Archive for the ‘Goddess Saraswathi Slogams Lyrics’ Category

Medha Suktham January 17th, 2013

Subha Saikumar
Om  yash chanda sam risha bo vishwaru pa ha 

Chando biyo diya mritat samba bu va 

Sa mendro medaya-a spri no tu 

Amritasiya deva dara no bu ya sam

Shari ram me vi char shanam 

Jiva me madu mata ma 

Karna-a biyam buri vi shru vam 

Bramana kosho asi medaya pihi ta ha 

Shrutam me gopa ya 

Om shanti shanti shanti

Om

Meda devi jusha mana na aga-at

Vishwa chi badra suma nasiya mana

Twaya jushta nuda mana duruk ta-an

Briha dwa dema vidarte suvira-a-a

Twaya jushta rishir bava ti devi

Twaya brama gat shri ruta twaya-a

Twaya jushta s chitram vin date vasu sano

Jushashwa dra vino na mede

Me dam ma indro dada tu

Me dam devi saraswati

Me dam me ashwina vu bava datam

Push kara sraja

Apsarasu cha ya meda

Gandarveshu cha yan mana ha

Devi-im meda saraswati

Sa ma-am meda surabir jushta m swaha

A mam meda surabir vishwa rupa

Hiranya varna jagati jagamya

Ur jashwati paya sa pinva mana-a

Sa mam me da supra tika jushan-tam-m

Mayi me dam mayi prajam 

Me yagnis tejo dada tu

Mayi me dam mayi prajam 

Me indra indrayam dada tu

Mayi me dam mayi prajam 

Mayi suryo brajo dadatu

Om hamsa hamsaya vidmahe

Paramahamsaya dhimahi

Tano hamso prachodayat

Om shanti shanti shanti

Continue reading...


 

