Archive for the ‘Goddess Lalithaa Slogams Lyrics’ Category

Lalithaa Ashtotra Satanamavalli October 8th, 2012

Subha Saikumar
 1. Om Rajata Chala Shrun Gagra Madhyas Dhayai Namo Namah
 2.  Hima Chala Maha Vamsha Pava Nayai Namo Namah
 3.  Shankarar Dhanga Soundarya Sharee Rayai Namo Namah
 4.  Lasan Marakata Swachcha Vigrahayai Namo Namah
 5.  Mahadishaya Soundarya Lavanyayai Namo Namah
 6.  Shashanka Shekhara Prana Valla Bhayai Namo Namah
 7.  Sada Pancha Dashatmaikya Swarupayai  Namo Namah
 8.  Vajra Manikya Kataka Kireetayai Namo Namah
 9.  Kasturee Tila Kot Bhasi Netalayai Namo Namah
 10.  Masma Rekhankita Lasan Mastakayai Namo Namah
 11.  Lasat Kanaka Tatanka Yugalayai Namo Namah
 12.  Vika Shambhoruha Tala Lochanayai Namo namah
 13.  Sharach Chambheya Puspapha Nasikayai Namo namah
 14.  Mani Darpana Sankasha Kapolayai Namo Namah
 15.  Tanbula Purita Smera Vadanayai Namo Namah
 16.  Supakva Dhat Mee Bheeja Radanayai Namo Namah
 17.  Khambu Phooga Samchchaya Kandharayai Namo Namah
 18.  Sthula Muktahpphalodhara Suharayai Namo Namah
 19.  Gireesha Badha Mangalya Mangalayai Namo Namah
 20.  Padma Pashankusha Lasat Karabjhayai Namo Namah
 21.  Padma Kairava Mandara Sumalinyai Namo Namah
 22.  Suvarna Kumbha Yugmapha Sukushayai Namo Namah
 23.  Ramaneeya Chaturbhahu Samyuktayai Namo Namah
 24.  Kanakangada Keyura Bhushitayai Namo Namah
 25.  Bruhat Souvarna Soundarya Vasanayai Namo Namah
 26.  Bruhan Nitanba Vilasat  Rachanayai Namo Namah
 27.  Soubhagya Jhata Shrungara Madhyamayai Namo Namah
 28.  Divya Bhushana Sandoha Rajjitayai Namo Namah
 29.  Pareejhata Gunadhikya Padabjhayai Namo Namah
 30.  Supadmaraga Shankasha Charanayai Namo Namah
 31.  Kamakoti Maha Padma Peetastthayai Namo Namah
 32.  Sreekandha Netra Kumuda Chandrikayai Namo Namah
 33.  Sachamara Ramaa Vane Veejhitayai Namo Namah
 34.  Bhakta Rakshana Dakshinya Katakshayai Namo Namah
 35.  Bhutesha Linganodbhoota Pulakangyai Namo Namah
 36.  Ananga Janakhapanga Veekshanayai Namo Namah
 37.  Bramhopendra Shiroratna Ranjhitayai Namo Namah
 38.  Shashi Mukhyamaravadhu Seyvitayai Namo Namah
 39.  Leelakalpita Brahmanda Mandalayai Namo Namah
 40.  Amrutadi Mahashakti Samvrutayai Namo Namah
 41.  Ekatapatra Samrajya Dayeikayai Namo Namah
 42.  Sanakathi Samaraatya Padhukhayai Namo Namah
 43.  Devarshi Samshstuyamana Vaibhavayai Namo Namah
 44.  Kalashodbhava Durvasa Poojitayai Namo Namah
 45.  Matte Bhavaktra Shadvaktra Vatsalayai Namo Namah
 46.  Chakra Raja Mahayantara Madhyavartyai Namo Namah
 47.  Chidagnikunda Shambhuta Sudhehayai Namo Namah
 48.  Shashanka Khanda Samyukta Makutayai Namo Namah
 49.  Mattahamsa Vadhu Mandagamanayai Namo Namah
 50.  Vandaru Jana Sandoha Vanditayai Namo Namah
 51.  Antarmukha Jananandah Phaladayai Namo Namah
 52.  Pativratanganaabeeshtah Phaladayai Namo Namah
 53.  Avyaja Karunapura Pooritayai Namo Namah
