Arthanaareeswara Stotram/Ashtakam March 30th, 2013

Subha Saikumar
Champaeya Gowraardha Sareerakaayai
Karpoora Gouraardha Sareerikaaya

Dhammeellakaayai Cha Jataadaraaya

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Kasthurikaa Kumkuma Charchithayai

Chithaa Rajah Punjha Vicharchithayai

Kruthasmaraayai Vikruthasmaraaya

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Jhanath Kvanath Kankana Noopuraayai

Paadaabja Raajat Phani Noopuraaya

Heman Gadhayai Bhuja Gaan Gadhaaya

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Vishaala Neeloethphala Lochanaayai

Vikaasi Pangae Ruha Lochanaaya

Samekshanaayai Vishamekshanaaya

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Mandhaara Maalaa Kali Thaalakaayai

Kapaala Maalaankitha Kandharaaya

Divyaambaraayai Cha Digambaraaya

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Ambhodara Shyaamala Kunthalaayai

Thadithprabhaa Thamrajatha Dharaaya

Nireeswaraayai Nikhilaeshwaraaya

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Prapancha Srushtyun Muka Laasyakaayai

Samastha Samhaaraka Thaandavaaya

Jagat Jananyai Jagathaeka Pithre

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Pradeeptha Rathnojjwala Kundalaayai

Sphuran Mahaa Pannaga Bhooshanaaya

Shivaanvithaayai Cha Shivaanvithaaya

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Etat Pathed Ashtakam Ishtadam Yo

Bhaktyaa Sa Maanyo Bhuvi Deerghajeevi

Praapnoti Saubhaagyam Anantakaalam

Bhooyaat Sadaa Tasya Samasta Siddih

Iti shree Shankara Bhagavat Paada Virachitam Ardhanaareeshwara Stotram This entry was posted on Saturday, March 30th, 2013 under Lord Shiva Slogams Lyrics. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply