Archive for March, 2013

Sri Ranganatha Stotram March 30th, 2013

Subha Saikumar
Sriparachaarya
Saptha praakaara madhye sarasija mukloth bhasamane vimane, 
Kaveri Madhya dese phanipathi sayane, sesha paryanga bhage, 
Nidhramudhrabhiramam katinikatasira parswavinyastha hastham, 
Padmadhathree karabhyam parichithacharanam rangarajam Bhajeham. 1
Kasthuri kalith oordhwa pundra thilakam, karnantha lolekshanam, 
Mugdha smera manohara daradalam, mukthaa kiretojjwalam, 
Pasyan manasa pasyatho hararucha, paryaya pangeruham, 
Sri Rangadhipathe kadanuvadanam, seveya bhooyamyaham. 2
Kadaham kaveri thata parisare ranga nagare, 
Sayanam bhogeendre sathamakamani syamala ruchim, 
Upaaseena krosan Madhu Soodana, Narayana, hare, 
Murare, Govindethya manasim apekshyami, divasan. 3
Kadaham Kaveri vimala salile veethakalupo, 
Bhaveyam thath theere sramamushi vaseyam sanavane, 
Kadha vaa punyam mahathi puline mangalagunam, 
Bhajeyam rangesam kamalanayanam sesha sayanam. 4
Poogi kanda dwaysa sarama snighdha neeropakandam, 
Aavirmodhasthimitha sakunaa noodhitha brahma gosham, 
Marge marge pathikanivahairucha maanapavarga, 
Pasyeyam thaam punarapi pureem srimathim rangadamna. 5
Na jathu peethamrutha moorchithanaam, 
Naakaukasam nanda vana vaathikaasu, 
Rangeswara thwat pura maasrithaanam, 
Rathya suna manya thamo bhaveyam. 6
Asannikrushtasya nikrushta jantho, 
Mithyapavaadena karoshi saanthim, 
Thatho nikrushte mayi sannikashte kaam, 
Nishkruthim rangapathe karoshi. 7
Sri Rangam, kari shailam, anchana girim, Tharkshyardhri simhachalai, 
Sri koormam purushothamam cha Bhadari narayanam naimisam, 
Srimath dhwaravathi, Prayaga Mathura ayodhya gaya pushkaram, 
Salagrama girim nishevya ramathe ramanujam muni. 8

Continue reading...


 

Sri Raama Stotram March 30th, 2013

Subha Saikumar
Aapadam Apa Hartaram Dhaataram Sarva Sampadaam
Lokabhiraamam Sriraamam Bhooyo Bhooyo Namamyaham

Aartanaa Maarti Hantaram Bheeta Naam Bheeti Naashanam

Dvishthaam Kaala Dhandan Tham Raama Chandram Namamyaham

Sannadhahah Kavachi Khadgi Chaapa Baana Dharo Yuva

Gachchan Mama Grato Nityam Ramaha Paatusa Lakshmanahah

Namaha Khodanda Hastaya Sandhi Krita Sharaya Cha

Khandi Thaakhil Daithyaaya Raamaayapa Nani Vaarinae

Raamaaya Raama Bhadraaya Ramachandraya Vaedhasae

Raghu Naatahya Naathaya Sithaayah Pathayae Namaha

Agrataha Prishtha Tashchaiva Paarshva Tashcha Mahabalau

Aakarna Poorna Dhan Vaanau Raksheetaam Rama Lakshmaanau


Continue reading...


 

Arthanaareeswara Stotram/Ashtakam March 30th, 2013

Subha Saikumar
Champaeya Gowraardha Sareerakaayai
Karpoora Gouraardha Sareerikaaya

Dhammeellakaayai Cha Jataadaraaya

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Kasthurikaa Kumkuma Charchithayai

Chithaa Rajah Punjha Vicharchithayai

Kruthasmaraayai Vikruthasmaraaya

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Jhanath Kvanath Kankana Noopuraayai

Paadaabja Raajat Phani Noopuraaya

Heman Gadhayai Bhuja Gaan Gadhaaya

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Vishaala Neeloethphala Lochanaayai

