Archive for February, 2013

Sri Venkatesa Stotram February 22nd, 2013

Subha Saikumar
Kamala Kucha Choo Chuka Kumkumatho
Niya Tharuni Thaa Thula Neela Thano

Kamala Yatha Lochana Loka Pathe

Vijayee Bhava Venkata Shaila Pathe.                

Sa Chatur Mukha Shan Mukha Pancha Mukha

Pramukha Khila Dai Vatha Mouli Mane

Sarana Gatha Vathsala Sara Nidhe

Pari palaya Maam Vrusha Shaila Pathe.                  

Athi Vela Thaya Thava Dur Visha Hai

Anu Vela Kruthai   Aparadha Sathai

Bhari tham thwari tham vrusha shaila pathe

Para yaa kru payaa pari pahi hare.                                  

Adhi Venkata Shaila Mudhara Mathe

Janatha Bhi Mathaa Dhi Ka Dhana Ra Thaath

Para Deva Thaya Gathi Thaan Niga Mai

Kamala Dayi Thaan Param Kalaye.                        

Kala Venu Ra Vasa Gopa Vadhoo

Satha Kodi Vru Thaath Smara Kodi Samath

Prathi Valla Vika Bhi Madath Sukha Dath

Vasud Eva Su Thaan Na Param Kallaye.        

Abhi Rama Guna Kara Da Sarathe

Jaga Deka Dhanur Dhara Dheera Mathe

Raghu Nayaka Rama Rame Sa Vibho

Varadho Bhava   Deva Daya Jaladhe.                    

Avanee Thanaya Kama Neeya Karam

Rajani Kara Charu Mukham Bhuru Ham

Rajani Chara Raja Thamo Mi Hiram

Maha Neeya Maham Raghu Rama Maye.                     

Sumu Kham Suhru Dham Sulabham Sukha Dham

Sava Nujam Cha Sukhaya Ma Mogha Saram

Apahaya  Raghu Dwaha  Manya Maham

Na Kathan Chana Kanchana  Jaathu Bhaje.                    

Vina Venkatesam Na Natho Na Natha

Sada Venkatesam Smarami   Smarami

Hare Venkatesa   Praseedha Praseedha

Priyam Venkatesa Prayacha Prayacha.            

 Aham Dhoora Dasthe Padam Bhoja Yugma

Prana Maechaya Agathya Sevam Karomi

Sakruth Seva Ya Nithya Seva Balam Thwam

Pra yacha praycha prabho Venkatesa                           

Agna Ni Nam Maya Do Shan

A Seshan Vihi Than Hare

Kshamas Va Thwam Kshamas Va Thwam

Sesha Shail Shika Mane.                      
                      

Continue reading...


 

Sri Venkatesha Prapathi February 21st, 2013

Subha Saikumar
Eesanam Jagothosya Venkatapathe

Vishno Paraam Praeya Seem

Thadhwak Shasthala Nithya Vasa Rasikam

Thathk Shanthi Sam Vardhi Neem

Padma Alan Krutha Pani Pallava Yugam

Padma Sanas Thaam Sriyam

Vath Salyadi Guno Jwalam Bhagava Theem

Vande Jagan Maatharam

Sreeman Krupajala Nidhae Kritha Sarva Loka

Sar Vagna Sakta Natha Vathsala Sarva Saeshin

Swamin Susheela Sulabha Sritha: Parijathah:

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Aa Nupurarpitha Sujatha Sugandhi Pushpa

Sow Rabhya Sow Rabha Karow Sama Sanni Vesow

Sowm Yow Sadanu Bhava Nepi Na Vanu Bhav Yow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Papadhye

Sad Yo Vikasi Samu Dith Vara Saandra Raga

Sou Rabhya Nir Bhara Saro Ruha Soumya Vaar Tham

Sam Yakshu Sahasa Padeshu Vi Lekha Yan Thow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Reka Mayad Waja Sudha Kala Saatha Patra

Vajraam Kru Sam Buruha Kalpaka Sanka Chakrai

Bhaw Yai Ralankrutha Thalow Paratha Thva Chinnai

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Thamro Dara Dyuthi Para Jitha Padma Raagow

Baahyair Mahobhi Rabhi Bhootha Mahendra Neelow

Udhyan Nakham Subhi Rudastha Sasaan Ka Bhasow

Sree Venkatessa Charanow Saranam Prapadhye

Saprema Bheethi Kamala Kara Palla Vabhyam

Sam Vaha Nepi Sapadik Lama Mada Dhanow

Kantha Vavaang Maanasa Go Chara Sow Kumaar Yow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Lakshmee Maheetha Dhanu Roopa Nijanu Bhava