 54.  Niranjana (Sa)chidananda Samyuktayai Namo Namah
 55.  Sahasra Surya Sanyukta Praka Shayai Namo Namah
 56.  Ratna Chintamani Gruha Madhyasthayai Namo Namah
 57.  Hanadhi Vrudhi Gunadhikya Rahitayai Namo Namah
 58.  Maha Padmatavee Madhya Nivasayai Namo Namah
 59.  Jagratswapna Sushupteenam Sakshibhootyai Namo Namah
 60.  Maha Papougha Papanam Vinashinyai Namo Namah
 61.  Dushtabheeti Mahabheeti Bhanjanayai Namo Namah
 62.  Samasta Deva Danuja Prerakayai Namo Namah
 63.  Samasta Hrudayamabhoja Nilayayai Namo Namah
 64.  Anahata Mahapadma Mandirayai Namo Namah
 65.  Sahasrara Saro Jhata Vasitayai Namo Namah
 66.  Punaravruti Rahita Purasthayai Namo Namah
 67.  Vanee Gayatri Savitri Sannutayai Namo Namah
 68.  Neela Rama Phoo Shampoojya Pathapjhayai Namo Namah
 69.  Lopa Mudrarchita Sreemachcharanayai Namo Namah
 70.  Sahasra Rati Soundarya Shareerayai Namo Namah
 71.  Phavanamattra Santushta Hruda Yayai Namo Namah
 72.  Natha Sampurna Vignyna Siddhidayai Namo Namah
 73.  Trilochana Krutollasah Phaladayai Namo Namah
 74.  Sreesudhabdi Manidveepa Madhyagayai Namo Namah
 75.  Dakshadhvara Vinirbheda Sadhanayai Namo Namah
 76.  Sreenaadha Sodareebhuta Shobhi Tayai Namo Namah
 77.  Chandra Shekhara Bhaktarti Bhanjanayai Namo Namah
 78.  Sarvo Padhi Vinirmukta Chaitanyayai Namo Namah
 79.  Nama Parayanabheeshtah Phaladayai Namo Namah
 80.  Srushti Sidhiti Tirodhana Sankalpayai Namo Namah
 81.  Sree Shodashaksharee Mantra Madhyagayai Namo Namah
 82.  Anadyanta Swayambhuta Divya Moorthyai Namo Namah
 83.  Bhaktahamsa Vatheemukhya Niyogayai Namo Namah
 84.  Mattrumandala Samyukta Lalitayai Namo Namah
 85.  Bhandadaitya Mahasatva Nashanayai Namo Namah
 86.  Krura Bhanda Shirachcheda Nipunayai Namo Namah
 87.  Dhatrachyuta Suradheesha Sukhadayai Namo Namah
 88.  Chanda Munda Nishumbhadi Khandanayai Namo Namah
 89.  Raktaksha Raktajihvathi Shikshanayai Namo Namah
 90.  Mahishasura Dorveerya Nigrahayai Namo Namah
 91.  Aprakesha Mahotsaha Karanayai Namo Namah
 92.  Maheshayukta Natana Tatparayai Namo Namah
 93.  Nija Phartru Mukhambhoja Chintanayai Namo Namah
 94.  Vrushabhadhvaja Vignynana Bhavanayai Namo Namah
 95.  Janma Mrutya Jara Roga Bhanjanayai Namo Namah
 96.  Videhi Mukthi Vignyana Siddhidayai Namo Namah
 97.  Kama Krodhadi Shadvarga Nashanayai Namo Namah
 98.  Rajarajarchita Pada Sarojayai Namo Namah
 99.  Sarvavedanta Siddhanta Sudhatvayai Namo Namah
 100.  Sree Veerabhakta Vignyana Nidhanayai Namo Namah
 101.  Ashaesha Dustadhanuja Shoodhanayai Namo Namah
 102.  Sakshat Sri Dakshinaamoorthy Manognyayai Namo Namah
 103.  Hayamedagra Sampoojya Mahimayai Namo Namah
 104.  Dakshaprajapatisudha Veshadyayai Namo Namah
 105.  Suma Bhanaeshu Kodanda Manditayai Namo Namah
 106.  Nitya Yauvan Mangalya Mangalayai Namo Namah
 107.  Maha Deva Samayukat Mahodevyai Namo Namah
 108.  Saturvimshati Thatvaika Swaroopayai Namo Namah