Vikaasi Pangae Ruha Lochanaaya

Samekshanaayai Vishamekshanaaya

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Mandhaara Maalaa Kali Thaalakaayai

Kapaala Maalaankitha Kandharaaya

Divyaambaraayai Cha Digambaraaya

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Ambhodara Shyaamala Kunthalaayai

Thadithprabhaa Thamrajatha Dharaaya

Nireeswaraayai Nikhilaeshwaraaya

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Prapancha Srushtyun Muka Laasyakaayai

Samastha Samhaaraka Thaandavaaya

Jagat Jananyai Jagathaeka Pithre

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Pradeeptha Rathnojjwala Kundalaayai

Sphuran Mahaa Pannaga Bhooshanaaya

Shivaanvithaayai Cha Shivaanvithaaya

Namah Shivaayai Cha Namah Shivaaya. 

Etat Pathed Ashtakam Ishtadam Yo

Bhaktyaa Sa Maanyo Bhuvi Deerghajeevi

Praapnoti Saubhaagyam Anantakaalam

Bhooyaat Sadaa Tasya Samasta Siddih

Iti shree Shankara Bhagavat Paada Virachitam Ardhanaareeshwara Stotram 



Continue reading...


 

March 28th, 2013

Subha Saikumar
Gopa paridakshinam neekistinamma
Govindu sannidi nakeeyavamma
Onti paridakshinam neekistinamma
Vaikunta sannidi naakeeyavamma
Rendava paridakshinam neekistinamma
Nindaaru sampadalu naakeeyavamma
Moodava paridakshinam neekistinamma
Muthaidu thanamu naakeeyavamma
Naalgava paridakshinam neekistinamma
Navadhanya raasulanu naakeeyavamma
Idava paridakshinam neekistinamma
Ayushu Idotanamu naakeeyavamma
Aarava paridakshinam neekistinamma
Athagala putrudini naakeeyavamma
Edava paridakshinam neekistinamma
Ennuni ekantha seveeyavamma
Enimidho paridakshinam neekistinamma
Yamuniche badhalu tappinchavamma
Tommidho paridakshinam  neekistinamma
Thodutha kanyalaku thodeeyavamma
Padhova paridakshinam neekistinamma
Padmakshini seva naakeeyavamma
Vidavalu padithe Ekasi maranam,
Punya Shtreelu padithe putra santhanam,
Rama Tulasi, Lakshimi Tulasi nithyam
maa inta velugai vilasillavamma.

Continue reading...


 

March 28th, 2013

Subha Saikumar
Kani kanum neram kamala nethrante
Niramerum manja thukil charthi
Kanaka kingini valakal mothiram
Aninju kaanenam bhagavaane

Malarmathin kanthan vasudevathmajan
Pularkale paadi kuzhaloothi
Chiluchile ennu kilungum kanchana
Chilampittodiva kani kanaan

Shishukkalayulla saghimarum thanum
Pashukkale meychu nadakkumbol
Vishakkumbol venna kavarnnunnum krishnan
Aduthu vaa unni kani kanaan

Vaala shreekade thukilum varikond-
Arayalin kombathirunnoro
Sheelakkedukal paranjum bhavichum
Neela karvarna kani kanaan

Ithile govindan arike vannoro
Puthumayaayulla vachanangal
Madhuramaam vannam paranjum pal
Mandasmithavum thooki vaa kani kanaan

Kani kanum neram kamala nethrante
Niramerum manja thukil charthi
Kanaka kingini valakal mothiram
Aninju kaanenam bhagavaane

Continue reading...


 

Devya Aparadha Kshamapana Strotram/Bhavani Stuthi March 28th, 2013

Subha Saikumar
Na Mantram No Yantram Tadapi Cha Na Jane Stuthimaho
Na Chah Vanam Dhyanam Tadapi Cha Na Jane Stuthikathah
Na Jane Mudraaste Tadapi Cha Na Jaanae Vilapanam
Param Jane Maatas Tvadanu Sharanam Klesa Haranam


Vidher Gyananaena Dravina Vira Henaala Satayah

Vidheya Sakyatvat Tava Charana Yor Ya Chutir Abhut
Tade Tat Ksant Avyam Janani Sakalod Dharini Shivae
Kuputro Jayaeta Kvachi Dapi Kumataa Na Bhavati.

Prthivyam Putraste Janani Bahavah Santi Saralah
Param Tesam Madhye Viralataralo Ham Tava Sutah
Madiyo Yam Tyagah Samuchitamidam No Tava Shivae
Kuputro Jayaeta Kvachi Dapi Kumataa Na Bhavati.

Jaganmatar Matas Tava Charana Saeva Na Rachita
Na Va Dattam Devi Dravina Mapi Bhuya Stava Maya
Tatha Pi Tvam Sneham Mayi Nirupa Mam Yat Pra Kuruse
Kuputro Jayaeta Kvachi Dapi Kumataa Na Bhavati.

Parit Yakta Deva Vividha Vidha Seva Kula Taya
Maya Pancha Geetaer Adhikam Apanite Tu Vayasi
Idaanim Chen Matas Tava Yadi Krupa Napi Bhavita
Niralambo Lambodara Janani Kam Yami Saranam.

Swapako Jalpako Bhavati Madhu Pa Kopamagira 

Nira tanko ranko viharati chiram koti kanakaih.

Tava Parne Karne Visati Manu Varnae Phalam Idam
Janah Ko Janite Janani Japaniyam Japa Vidhau

Chita Bhasmalaepo Garalam Asanam Dik Pata Dharo
Jata Dhan Kanthe Bhujaga Pati Haneer Pasupatih
Kapali Bhutego Bhajati Jagadeer Gaika Padavim
Bhavani Tvat Pani Grahana Paripaati Phalam Idam

Na Mokshas Yakanksa Bhava Vibhava Vanchapi Cha Na Me
Na Vijnana Paeksa Sasi Mukhi Sukhechchapi Na Punah
Atastvam Samyachae Janani Jananam Yaatu Mama Vai
Mrudani Rudarani Shiva Shiva Bhavaniti Japatah

Naraadhi Tasi Vidhina Vividho Pacharaih
Kim Ruksa Chintana Parair Na Krutam Vahcobhih
Shyame Twameva Yadi Kinchana May Yanathe
Dhatse Krupam Uchitam Amba Param Tavaiva

Phala Stuti:


Apatsu Magnah Smaranam Tvadiyam  Karomi Durge Karunar Navesi.
Nai Tachcha Thatvam Mama Bha Vayethah  Ksudha Trsarta Jananim Smaranti.

Jagadamba Vichitram Atra Kim  Paripurna Karunasti Chenmayi
Aparadha Param Para Param Na Hi  Maata Samu Peksate Sutam

Mat Samah Pataki Nasti Papaghni Tvat Sama Na Hi
Evam Nyatva Mahadevi Yatha Yogyam Tatha Guru

Iti Shrimath Shankaraacharyavirachitam

Devya Aparadha Kshamapana Stotram Sampoornam



Continue reading...


 

Sri Rama Pancharatnam Stotram March 28th, 2013

Subha Saikumar
Kanjaatapatraaya Ta Lochanaaya Karnaava Tomsoj Jwala Kundalaaya
Kaarunya Paatraaya Suvam Shajaaya Namostu Raamaayasa Lakshmanaaya

Vidyun Nibhaam Bhoda Suvigrahaaya Vidyaadharais Sam Stuta Sadgunaaya

Veeraavataaraya Virodhi Hartre Namostu Raamaayasa Lakshmanaaya

Samsakta Divyaa Yudha Kaarmukaaya Samudra Garvaapa Haraayudhaaya

Sugreevamitraaya Suraari Hantre Namostu Raamaayasa Lakshmanaaya

Peetaambaraalankruta Madhyakaaya Peetaa Mahendraa Mara Vandithaya

Pitre Svabhaktasya Janasya Maatre Namostu Raamaayasa Lakshmanaaya

Namo Namaste Khila Poojithaya Namo Namastenu Nibhaananaaya

Namo Namaste Raghuvamsha Jaaya Namostu Raamaayasa Lakshmanaaya

Imaani Pancharatnaani Trisandhyam Yah Pathennarah

Sarvapaapa Vinirmuktah Sa Yaati Paramaam Gatim

Iti Shri Shankaraacharya Virachita Shri Raama Pancharatnam Sampoornam



Continue reading...


