyaham

Yasya Danwantharir Matha Pitha Devo Maheswara
Tham Sastharamaham Vande Maha Roga Nivaranam.
Bhoothanatha Sadananda Sarva Bhootha Daya Para
Raksha Raksha Maha Baho Sasthre Thubham Namo Nama.
Ashyama Komala Vishala Thanum Vichithram
Vasoavasana Arunothphala Dama Hastham
Uthunga Rathna Magudam Kutilagra Kesam
Sastharamishta Varadam Saranam Prapadhye.

Continue reading...