Continue reading...


 

Lalithaa Ashtotra Satanamavalli October 8th, 2012

Saikumar Kuppusamy
 1. Om Rajata Chala Shrun Gagra Madhyas Dhayai Namo Namah
 2.  Hima Chala Maha Vamsha Pava Nayai Namo Namah
 3.  Shankarar Dhanga Soundarya Sharee Rayai Namo Namah
 4.  Lasan Marakata Swachcha Vigrahayai Namo Namah
 5.  Mahadishaya Soundarya Lavanyayai Namo Namah
 6.  Shashanka Shekhara Prana Valla Bhayai Namo Namah
 7.  Sada Pancha Dashatmaikya Swarupayai  Namo Namah
 8.  Vajra Manikya Kataka Kireetayai Namo Namah
 9.  Kasturee Tila Kot Bhasi Netalayai Namo Namah
 10.  Masma Rekhankita Lasan Mastakayai Namo Namah
 11.  Lasat Kanaka Tatanka Yugalayai Namo Namah
 12.  Vika Shambhoruha Tala Lochanayai Namo namah
 13.  Sharach Chambheya Puspapha Nasikayai Namo namah
 14.  Mani Darpana Sankasha Kapolayai Namo Namah
 15.  Tanbula Purita Smera Vadanayai Namo Namah
 16.  Supakva Dhat Mee Bheeja Radanayai Namo Namah
 17.  Khambu Phooga Samchchaya Kandharayai Namo Namah
 18.  Sthula Muktahpphalodhara Suharayai Namo Namah
 19.  Gireesha Badha Mangalya Mangalayai Namo Namah
 20.  Padma Pashankusha Lasat Karabjhayai Namo Namah
 21.  Padma Kairava Mandara Sumalinyai Namo Namah
 22.  Suvarna Kumbha Yugmapha Sukushayai Namo Namah
 23.  Ramaneeya Chaturbhahu Samyuktayai Namo Namah
 24.  Kanakangada Keyura Bhushitayai Namo Namah
 25.  Bruhat Souvarna Soundarya Vasanayai Namo Namah
 26.  Bruhan Nitanba Vilasat  Rachanayai Namo Namah
 27.  Soubhagya Jhata Shrungara Madhyamayai Namo Namah
 28.  Divya Bhushana Sandoha Rajjitayai Namo Namah
 29.  Pareejhata Gunadhikya Padabjhayai Namo Namah
 30.  Supadmaraga Shankasha Charanayai Namo Namah
 31.  Kamakoti Maha Padma Peetastthayai Namo Namah
 32.  Sreekandha Netra Kumuda Chandrikayai Namo Namah
 33.  Sachamara Ramaa Vane Veejhitayai Namo Namah
 34.  Bhakta Rakshana Dakshinya Katakshayai Namo Namah
 35.  Bhutesha Linganodbhoota Pulakangyai Namo Namah
 36.  Ananga Janakhapanga Veekshanayai Namo Namah
 37.  Bramhopendra Shiroratna Ranjhitayai Namo Namah
 38.  Shashi Mukhyamaravadhu Seyvitayai Namo Namah
 39.  Leelakalpita Brahmanda Mandalayai Namo Namah
 40.  Amrutadi Mahashakti Samvrutayai Namo Namah
 41.  Ekatapatra Samrajya Dayeikayai Namo Namah
 42.  Sanakathi Samaraatya Padhukhayai Namo Namah
 43.  Devarshi Samshstuyamana Vaibhavayai Namo Namah
 44.  Kalashodbhava Durvasa Poojitayai Namo Namah
 45.  Matte Bhavaktra Shadvaktra Vatsalayai Namo Namah
 46.  Chakra Raja Mahayantara Madhyavartyai Namo Namah
 47.  Chidagnikunda Shambhuta Sudhehayai Namo Namah
 48.  Shashanka Khanda Samyukta Makutayai Namo Namah
 49.  Mattahamsa Vadhu Mandagamanayai Namo Namah
 50.  Vandaru Jana Sandoha Vanditayai Namo Namah
 51.  Antarmukha Jananandah Phaladayai Namo Namah
 52.  Pativratanganaabeeshtah Phaladayai Namo Namah
 53.  Avyaja Karunapura Pooritayai Namo Namah