Shri Saraswati Ashtottara Shatanaamavali January 17th, 2013

Subha Saikumar
 1. Om Sarasvatyai Namah
 2. Om Maha Bhadrayai Namah
 3. Om Maha Mayayai Namah
 4. Om Vara Pradayai Namah
 5. Om Sree Pradayai Namah
 6. Om Padma Nilayayai Namah
 7. Om Padmakshmai Namah
 8. Om Padma Vaktri Kayai Namah
 9. Om Shivaanu Jayai Namah
 10. Om Pusta Hastayai Namah
 11. Om Gynana Mudrayai Namah
 12. Om Ramayai Namah
 13. Om Kama Rupayai Namah
 14. Om Maha Vidyayai Namah
 15. Om Maha Pataka Nashinyai Namah
 16. Om Maha Shrayayai Namah
 17. Om Malinyai Namah
 18. Om Maha Bhogayai Namah
 19. Om Maha Bhujayai Namah
 20. Om Maha Bagayai Namah
 21. Om Maho Tsahayai Namah
 22. Om Divyam Gayai Namah
 23. Om Sura Vandi Tayai Namah
 24. Om Maha Kalyai Namah
 25. Om Maha Pashayai Namah
 26. Om Maha Karayai Namah
 27. Om Maham Kushayai Namah
 28. Om Seetayai Namah
 29. Om Vimalayai Namah
 30. Om Vishvayai Namah
 31. Om Vidyun Maalayai Namah
 32. Om Vaishnavyai Namah
 33. Om Chandri Kayai Namah
 34. Om Chandra Lekha Vibhu Shitayai Namah
 35. Om Mahaa Palaayay Namah
 36. Om Savitryai Namah
 37. Om Surasayai Namah
 38. Om Devyai Namah
 39. Om Divya Lankara Bhushitayai Namah
 40. Om Vagdevyai Namah
 41. Om Vasudayai Namah
 42. Om Teevrayai Namah
 43. Om Maha Bhadrayai Namah
 44. Om Bhoghadaayai Namah
 45. Om Govimdhayay Namah
 46. Om Bharatyai Namah
 47. Om Bhamayai Namah
 48. Om Gomathyai Namah
 49. Om Jati Layai Namah
 50. Om Vindhya Vasayai Namah
 51. Om Chandi Kayai Namah
 52. Om Subha Drayai Namah
 53. Om Sura Pooji Tayai Namah
 54. Om Vini Drayai Namah
 55. Om Vaishnavyai Namah
 56. Om Bramhyai Namah
 57. Om Bramha Gynanaika Sadhanayai Namah
 58. Om Soudaminyai Namah
 59. Om Sudha Murtayai Namah
 60. Om Suveenayai Namah
 61. Om Suvaa Sinyai Namah
 62. Om Vidya Rupayai Namah
 63. Om Bramha Jayayai Namah
 64. Om Vishalayai Namah
 65. Om Padma Lochanayai Namah
 66. Om Shumbha Sura Pramachinyai Namah
 67. Om Dhumra Lochana Mardhinyai Namah
 68. Om Sarvatmi Kayai Namah
 69. Om Traeimoortyai Namah
 70. Om Shubha Gaayai Namah
 71. Om Shastra Roopinyai Namah
 72. Om Sarva Jeevastu Tayai Namah
 73. Om Soumyayai Namah
 74. Om Sura Sura Namaskrutayai Namah
 75. Om Rakta Beeja Nihantrai Namah
 76. Om Chamundayai Namah
 77. Om Munda Kambi Kaaiyau Namah
 78. Om Kala Ratryai Namah
 79. Om Praharanayay Namah
 80. Om Kala Dharayai Namah
 81. Om Ranjanaayay Namah
 82. Om Vara Rohayai Namah
 83. Om Vagdevyai Namah
 84. Om Varahyai Namah
 85. Om Varijaa Sanayai Namah
 86. Om Chitrambarayai Namah
 87. Om Chitra Gamdhayai Namah
 88. Om Chitra Malya Vibhushitayai Namah
 89. Om Kantayai Namah
 90. Om Kama Pradayai Namah
 91. Om Vandyayai Namah
 92. Om Rupa Soubhagya Daayinyai Namah
 93. Om Shweta Sanayai Namah
 94. Om Rakta Madhyayai Namah
 95. Om Vibhujaayay Namah
 96. Om Sura Puji Tayai Namah
 97. Om Niranja Nayai Namah
 98. Om Neela Janghayai Namah
 99. Om Chaturvarga Phala Pradayai Namah
 100. Om Chatu Rarana Samrajyai Namah
 101. Om Bramha Vishu Sivatmi Kayai Namah
 102. Om Hamsa Sanaayai Namah
 103. Om Maha Vidhyayai Namah
 104. Om Mantra Vidhyayai Namah
 105. Om Saraswatyai Namah
 106. Om Maha Saraswatyay Namah
 107. Om Vidhyaayai Namah
 108. Om Nyaanaika Tatparaayai Namah

Iti Sri Saraswati Astotra Sata Namavalli Sampoornam 

Continue reading...


 