 

Shree Suktham March 28th, 2013

Subha Saikumar
Hari Om

Om Hiranya Varnaam Harineem Suvarna Raja Tasrajam

Chandram Hiranmayeem Lakshmeem Jaatavaedo Mamah Haavah.

Taam Mah Haavah Jaata vedo Lakshmee Manapa Gaamineem

Yasyaam Hiranyam Vindaeyam Gaa Mash Vam Purushaa Naham.

Ashva Poorvaam Ratha Madhyaam Hastinaada Prabhodhineem 

Shriyam Devi Muphah Vayey Shrir Maa Devir Jushaa Tam.

Kaam Sosmitaam Hiranya Praakaaraam 

Aarthraam Jwalanteem Truptaam Taarp Payanteem

Padmey Sthitaam Padma Varnaam Taami Hophah Vayey Shriyam.

Chandraam Prabhaasam Yasha Saa Jwalantim Shriyam Lokaey 

Deva Jushttaa Muthaaraam Taam Padminee Meem Sharanam Aham Prapadyaey 

Aa Lakshmeer May Nashya Taam Twaam Vrunoey.

Aaditya Varnaey Tapaso Dhi Jaato Vanas Pathis Tava Vruksho Tha Bilvah: 

Tasya Phalaani Tapasa Nu Dantu Maayaan Ta Raayaachcha Baahyaa Lakshmih:

Upaitu Maam Daevasakhah: Kirtichcha Mani Naasahah: 

Praathur Bhootos Miraash Traeysmin Keerti Mruddhim Thathaa Thumaey.

Kshutpi Paasaa Malaam Jaeyshttaa Ma Lakshmeem Naashayaam Yaham

Aabhooti Masam Ruddhim Cha Sarvaam Nirnutha Maey Gruhaat.

Gandhad Waaraam Duraa Dharshaam Nitya Pushttaam Karee Shineem

Eeshwareeigum Sarvabhoothanaam Thaami Hopah Vayey Shriyam.

Mansah Kaama Maa Kootim Vaachas Satyama Seemahi

Pashunaam Roopa Man Nasya Mayi Shrih Shraya Thaam Ya Shah:

Karda Maeynah Prajaa Bhootha Mayi Sambhava Kardama

Shriyam Vaasaya Maey Kulaey Maataram Padma Maalineem.

Aapah Srujantu Snighthaani Chikleetha Vasa Maey Gruhaey

Ni Cha Deveem Maataram Shriyam Vaasaya Maey Kulaey.

Aardraam Push Karineem Pushttim Pingalaam Padma Maalineem

Chandraam Hiranmayeem Lakshmeem Jaata Vaedo Mamah Haavah.

Aardraam Yah Karineem Yastteem Suvarnnaam Hema Maalineem
Sooryaam Hiranmayeem Lakshmeem Jaata Vaedo
 Mamah Haavah

Taam Mah Haavaha Jaata Vaedo Lakskmee Manapa Gaamineem
Yasyaam Hirannyam Prabhootam Gaavo Daasyoshvaan Vindaeyam Purushaan Aham

Yah Shusih Prayato Bhootvaa Juhu Yaadaj Yaman Vaham
Shriya Panchadasharchcham Cha Shreekaamah Sathatham Japet 

Aanandha Karthamachchaiva Sikleetha Ithi Vichruthah:

(Ra)Shayasthae Thriyah: Purthaas Swayam Sridevi Dhaevatha

Padmaasanae Padma Uuroo Padmaakshi Padma Sambhavae
Twam Maaham Bhajasva Padmaakshi Yaena Sawkhyam Labhaamyaham 

AshvaDaayi GhoDaayi DhanaDaayi MahaaDhanae
Dhanam Mae Jushataam Devim Sarva KaamaamchCha Siddhayae

Putra Pautra Dhanam Dhaanyam Hastyash Vaathi Vigoratham
Prajaanaam Bhavasi Maataa Aayushmantam Karoethu Maam