 54.  Niranjana (Sa)chidananda Samyuktayai Namo Namah
 55.  Sahasra Surya Sanyukta Praka Shayai Namo Namah
 56.  Ratna Chintamani Gruha Madhyasthayai Namo Namah
 57.  Hanadhi Vrudhi Gunadhikya Rahitayai Namo Namah
 58.  Maha Padmatavee Madhya Nivasayai Namo Namah
 59.  Jagratswapna Sushupteenam Sakshibhootyai Namo Namah
 60.  Maha Papougha Papanam Vinashinyai Namo Namah
 61.  Dushtabheeti Mahabheeti Bhanjanayai Namo Namah
 62.  Samasta Deva Danuja Prerakayai Namo Namah
 63.  Samasta Hrudayamabhoja Nilayayai Namo Namah
 64.  Anahata Mahapadma Mandirayai Namo Namah
 65.  Sahasrara Saro Jhata Vasitayai Namo Namah
 66.  Punaravruti Rahita Purasthayai Namo Namah
 67.  Vanee Gayatri Savitri Sannutayai Namo Namah
 68.  Neela Rama Phoo Shampoojya Pathapjhayai Namo Namah
 69.  Lopa Mudrarchita Sreemachcharanayai Namo Namah
 70.  Sahasra Rati Soundarya Shareerayai Namo Namah
 71.  Phavanamattra Santushta Hruda Yayai Namo Namah
 72.  Natha Sampurna Vignyna Siddhidayai Namo Namah
 73.  Trilochana Krutollasah Phaladayai Namo Namah
 74.  Sreesudhabdi Manidveepa Madhyagayai Namo Namah
 75.  Dakshadhvara Vinirbheda Sadhanayai Namo Namah
 76.  Sreenaadha Sodareebhuta Shobhi Tayai Namo Namah
 77.  Chandra Shekhara Bhaktarti Bhanjanayai Namo Namah
 78.  Sarvo Padhi Vinirmukta Chaitanyayai Namo Namah
 79.  Nama Parayanabheeshtah Phaladayai Namo Namah
 80.  Srushti Sidhiti Tirodhana Sankalpayai Namo Namah
 81.  Sree Shodashaksharee Mantra Madhyagayai Namo Namah
 82.  Anadyanta Swayambhuta Divya Moorthyai Namo Namah
 83.  Bhaktahamsa Vatheemukhya Niyogayai Namo Namah
 84.  Mattrumandala Samyukta Lalitayai Namo Namah
 85.  Bhandadaitya Mahasatva Nashanayai Namo Namah
 86.  Krura Bhanda Shirachcheda Nipunayai Namo Namah
 87.  Dhatrachyuta Suradheesha Sukhadayai Namo Namah
 88.  Chanda Munda Nishumbhadi Khandanayai Namo Namah
 89.  Raktaksha Raktajihvathi Shikshanayai Namo Namah
 90.  Mahishasura Dorveerya Nigrahayai Namo Namah
 91.  Aprakesha Mahotsaha Karanayai Namo Namah
 92.  Maheshayukta Natana Tatparayai Namo Namah
 93.  Nija Phartru Mukhambhoja Chintanayai Namo Namah
 94.  Vrushabhadhvaja Vignynana Bhavanayai Namo Namah
 95.  Janma Mrutya Jara Roga Bhanjanayai Namo Namah
 96.  Videhi Mukthi Vignyana Siddhidayai Namo Namah
 97.  Kama Krodhadi Shadvarga Nashanayai Namo Namah
 98.  Rajarajarchita Pada Sarojayai Namo Namah
 99.  Sarvavedanta Siddhanta Sudhatvayai Namo Namah
 100.  Sree Veerabhakta Vignyana Nidhanayai Namo Namah
 101.  Ashaesha Dustadhanuja Shoodhanayai Namo Namah
 102.  Sakshat Sri Dakshinaamoorthy Manognyayai Namo Namah
 103.  Hayamedagra Sampoojya Mahimayai Namo Namah
 104.  Dakshaprajapatisudha Veshadyayai Namo Namah
 105.  Suma Bhanaeshu Kodanda Manditayai Namo Namah
 106.  Nitya Yauvan Mangalya Mangalayai Namo Namah
 107.  Maha Deva Samayukat Mahodevyai Namo Namah
 108.  Saturvimshati Thatvaika Swaroopayai Namo Namah