Saraswathi Stotram January 16th, 2013

Subha Saikumar
Ya Kundendu Tushara Hara Dhavala 

Ya Shubhravastravrita 

Ya Vinavara Danda Manditakara

Ya Shveta Padma Sana

Ya Brahmachyuta Shankara Prabhritibhir Devais Sada Pujita

Sa Mam Patu Sarasvati Bhagavati Nishshesha Jadya Paha

Dorbhiryukta Chaturbhim Sphatika Manini Bhai Akshamalan Dadhana 

Haste Naikena Padmam Sita Ma Picha Shukam Pustakam Cha Parena

Bhasa Kandendu Shankha Sphatika Mani Nibha Bhasamana.A Samana 

Sa Me Vagdevateyam Nivasatu Vadane Sarvada Sup Prasanna

Sura Sura Sevita Pada Pankaja Kare Virajat Kamaniya Pustaka

Virinchi Patni Kamala Sana Athita Sarasvati Nrityatu Vachi Me Sada

Saraswati Sarasija Kesara Prabha Tapas Vini Sita Kamalaa Sana Priya

Ghanastani Kamala Vi Lolalochana Manaswini Bhavatu Vara Prasadinii

Saraswathi Namastubhyam Varade Kamaroopini

Vidyaarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada

Saraswathi Namastubhyam Sarva Devi Namo Namah

Shaantarupe Shashidhare Sarva Yogae Namo Namah

Nityanande Niraadhare Nishkalayai Namo Namah

Vidyadhare Visalakshi Shuddhag Nyaanae Namo Namah

Suddha Sphatika Roopayai Sukshmaroopae Namo Namah

Shabda Brahmi Chaturhaste Sarvasiddhyai Namo Namah

Mukta Lankrita Sarvangyai Muladhare Namo Namah

Mulamantra Swaroopaayai Mulashaktyai Namo Namah

Mano Manimahayoge Vageeshvari Namo Namah

Vagnyai Varada Hastayai Varadayai Namo Namah

Vedayai Veda Roopayai Veda Vaedyai Namo Namah

Gunadosha Vivar Jinyai Gunadiptyai Namo Namah

Sarvagnane Sadanande Sarvaroope Namo Namah

Sarvagnyayai Sadananda Sampannayay Namo Namah

Yoga Roopae Ramadevyai Yoganande Namo Namah

Divyagnyayai Trinetrayai Divyamoort Yai Namo Namah

Ardha Chandra Dhare Devi Chandraroopae Namo Namah

Chandra Aditya Samaedevi Chandra Booshae Namo Namah

Anuroope Maharoope Vishvaroope Namo Namah

Ani Madyishta Siddhayai Anandaayai Namo Namah

Gnana Vignana Roopayai Gnanamoorte Namo Namah

Nana Shastra Swaroopayai Nanaroope Namo Namah

Padmadae Padma Vamshae Cha Padmarupe Namo Namah

Parameshthyai Paramurtyai Namaste Papanashini

Mahadevyai Mahakalyai Mahalakshmyai Namo Namah

Brahma Vishnu Shivakyai Brahma Naaryai Namo Namah

Kamalaa Kara Dhehaayay Kaama Roope Namo Namah

Kapali Prana Naadayai Karmadayai Namo Namah

Sayam Pratah Pathen Nityam Shanmasat Siddhi Mappnuyate

Chora Vyaghr Bhayam Naasti Pathatam Shrin Vata Mapi

Ittam Saraswati Stotram Agastyamuni Vaachakam

Sarva Siddhi Karam Nrinam Sarva Papa Pranashanam

Continue reading...


 

Sri Sharada Bhujanga Prayath Ashtakam October 30th, 2012

Subha Saikumar
Suvakshoja Kumbha Sudha Poorna Kumbhaam
Prasada Valambhaam Prapunya Valambaam

Sadasyendu Bhimbhaam Sada Noshta Bhimbhaam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.


Kadakshe Dayardhraam Kare Gnana Mudhraam

Kalabhir Vinidhram Kalapai Subhadhraam

Purasthreem Vinidhraam Puras Thungabhadram

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.


Lalaa Manga Phaalaam Lasad Gana Lolaam

Swabhakthaika Paalaam Yasa Sree Kapolaam

Kare Thwaksha Maalaam Kanath Prathna Lolaam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.


Su Seemantha Veneem Drusa Nirjit Thaineem

Ramath Keera Vaneem Namath Vajra Panim

Sudha Mandha Rasyam Mudha Chinthya Veneem

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.


Susantham Sudeham Druganthe Kachanthaam

Lasad Salla Thagee Manthama Chinthyam

Smara Thapasai Sanga Poorvas Thitham Thaam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.


Kurange Thurange Mrugendre  Khagendre

Maraale Madhebhe Mahokshae Dhi Rodaam

Mahathyam Navamyam Sada Saama Roopam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.


Jwalath Kanthi Vahnim  Jagan Moha Naamgeem

Bhaje Maanasam Bhoja Subrantha Brungeem

Nija Stotra Sangeetha Nruthya Prabhangeem

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.


Bhavambhoja Nethraja Sam Poojya Manam

Lasan Manda Hasa Prabha Vakthra Chihnaam

Chlath Chanchalodhara Tha Danga Karnam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham. 


Continue reading...


 

Saraswathi Stotram October 27th, 2012

Subha Saikumar
Ya kundendu tusharaharadhavala ya shubhravastravrita Ya vinavaradandamanditakara ya shvetapadmasana
Ya brahmachyutashankaraprabhritibhir devaissada pujita
Sa mam patu sarasvati bhagavati nishsheshajadyapaha
Dorbhiryukta chaturbhim sphatikamaninibhai akshamalandadhana Hastenaikena padmam sitamapicha shukam pustakam chaparena
Bhasa kundendushankhasphatikamaninibha bhasamana.asamana Sa me vagdevateyam nivasatu vadane sarvada suprasanna
Surasurasevitapadapankaja kare virajatkamaniyapustaka
Virinchipatni kamalasanasthita sarasvati nrityatu vachi me sada
Sarasvati sarasijakesaraprabha tapasvini sitakamalasanapriya
Ghanastani kamala vilolalochana manaswini bhavatu varaprasadinii

Saraswathi Namastubhyam Varade Kamarupini
Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada

Saraswathi Namastubhyam sarva devi namo namaha
shaantarupe shashidhare sarvayoge namo namaha
nityanande niraadhare nishkalayai namo namaha
vidyadhare visalakshi shuddhagnana namo namaha
suddha sphatika rupayai sukshmarupe namo namaha
shabdabrahmi chaturhaste sarvasiddhyai namo namaha
muktalankrita sarvangyai muladhare namo namaha
mulamantra svarupayai mulashaktyai namo namaha
mano manimahayoge vagishvari namo namaha
vagbhyai varadahastayai varadayai namo namaha
vedayai vedarupayai vedantayai namo namaha
gunadosha vivarjinyai gunadiptyai namo namaha
sarvagnane sadanande sarvarupe namo namaha
sampannayai kumaryai cha sarvagne te namo namaha
yoganarya umadevyai yoganande namo namaha
divyagnana trinetrayai divyamurtyai namo namaha
ardha chandra jatadhari chandrabimbe namo namaha
chandraditya jatadhari chandrabimbe namo namaha
anurupe maharupe vishvarupe namo namaha
animadyashta siddhayai anandayai namo namaha
gnana vignana rupayai gnanamurte namo namaha
nanashastra svarupayai nanarupe namo namaha
padmada padmavansha cha padmarupe namo namaha
parameshthyai paramurtyai namaste papanashini
mahadevyai mahakalyai mahalakshmyai namo namaha
brahmavishnushivayai cha brahmanaryai namo namaha
kamalakarapushpa cha kamarupe namo namaha
kapali karadiptayai karmadayai namo namaha

sayam pratah pathennityam shanmasatsiddhiruchyate
choravyaghrbhayamnasti pathatam shrinvatamapi
ittam sarasvati stotram agastyamuni vachakam
sarvasiddhikaram nrinam sarvapapapranashanam

Continue reading...


 

