Archive for the ‘Lighting Lamp Slokas Lyrics’ Category

Sharada Bhujanga prayathashtakam October 30th, 2012

Subha Saikumar
Suvakshoja kumbham , sudha poorna kumbhaam,
Prasada valambhaam , prapunya valambaam,
Sadasyendu bhimbhaam , sadanoshta bhimbhaam,
Bhaje Saradambhaam ajasram madhambham. 1
Kadakshe dayardhraam , kare gnana mudhraam,
Kalabhir vinidhram , kalapai subhadhraam,
Purasthreem vinidhraam , pura sthunga bhadram,
Bhaje Saradambhaam ajasram madhambham. 2
Lalaamanga phaalaam lasad gana lolaam,
Swabhakthaika paalaam , yasa sree kapolaam,
Kare thwaksha maalaam , kanath prathna lolaam,
Bhaje Saradambhaam ajasram madhambham. 3
Su seemantha veneem drusa nirjithaineem,
Ramath keera vaneem Namath vajra panim,
Sudhamandharasyam, mudha chinthya veneem,
Bhaje Saradambhaam ajasram madhambham. 4
Susantham sudeham druganthe kachanthaam,
Lasad salla thagee manthama chinthyam,
Smara thapasai sanga poorva sthitham thaam,
Bhaje Saradambhaam ajasram madhambham. 5
Kurange , thurange Mrugendre , Khagendre,
Maraale madhebhe mahokshe adhi rodaam,
Mahathyam navamyam sada saama roopam,
Bhaje Saradambhaam ajasram madhambham. 6
Jwalath kanthi vahnim , jagan mohanaamgeem,
Bhaje maanasam bhoja subrantha brungeem,
Nija stotra Sangeetha nruthya prabhangeem,
Bhaje Saradambhaam ajasram madhambham. 7
Bhavambhoja nethraja sampoojyamanam,
Lasan manda hasa prabha vakthra chihnaam,
Chlath chanchalodhara thadanga karnam,
Bhaje Saradambhaam ajasram madhambham. 8

Continue reading...


 

Slokas for Lighting Lamps September 28th, 2012

Saikumar Kuppusamy
1 – Deepo Jyotih Param Brahma Deepo Jyotih Janaardhanaha
Deepo Harathu Me Paapam Sandhyaa Deepa Jyothir Namo (A) Stutae

2 – Shubham Karoti Kalyaanam Aarogyam Dhanasampadaha
Shatru Buddhi Vinaas (H) Aaya Deepajyotih Namo (A) Stutae
 

3 – Suvarna Vriddhim Kurumae Gruhae Shri
Sudhaanya Vriddhim Kurumae Gruhae Shri
Kalyaana Vriddhim Kurumae Gruhae Shri
Vibhoothi Vriddhim Kurumae Gruhae Shri 

4 – Keetaa Pathangaa Mas(H)Akaashcha Vrikshaaha
Jalae Sthalae Ae Nivasanthu Jeevaaha
Dhrishtvaa Pradeepam Na Cha Janma Bhaajo
Bhavanthi Nithyam Svachaahi Vipraaha


Continue reading...


 

Daily Small Slogams/Slokas September 26th, 2012

Subha Saikumar
Slokas While Eating Food
“Brahmaarpanam Brahma Havih Brahmaagnau Brahmana Hutam,
Brahmaiva Tena Gantavyam Brahmakarmasamaadhina”
 Holy Bath Slokas
“Ganga Cha Yamuna Chaiva Godavari Saraswati,
Narmada Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhim Kuru”
 Bedtime Slokas
“Karacharana Krn Itam Vaakkaayajam Karmajam Vaa,
Shravananayanajam Vaa Maanasam Vaaparaadham,
Vihitamavihitam Vaa Sarvametatkshamasva,
Jaya Jaya Karunaabdhe Shriimahaadeva Shambho”
 Early Morning Slokas:
Karaagre Vasate Lakshmi Karamadhye Sarasvati,
Karamuule Tu Govinda Prabhaate Karadarshanam,
Samudravasane Devi Parvatastanamandale,
Vishhnupatni Namastubhyam Paadasparsham Kshamasva Me
 Sri Sashta Gayatri:
Om Bhutanathaya Vidmahe
Bhava Nanadhanaya Deemahe
Tannoh: Sashta Prachodayat:
 
Abhirami Andhadi:
Dhanam Tharum Kalvi Tharum Orunaalum Thalarvu Ariya
Manam Tharum Deyva Vadivum Tharum Nenjil Vanjamila
Enam Tharum Nallana Ellam Tharum Anbar Enbavarkae
Manam Tharum Poonkuzhalal Abhirami Kadai Kanngalae!
Sri RaghaVendra:
Pujyaya Ragavendraya Satyadharma Rataya Cha |
Bajatam Kalpavrukshaya Namatam Kamadhenave ||
 
Sri Hayagreevar:
 Nyanananda Mayam Devam Nirmala Spatikarkrutim
Aadaram Sarva Vidhyaanaam Hayagreevar Upasmayae
 
 Kaariya Vetri:(for success in work)
Om Jaya Cha Vijaya Chaiva Jayanthi
Chaparajitha Kupchika Kalikha Sastri
Veena Pustaka Dharini Namastute
 
Khadhan Neenki Subeeksham Pera: (to Overcome loans)

Om Haim Hrem Sreem Sree Sri Raja Rajaeshwariyae Phottri 

Continue reading...