Continue reading...


 

Shri Lalitha Pancharatnam September 17th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Pratah Smarami Lalitha Vadanaravindam
Bimbadharam Prthula Mauktika Shobhinasam |
Akarnadergha Nayanam Manikundaladhyam
Mandasmitam Mrugamadojjwala Phaladesham || 1 ||
 
Pratar Bhajami Lalitha Bhujakalpavallim
Ratnanguliya Lasadanguli Pallavadhyam |
Manikya Hemavalayangada Shobhamanam
Pundrekshushaapa Kusumeshu Sruneerdaanaam || 2 ||
 
Pratar Namami Lalitha Charanaravindam
Bhakteshta Dananiratam Bhavasindhu Photam |
Padmasanadi Suranayaka Poojaniyam
Padmankushadhwaja Sudarshana Lanchanadhyam || 3 ||
 
Pratah Stuve Parashivam Lalitham Bhavanim
Trayyantavedyavibhavam Karunanavadyam |
Vishvasya Srshti Vilayasthiti Hetubhutam
Vidyeshvareem Nigama Vang Manasathi Dhooram || 4 ||
 
Pratar Vadami Lalithe Tava Punyanama
Kameshvareti Kamaleti Maheshvareti |
Shri Shambhaveti Jagatam Janani Pareti
Vagdevateti Vachasa Tripureshvareti || 5 ||
 
Yah Shloka Panchakamidam Lalithambikayah
Saubhagyadam Sulalitam Patathi Prabhate |
Tasmai Dadati Lalitha Jhatithi Prasanna
Vidyam Shriyam Vipula Saukhya Mananta Keertthim || 6 ||
 
|| Iti Shri Lalita Pancharatnam Sampurnam ||
  

Continue reading...


 

Shri Lalitha Pancharatnam September 17th, 2012

Subha Saikumar
Pratah Smarami Lalitha Vadanaravindam
Bimbadharam Prthula Mauktika Shobhinasam |

Akarnadergha Nayanam Manikundaladhyam

Mandasmitam Mrugamadojjwala Phaladesham || 1 ||

 

Pratar Bhajami Lalitha Bhujakalpavallim

Ratnanguliya Lasadanguli Pallavadhyam |

Manikya Hemavalayangada Shobhamanam

Pundrekshushaapa Kusumeshu Sruneerdaanaam || 2 ||

 

Pratar Namami Lalitha Charanaravindam

Bhakteshta Dananiratam Bhavasindhu Photam |

Padmasanadi Suranayaka Poojaniyam

Padmankushadhwaja Sudarshana Lanchanadhyam || 3 ||

 

Pratah Stuve Parashivam Lalitham Bhavanim

Trayyantavedyavibhavam Karunanavadyam |

Vishvasya Srshti Vilayasthiti Hetubhutam

Vidyeshvareem Nigama Vang Manasathi Dhooram || 4 ||

 

Pratar Vadami Lalithe Tava Punyanama

Kameshvareti Kamaleti Maheshvareti |

Shri Shambhaveti Jagatam Janani Pareti

Vagdevateti Vachasa Tripureshvareti || 5 ||

 

Yah Shloka Panchakamidam Lalithambikayah

Saubhagyadam Sulalitam Patathi Prabhate |

Tasmai Dadati Lalitha Jhatithi Prasanna

Vidyam Shriyam Vipula Saukhya Mananta Keertthim || 6 ||

 

|| Iti Shri Lalita Pancharatnam Sampurnam ||

  

Continue reading...


 

Shri Lalitha Pancharatnam September 17th, 2012

Subha Saikumar
Pratah Smarami Lalitha Vadanaravindam
Bimbadharam Prthula Mauktika Shobhinasam |

Akarnadergha Nayanam Manikundaladhyam

Mandasmitam Mrugamadojjwala Phaladesham || 1 ||

 

Pratar Bhajami Lalitha Bhujakalpavallim

Ratnanguliya Lasadanguli Pallavadhyam |

Manikya Hemavalayangada Shobhamanam

Pundrekshushaapa Kusumeshu Sruneerdaanaam || 2 ||

 

Pratar Namami Lalitha Charanaravindam

Bhakteshta Dananiratam Bhavasindhu Photam |

Padmasanadi Suranayaka Poojaniyam

Padmankushadhwaja Sudarshana Lanchanadhyam || 3 ||

 

Pratah Stuve Parashivam Lalitham Bhavanim

Trayyantavedyavibhavam Karunanavadyam |

Vishvasya Srshti Vilayasthiti Hetubhutam

Vidyeshvareem Nigama Vang Manasathi Dhooram || 4 ||

 

Pratar Vadami Lalithe Tava Punyanama

Kameshvareti Kamaleti Maheshvareti |

Shri Shambhaveti Jagatam Janani Pareti

Vagdevateti Vachasa Tripureshvareti || 5 ||

 

Yah Shloka Panchakamidam Lalithambikayah

Saubhagyadam Sulalitam Patathi Prabhate |

Tasmai Dadati Lalitha Jhatithi Prasanna

Vidyam Shriyam Vipula Saukhya Mananta Keertthim || 6 ||

 

|| Iti Shri Lalita Pancharatnam Sampurnam ||

  

Continue reading...