Saraswathi Astrotra Namavalli October 27th, 2012

Subha Saikumar
 1. Om Sarasvatyai namah
 2. Om Maha-bhadrayai namah
 3. Om Maha-mayayai namah
 4. Om Vara-pradayai namah
 5. Om Sree pradayai namah
 6. Om Padma-nilayayai namah
 7. Om Padmakshmai namah
 8. Om Padma-vaktri-kayai namah
 9. Om Shivanu-jayai namah
 10. Om Pustaka-stayai namah
 11. Om Gynana-mudrayai namah
 12. Om Ramayai namah
 13. Om Kama-rupayai namah
 14. Om Maha-vidyayai namah
 15. Om Maha-pataka-nashinyai namah
 16. Om Maha-shrayayai namah
 17. Om Malinyai namah
 18. Om Maha-bhogayai namah
 19. Om Maha-bhujayai namah
 20. Om Maha-bagayai namah
 21. Om Maho-tsahayai namah
 22. Om Divyamgayai namah
 23. Om Sura-vandi-tayai namah
 24. Om Mahakalyai namah
 25. Om Maha-pashayai namah
 26. Om Maha-karayai namah
 27. Om Mahamkushayai namah
 28. Om Peetayai namah
 29. Om Vimalayai namah
 30. Om Vishvayai namah
 31. Om Vidyunma-layai namah
 32. Om Vaishnavyai namah
 33. Om Chandri-kayai namah
 34. Om Chandra-lekha-vibhu-shitayai namah
 35. Om Bhoga-dayai namah
 36. Om Savitryai namah
 37. Om Surasayai namah
 38. Om Devyai namah
 39. Om Divya-lankara-bhushitayai namah
 40. Om Vagdevyai namah
 41. Om Vasudayai namah
 42. Om Teevrayai namah
 43. Om Maha-bhadrayai namah
 44. Om Maha-phalayai namah
 45. Om Gomatyai namah
 46. Om Bharatyai namah
 47. Om Bhamayai namah
 48. Om Govimdayai namah
 49. Om Jati-layai namah
 50. Om Vindhya-vasayai namah
 51. Om Chandi-kayai namah
 52. Om Vaishnavyai namah
 53. Om Bramhyai namah
 54. Om Bramha-gynanaika-sadhanayai namah
 55. Om Soudaminyai namah
 56. Om Sudha-murtayai namah
 57. Om Subha-drayai namah
 58. Om Sura-puji-tayai namah
 59. Om Suvaa-sinyai namah
 60. Om Suveenayai namah
 61. Om Vini-drayai namah
 62. Om Padma-lochanayai namah
 63. Om Vidya-rupayai namah
 64. Om Vishalayai namah
 65. Om Bramha-jayayai namah
 66. Om maha palayai namah
 67. Om Traeimurtyai namah
 68. Om Traeikalanjyai namah
 69. Om Traeikalanjyai namah
 70. Om Shastra-rupinyai namah
 71. Om Shumbha-sura-pramadhinyai namah
 72. Om Shubha-dayai namah
 73. Om Sarvatmi-kayai namah
 74. Om Rakta-beejani-hantrai namah
 75. Om Chamundayai namah
 76. Om Ambikayai namah
 77. Om Munda-kambi-katai namah
 78. Om Dhumra-lochana-mardhinyai namah
 79. Om Sarva-devastu-tayai namah
 80. Om Soumyayai namah
 81. Om Sura-sura-namaskrutayai namah
 82. Om Kala-ratryai namah
 83. Om Kala-dharayai namah
 84. Om Vagdevyai namah
 85. Om Vara-rohayai namah
 86. Om Varahyai namah
 87. Om Varijaa-sanayai namah
 88. Om Chitrambarayai namah
 89. Om Chitra-gamdhayai namah
 90. Om Chitra-malya-vibhushitayai namah
 91. Om Kantayai namah
 92. Om Kama-pradayai namah
 93. Om Vindyayai namah
 94. Om Rupa-soubhagya-daeinyai namah
 95. Om Shweta-sanayai namah
 96. Om Neela-bhujayai namah
 97. Om Sura-puji-tayai namah
 98. Om Rakta-madhyayai namah
 99. Om Neela-jamghayai namah
 100. Om Niranja-nayai namah
 101. Om Chaturana-nasamrajyai namah
 102. Om Chaturvarga-phala-pradayai namah
 103. Om Hamsa-sanayai namah
 104. Om Bramha-vishu-sivatmi-kayai namah
 105. Om Sarva-mangalaya namah
 106. Om Vedamathre namah
 107. Om Saratayai namah
 108. Om Sri Saraswatyai namah

Om Naanavidha Parimal Pathra Pushpaani Samarpayami

Continue reading...