Chandraabham Lakshmee Meesaanaam Sooryaabham Shriyameeshvareem

Chandra Sooryaagni Varnaabhaam Sri Maha Lakshmi Muphasmayae


Dhana Magnir Dhanam Vaayur Dhanam Sooryoe Dhanam Vasuh:
Dhana Mindroe Brhuaspatir Varunam Dhana Maschutae 


Vainataeya Somam Pibha Somam Pibathu Vrutrahaah
Somam Dhanasya Somino Mahyam Dhathaathu Sominah

Na Krodho Na Cha Maatsaryam Na Loebho Naashubhaa Matih
Bhavanti Kruta Punnyaanaam Bhaktaanaam Shree Suktham Japaet Sadaa 

Varshantu Te Vibhaavari Divo Apphrasya Vidyutah
Rohanthu Sarva-Beejaanya Va Brahma Dwisho Jahi 

Padma Priyae Padmini Padma Haste Padmaalayae Padma Dalaayataakshi
Vishva Priyae Vishnu Manoe Nukoolae Twat Paada Padmam Mayi Sanni dhatsva 

Yaa Saa Padmaasanasthaa Vipula Katithatee Padma Patraayathaakshi
Gambheeraa Vartha Naabhih Sthanaphara Namithaa Shubhra Vastrot Tariyaam 

Lakshmeer Divyair Gajaendrair Manni Ghana Khacitais Snaapithaa Haema Kumbhaih 

Nityam Saa Padma Hastaa Mama Vasthu Gruhae Sarva Maanggalya Yuktaa

Lakshmeem Ksheera Samudra Raaja Tanayaam Shrirangga Dhaamaeshvareem
Daasee Bhootha Samasta Deva Vanithaam Lokaika Deepaankuraam 

Shreeman Manda Kataaksha Laptha Vibhava Brahmaendra Gangaadharaam
Twaam Trai Lokya Kuttumbineem Sarasijaam Vandae Mukunda Priyaam 

Siddha Lakshmeer Moksha Lakshmeer Jaya Lakshmees Saraswati
Shri Lakshmeer Vara Lakshmeechcha Prasannaa Mama Sarvathaa

Varaangkushau Paashama bheethi Mudraam Karair Vahanteem Kamalaasanasthaam
Baalaarkha Khoti Pratibhaam Tri Naettraam Bhajae Hamaadyaam Jagadeeshwareem Twaam 

Sarva Mangala Maangalye, Shive Sarvaartha Saadhike

Sharanye Tryambake Devi, Naaraayani Namostute

Naaraayanni Namostute Naaraayanni Namostute

Sarasija Nilayae Saroja Hastae Dhavalataraam Shukha Gandha Maalya Shobhae
Bhagavati Hari Vallabhae Manognyae Tri Bhuvana Bhoothi Kari Praseedha Mahyam 

Vishnu Patneem Kshmaam Deveem Maadhaveem Maadhava Priyaam
Vishnoh Priya Sakheem Deveem Namaam Yach Yuta Vallabhaam

Om Mahaalakshmi Cha Vidmahae 

Vishnu Patni Cha Dheemahi
Tannoh Lakshmih Prachodayaat 

Shree Varchas Yamaayuss Yamaarogya Mavidhaat

Pavamaanam Mahiyate Dhanam Dhaanyam

Pashum Bahu Putra Laabham Shata Samvat Saram

Deergha Maayuh Runa Rogaathi Daaridrya Paapa Kshuda

Pamrutyavah Bhaya Shoka Manasthaapaa Nashyantu Mama Sarvadaa 

Shriyae Jaatha Shriya Aaniryaaya

Shriyam Vayoe Jarithrupyoe Thathaathu

Shriyam Vasaanaa Amruthathvamaayan

Bhajanthi Satyaah Savithaa Vithathyun

Shriya Aevainam Thachchriyaamaathathaathi

Santhathamruchaa Vashaitkruthyam

SAnthaththam Santheeyathae Prajhaya Pasubhih:


Ya Aevam Vaedha


Om Mahaa Devyai Cha Vidmahe 

Vishnu Patni Cha Dheemahi
Tanno Lakshmih Prachodayaat

Om Shaantih Shaantih Shaantih 



Continue reading...