 

Sri Lalitha Navrathna Malai September 15th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Gyana Ganesha Sharanam Sharanam
Gyana Skandha Sharanam Sharanam
Gyana Sathguru Sharanam Sharanam
Gyanaanandaa Sharanam Sharanam

Kaappu

Aakkum Thozhil Aiyindanatranalam
Pookkum Nagaiyaal Bhuvanesvari Paal
Serkum Navarathina Malai Inaik
Kaakkum Gananagayava Ranamey

Vairam

Katrum Theliyaar Kaadegathiyai
Kan Moodi Nedung Kanavaana Thavam
Petrum Theriyaar Ninaiyennil Avam
Perugum Pizhaiyen Pesaththagumo
Patrum Vayira Padaival Vayirap
Paghaivarkemanaga Yeduththavalaey
Vatraadha Arut Chunaiye Varuvai
Matha Jaya Om Lalithaam Bhigaiye

Neelam

Moolakkanaley Sharanam Sharanam
Mudiyaa Mudaley Sharanam Sharanam
Kolak Kiliye Sharanam Sharanam
Kundraadaoli Kuvaiye Sharanam
Neelath Thirumeniyiley Ninaivai
Ninaivatreliyen Nindren
Vaalaikkumari Varuvai Varuvai
Matha Jaya Om Lalithaam Bhigaye

Muthu

Muththey Varummuththozhilatridavey
Mun Nindralum Mudalvii Sharanam
Viththey Vilaivey Sharanam Sharanam
Vedaantha Nivasiniye Sharanam
Thaththeyriyanaan Danayan Thaai Nee
Sagaadha Varam Tharavey Varuvai
Maththeyrudhadik Kinaivaazh Vudaiyen
Matha Jaya Om Lalithaam Bhighaye

Pavazham

Andhi Mayangiya Vanavi Dhaanam
Annai Nadam Seyiyum Aanandha Media
Sindhai Niram Pavazham Pozhiparoar
Thembozhilaamidhu Seidhavalaaro
Yendha Idaththum Manaththum Iruppaal
Yennuvavar Karul Yennam Mighizhthal
Mandira Vedamayapporulaanaal
Matha Jaya Om Lalithaam Bhighaye

Manikkam

Kaanak Kidaiyaak Gathiyanavaley
Karudhak Kidaiya Kalaiyanavaley
Poonak Kidaiyai Puviyanavaley
Pudumaik Kidaiyai Pudumaiththavaley
Naanith Thirunaamumnin Thudiyum
Navila Thavarai Nadaathavaley
Maanikka Oli Kadirey Varuvai
Matha Jaya Om Lalithambhigaiye

Maraghadam

Maragadha Vadivey Sharanam Sharanam
Madhuridhapadamey Sharanam Sharanam
Surapadipaniyath Thigazhvai Sharanam
Sruthijathi Layamey Isaiye Sharanam
Hara Hara Shiva Yendradiyavar Kuzhuma
Avararul Pera Arulamudhey Sharanam
Varanava Nidhiye Sharanam Sharanam
Matha Jaya Om Lalithaam Bhigaye

Komedhagam

Bhoomeyviyanaan Puriyum Seyalgal
Pondraa Payanum Kundra Varamum
Theemel Idinum Jaya Sakthiyena
Didamaai Adiyen Mozhiyum Thiranum
Komedhagame Kulirvaan Nilavey
Kuzhal Vaai Mozhiye Varuvai Tharuvai
Maameruviley Valar Kokilamey
Matha Jaya Om Lalithambighaye

Padhmaragham
Ranjini Nandhini Angina Padhuma
Raaghavi Kaasavi Yaabhini Ambha
Sanjala Rogha Nivarini Vaani
Saambhavi Chandra Kaladhari Rani
Anjana Meni Alankruda Poorani
Amrutha Swaroopini Nidhiya Kalyaani
Manjula Meru Sringha Nivaasini
Matha Jaya Om Lalithambhigaiye

Vaidhooryam

Valaiyoththavinai Kalaiyoththa Manam
Marulapparaiyaa Roliyoth Thavidaal
Nilaiyatreliyen Mudiyath Thaghumo
Nighalam Thughalaaga Varam Tharuvai
Alaiyatr Asaivartraanubhoothi Perum
Adiyaar Mudivaazh Vaidhooriyamey
Malayaththuvasan Maghaley Varuvai
Matha Jayaom Lalithaam Bhigaye

Payan

Yevar Yethinamum Isaivai
Lalitha Navarathna Malai Navindriduvaar
Avar Arputha Sakthi Yellam Adaivaar
Shivarathnamaai Thigazhvar avarey

Continue reading...