 

Saraswathi Dwadasa Nama Stotram October 19th, 2012

Subha Saikumar
Saraswati Thwayam Drusthya Veena Pustaka Dharini
Hamsa Vahana Samayuktha Vidya Daanakaree Mama 

Prathamam Bharathee Naama Dwitheeyam Cha Saraswathi
Trutheeyam Sharada Devi Chaturtham Hamsa Vahana 

Panchamam Jagathee Kyaatham Shastam Vaageeshwari Thadhaa
Koumaari Sapthamam Proktha Ashtamam Brahma Charinee 

Navamam Buddhi Dhaatree Cha Dashamam Varadhaayini
Ekadasham Kshudhra Ghantaa Dwadasam Bhuvaneshwaree 

Braahmee Dwadasa Naamaani Trisandyam Yah Patennaraha
Sarva Siddhi Karee Tasya Prasanna Parameshwari 


Saame Vasathu Jihvaagre Brahma Roopa Saraswathi 

Continue reading...


 

Saraswathi Dwadasa Nama Stotram October 19th, 2012

Subha Saikumar
Saraswati Thwayam Drusthya Veena Pustaka Dharini
Hamsa Vahana Samayuktha Vidya Daanakaree Mama 

Prathamam Bharathee Naama Dwitheeyam Cha Saraswathi
Trutheeyam Sharada Devi Chaturtham Hamsa Vahana 

Panchamam Jagathee Kyaatham Shastam Vaageeshwari Thadhaa
Koumaari Sapthamam Proktha Ashtamam Brahma Charinee 

Navamam Buddhi Dhaatree Cha Dashamam Varadhaayini
Ekadasham Kshudhra Ghantaa Dwadasam Bhuvaneshwaree 

Braahmee Dwadasa Naamaani Trisandyam Yah Patennaraha
Sarva Siddhi Karee Tasya Prasanna Parameshwari 


Saame Vasathu Jihvaagre Brahma Roopa Saraswathi 

Continue reading...


 

Saraswathi Slogams & Gayathri September 26th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Sri Saraswathi:

“Saraswathi Namastubhyam, Varade Kaamaroopini
Vidyaarambham Karishyaami, Siddhir Bhavatu Mey Sada”

Sri Saraswarti Gayatri:

OM Vagdevyai Cha Vidmahe
Kamarajaya Dheemahe
Tannoh:  Devi Prachodayat
           
OM Vagdevyai Cha Vidmahe
Vrinchi patnicha Dheemahe
Tannoh:  Vani  Prachodayat
 
OM Mahadevyai Cha Vidmahe
Brhma patnicha Dheemahe
Tannoh:  Vani  Prachodayat


Continue reading...


 

Saraswathi Slogams & Gayathri September 26th, 2012

Subha Saikumar
Sri Saraswathi:

“Saraswathi Namastubhyam, Varade Kaamaroopini
Vidyaarambham Karishyaami, Siddhir Bhavatu Mey Sada”


Sri Saraswarti Gayatri:


OM Vagdevyai Cha Vidmahe

Kamarajaya Dheemahe

Tannoh:  Devi Prachodayat

           

OM Vagdevyai Cha Vidmahe

Vrinchi patnicha Dheemahe

Tannoh:  Vani  Prachodayat

 

OM Mahadevyai Cha Vidmahe

Brhma patnicha Dheemahe

Tannoh:  Vani  Prachodayat


To Get Sri Saraswati Kataksham :

Om Sri Vidhya Roopini Saraswati 
Saara Bhimbaathari Saaradha Devi
Saasthira Valli Veena Pustaka Dhaarini
Vaani Kamala Paani Vaagdevi Varadhaayaki
Pustakastae Namoestutae

Continue reading...