 

Vaidthyanatha Namaskaaram March 28th, 2013

Subha Saikumar
Achikithsa Chikithsaya Cha Aadhyantha Rahithaya Cha

Sarva Lokaika Vandhyaya Vaidyanathaya They Nama.  

Aprameyayaya Mahathe Suprasanna Mukhaya Cha

Abheeshta Dhayine Nithyam Vaidyanathaya They Nama.              

Mruthyunjayaya Sarvaya Mrudani Vama Bhagine

Veda Vedyaya Rudraya Vaidyanathaya They Nama.    

Sri Rama Bhadra Vandyaya Jagatham hithakarine

Somardha dharine thubhyam Vaidyanathaya They Nama.              

Neelakandaya Soumithri Poojithaya Mrudaya Cha

Chandra Vahnyarka Nethraya Vaidyanathaya They Nama.              

Shikhi Vahana Vandhyaya Srushti Sthiyanantha Karine

Mani Manthraoushadesaya Vaidyanathaya They Nama.        

Kruthra Rajabhi Vandhyaya Divya Gangadharaya Cha

Jaganmayaya Sarvaya Vaidyanathaya They Nama

Kuja Veda Vidheendryayai Poojithaya Chidathmane

Aadhithya Chandra Vandhyaya Vaidyanathaya They Nama.              

Veda Vedhya Krupa Dhara Jagan Moorthe Shubha Pradha

Anadhi Vaidhya Sarvagna Vaidhyanatha Namosthu They.              

Gangadhara Mahadeva Chandra Vahnyarka Lochana

Pinakapane Viswesa Vaidhyanatha Namosthu They.

Vrushavahana Devesa Achikithsa Chikithsaka

Karunakara Gowreeesa Vaidhyanatha Namosthu They.               

Vidhi Vishnu Mukhaidevai Archyamana Padambhuja

Aprameya haresana Vaidhyanatha Namosthu They.    

Rama Lakshmana Suryendu Jatayu Sruthi Poojitha

Madanandhaka Sarvesa Vaidhyanatha Namosthu They.              

Prapancha Bhishageesana Neelakanda Maheswara

Viswanatha Mahadeva Vaidhyanatha Namosthu They.    

Umapathe Lokanatha Mani manthraoushadeswara

Deenabandho Daya Sindho Vaidhyanatha Namosthu They.    

Trigunatheetha Chidroopa Thaapa Thraya Vimochana

Viroopaksha  Jagannatha Vaidhyanatha Namosthu They. 

Bhootha Pretha Pisachathe Uchadana Vichakshana

Kushtathi Sarva Rogaanaam Samharthre They Namo Nama.   

Jadyantha Kubjather Divya Roopa Pradhaine

Aneka Mukha Jandhoonam Divya Vak Dayine Nama.                         

Continue reading...


 

Sree Vaenkataesa Dwadasa Naama Stotram March 28th, 2013

Subha Saikumar
Asya Sree Vaenkataesa Dwadasa Naama Stotra Mahaa Mantrasyaa

Brahma Rushih  Anushtup Chandah
Sree Vaenkataeswaro Daevataa Ishtarthae Viniyogah

Naaraayano Jagannaatho Vaarijaasanavanditah                                   

Swaamipushkarinivasi Shankha Chakra Gadaa Dharah

Pitaambharadharo Daevo Garudaashobhitah

Kandarpakhoti Laavanyah Kamalaayatalochanah

Indiraapati Govindah Chandrasoorya Prabhaakarah

Viswaatmaa Viswalokaeso Jaya Sree Vaenkataeswarah

Etadwaadasa Naamaani Trisandhyaam Yah Pataennarah

Daaridrya DuhKhanirmukthoe Dhanadhaanya Sammruddhiaan

Janavasyam Raajavasyam Sarva Kaamaarthasiddhidham   

Divyataejah Samaapnothi Deerghamaayushya Vindati    

Graharogaadinaasam Cha Kaamitaarthaphalapradam   

Iha Janmani Sowkhyam Cha Vishnu Saayujya Maapnuyaat    

Iti Brahmaanda Puraanae Brahmanaarada Samvaadae

Vaenkataesa Dwaadasanaama Stotram Sampoornam   

Continue reading...