 

Sri Lalitha Navrathna Malai September 15th, 2012

Subha Saikumar
Gyana Ganesha Sharanam Sharanam
Gyana Skandha Sharanam Sharanam
Gyana Sathguru Sharanam Sharanam
Gyanaanandaa Sharanam Sharanam

Kaappu

Aakkum Thozhil Aiyindanatranalam
Pookkum Nagaiyaal Bhuvanesvari Paal
Serkum Navarathina Malai Inaik
Kaakkum Gananagayava Ranamey

Vairam

Katrum Theliyaar Kaadegathiyai
Kan Moodi Nedung Kanavaana Thavam
Petrum Theriyaar Ninaiyennil Avam
Perugum Pizhaiyen Pesaththagumo
Patrum Vayira Padaival Vayirap
Paghaivarkemanaga Yeduththavalaey
Vatraadha Arut Chunaiye Varuvai
Matha Jaya Om Lalithaam Bhigaiye

Neelam

Moolakkanaley Sharanam Sharanam
Mudiyaa Mudaley Sharanam Sharanam
Kolak Kiliye Sharanam Sharanam
Kundraadaoli Kuvaiye Sharanam
Neelath Thirumeniyiley Ninaivai
Ninaivatreliyen Nindren
Vaalaikkumari Varuvai Varuvai
Matha Jaya Om Lalithaam Bhigaye

Muthu

Muththey Varummuththozhilatridavey
Mun Nindralum Mudalvii Sharanam
Viththey Vilaivey Sharanam Sharanam
Vedaantha Nivasiniye Sharanam
Thaththeyriyanaan Danayan Thaai Nee
Sagaadha Varam Tharavey Varuvai
Maththeyrudhadik Kinaivaazh Vudaiyen
Matha Jaya Om Lalithaam Bhighaye

Pavazham

Andhi Mayangiya Vanavi Dhaanam
Annai Nadam Seyiyum Aanandha Media
Sindhai Niram Pavazham Pozhiparoar
Thembozhilaamidhu Seidhavalaaro
Yendha Idaththum Manaththum Iruppaal
Yennuvavar Karul Yennam Mighizhthal
Mandira Vedamayapporulaanaal
Matha Jaya Om Lalithaam Bhighaye

Manikkam

Kaanak Kidaiyaak Gathiyanavaley
Karudhak Kidaiya Kalaiyanavaley
Poonak Kidaiyai Puviyanavaley
Pudumaik Kidaiyai Pudumaiththavaley
Naanith Thirunaamumnin Thudiyum
Navila Thavarai Nadaathavaley
Maanikka Oli Kadirey Varuvai
Matha Jaya Om Lalithambhigaiye

Maraghadam

Maragadha Vadivey Sharanam Sharanam
Madhuridhapadamey Sharanam Sharanam
Surapadipaniyath Thigazhvai Sharanam
Sruthijathi Layamey Isaiye Sharanam
Hara Hara Shiva Yendradiyavar Kuzhuma
Avararul Pera Arulamudhey Sharanam
Varanava Nidhiye Sharanam Sharanam
Matha Jaya Om Lalithaam Bhigaye

Komedhagam

Bhoomeyviyanaan Puriyum Seyalgal
Pondraa Payanum Kundra Varamum
Theemel Idinum Jaya Sakthiyena
Didamaai Adiyen Mozhiyum Thiranum
Komedhagame Kulirvaan Nilavey
Kuzhal Vaai Mozhiye Varuvai Tharuvai
Maameruviley Valar Kokilamey
Matha Jaya Om Lalithambighaye

Padhmaragham
Ranjini Nandhini Angina Padhuma
Raaghavi Kaasavi Yaabhini Ambha
Sanjala Rogha Nivarini Vaani
Saambhavi Chandra Kaladhari Rani
Anjana Meni Alankruda Poorani
Amrutha Swaroopini Nidhiya Kalyaani
Manjula Meru Sringha Nivaasini
Matha Jaya Om Lalithambhigaiye

Vaidhooryam

Valaiyoththavinai Kalaiyoththa Manam
Marulapparaiyaa Roliyoth Thavidaal
Nilaiyatreliyen Mudiyath Thaghumo
Nighalam Thughalaaga Varam Tharuvai
Alaiyatr Asaivartraanubhoothi Perum
Adiyaar Mudivaazh Vaidhooriyamey
Malayaththuvasan Maghaley Varuvai
Matha Jayaom Lalithaam Bhigaye

Payan

Yevar Yethinamum Isaivai
Lalitha Navarathna Malai Navindriduvaar
Avar Arputha Sakthi Yellam Adaivaar
Shivarathnamaai Thigazhvar avarey


Continue reading...


 

Sri Lalitha Navrathna Malai September 15th, 2012

Subha Saikumar
Gyana Ganesha Sharanam Sharanam
Gyana Skandha Sharanam Sharanam
Gyana Sathguru Sharanam Sharanam
Gyanaanandaa Sharanam Sharanam

Kaappu

Aakkum Thozhil Aiyindanatranalam
Pookkum Nagaiyaal Bhuvanesvari Paal
Serkum Navarathina Malai Inaik
Kaakkum Gananagayava Ranamey

Vairam

Katrum Theliyaar Kaadegathiyai
Kan Moodi Nedung Kanavaana Thavam
Petrum Theriyaar Ninaiyennil Avam
Perugum Pizhaiyen Pesaththagumo
Patrum Vayira Padaival Vayirap
Paghaivarkemanaga Yeduththavalaey
Vatraadha Arut Chunaiye Varuvai
Matha Jaya Om Lalithaam Bhigaiye

Neelam

Moolakkanaley Sharanam Sharanam
Mudiyaa Mudaley Sharanam Sharanam
Kolak Kiliye Sharanam Sharanam
Kundraadaoli Kuvaiye Sharanam
Neelath Thirumeniyiley Ninaivai
Ninaivatreliyen Nindren
Vaalaikkumari Varuvai Varuvai
Matha Jaya Om Lalithaam Bhigaye

Muthu

Muththey Varummuththozhilatridavey
Mun Nindralum Mudalvii Sharanam
Viththey Vilaivey Sharanam Sharanam
Vedaantha Nivasiniye Sharanam
Thaththeyriyanaan Danayan Thaai Nee
Sagaadha Varam Tharavey Varuvai
Maththeyrudhadik Kinaivaazh Vudaiyen
Matha Jaya Om Lalithaam Bhighaye

Pavazham

Andhi Mayangiya Vanavi Dhaanam
Annai Nadam Seyiyum Aanandha Media
Sindhai Niram Pavazham Pozhiparoar
Thembozhilaamidhu Seidhavalaaro
Yendha Idaththum Manaththum Iruppaal
Yennuvavar Karul Yennam Mighizhthal
Mandira Vedamayapporulaanaal
Matha Jaya Om Lalithaam Bhighaye

Manikkam

Kaanak Kidaiyaak Gathiyanavaley
Karudhak Kidaiya Kalaiyanavaley
Poonak Kidaiyai Puviyanavaley
Pudumaik Kidaiyai Pudumaiththavaley
Naanith Thirunaamumnin Thudiyum
Navila Thavarai Nadaathavaley
Maanikka Oli Kadirey Varuvai
Matha Jaya Om Lalithambhigaiye

Maraghadam

Maragadha Vadivey Sharanam Sharanam
Madhuridhapadamey Sharanam Sharanam
Surapadipaniyath Thigazhvai Sharanam
Sruthijathi Layamey Isaiye Sharanam
Hara Hara Shiva Yendradiyavar Kuzhuma
Avararul Pera Arulamudhey Sharanam
Varanava Nidhiye Sharanam Sharanam
Matha Jaya Om Lalithaam Bhigaye

Komedhagam

Bhoomeyviyanaan Puriyum Seyalgal
Pondraa Payanum Kundra Varamum
Theemel Idinum Jaya Sakthiyena
Didamaai Adiyen Mozhiyum Thiranum
Komedhagame Kulirvaan Nilavey
Kuzhal Vaai Mozhiye Varuvai Tharuvai
Maameruviley Valar Kokilamey
Matha Jaya Om Lalithambighaye

Padhmaragham
Ranjini Nandhini Angina Padhuma
Raaghavi Kaasavi Yaabhini Ambha
Sanjala Rogha Nivarini Vaani
Saambhavi Chandra Kaladhari Rani
Anjana Meni Alankruda Poorani
Amrutha Swaroopini Nidhiya Kalyaani
Manjula Meru Sringha Nivaasini
Matha Jaya Om Lalithambhigaiye

Vaidhooryam

Valaiyoththavinai Kalaiyoththa Manam
Marulapparaiyaa Roliyoth Thavidaal
Nilaiyatreliyen Mudiyath Thaghumo
Nighalam Thughalaaga Varam Tharuvai
Alaiyatr Asaivartraanubhoothi Perum
Adiyaar Mudivaazh Vaidhooriyamey
Malayaththuvasan Maghaley Varuvai
Matha Jayaom Lalithaam Bhigaye

Payan

Yevar Yethinamum Isaivai
Lalitha Navarathna Malai Navindriduvaar
Avar Arputha Sakthi Yellam Adaivaar
Shivarathnamaai Thigazhvar avarey


Continue reading...