Neela Di Divya Mahi Sheekara Palla Vanam

Aa Runya Sankra Manatha Kila Saandra Raagow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Nithya Naama Dvidhi Siva Di Kireeta Koti

Prath Yup Tha Deepta Navarathna Ma Hapra Rohai

Nee Raja Na Vidhi Mudara Mupada Dhanow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Vish No Pade Parama Ithy Uditha Prasam Sow

Yow Madhwa Uthsa Ithi Bhogya Tha Yap Yu Paath Thow

Bhoo Yastha Thethi Thava Paani Thala Pradish Tow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Parthaaya Thath Sa Drusa Saara Thina Thva Yaiva

Yow Darshi Thow Swa Chara Now Saranam Vra Jethi

Sho Yopi Mah Yami Ha Thow Kara Darsi Thow The

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Man Moordhni Kaali Ya Pane Vika Taata Veshu

Sree Venkatadri Sikhare Sirasi Sru Thee Naam

Chi Thep Yana Nya Manasam Sa Mama Hi Thow The

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Amlana Dhrushya Dava Neethala Keerna Push Pow

Sree Venkatadri Sikhara Bhara Naaya Manow

Aanandi Thaakila Mano Naya Now Thavai Thow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Praya Prapanna Janatha Prathama Vaagah Yow

Mathus Thana Viva Sisora Mruthaya Manow

Prap Thow Paras Para Thulama Thulan Tha Row The

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Sath Votha Raissa Thatha Sevya Padam Bujena

Sam Sara Tharaka Daya Dra Drugan Chalena

Soum Yopa Yanthru Muninama Madar Shithow The

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Sree Sa Sriya Ghati Kaya Thvadu Paya Bhavae

Prap Ye Thvayi Swaya Mupeya Thayas Puranthya

Nithya Srithaya Nira Vadya Gunaaya Thubhyam

Syam Kin Karoo Vrisha Gireesa Naja Thu Mahyam

Continue reading...


 

Dhandapani Pancharatnam February 21st, 2013

Subha Saikumar
Chanda Paapahara Paadhasey Vanam
Kanda Sohpi Vara Kundala Thvayam

Thandi Thaa Gila Suraari Mandalam

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Kaala Kaala Thanujam Krupaa Layam

Baala Chandhra Vilasaja Jada adharam

Seyla Dhootha Sisu Vaasa Reyswaram

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Thaara Kaeysa Sathrusaa Nanoh Jvalam

Thaara Kaari Magilaarth Thaththam Javaath  

Thaarakam Niravatheyr Pavaam Putheyr

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Thaapa Haari Nija Paadha Samsthu Thim

Kohba Kaama Mugha Vairi Vaarakam

Paaraa pagam Nija Padhasya Sathvaram

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Kaama Neeya Kavi Nir Jithaan Gajam

Raama Lakshmana Karaam Bujaarch Chitham

Kohma Laanga Madhi Sundha Raakrudhim

Dhandapaani Mani Mum Vibaavaye

Sravana Sambhava Valleesaa Subrahmmanyaa Maam Paahee

Dhandaayudhadhara Dheyvesaa Swaami Naadhaa Maam Paahee

Saravana Pavaguha Shanmugha Poh Thaaraga Maaraga Paalaya Maam

Shanmugha Paalaya Sambhu Kumaara Subramanya Krupaakara Veeraa

Saravana Bavaguha Saravana Bavaguha Saravana Bavaguha Paahi Kuroh Kuha

Skandhan Vandhey Lohkeysam Gowri Puthram Valleesam

Subrammanya Maam Paahee Swaami Naadhaa Maam Paahee

Continue reading...


 

108 – Namachchivaaya Manthiram Stotram February 21st, 2013

Subha Saikumar
 1. Namachchivaaya Manthiram Namachchivaaya Manthiram
 2. Naatha Saesha Manthiram Namachchivaaya Manthiram
 3. Ulagamellam Kaakkavalla Namachchivaaya Manthiram
 4. Omkaara Upadaesam Namachchivaaya Manthiram
 5. Anjaezhuththu Manthiramthaan Namachchivaaya Manthiram
 6. Anjaelendra Abayamthaane Namachchivaaya Manthiram
 7. Aanmainaeya Orumaippaadae Namachchivaaya Manthiram
 8. Aasaimalar Kadai Viratti Namachchivaaya Manthiram
 9. Ikaparaththil Sugamalikkum Namachchivaaya Manthiram
 10. Innalathaik Kannal Aakkum Namachchivaaya Manthiram
 11. Eesanukke Naesathoothu Namachchivaaya Manthiram
 12. Eenasvaram Pokavaram Namachchivaaya Manthiram
 13. Uruki Uruki Sollavendum Namachchivaaya Manthiram
 14. Ullamellaam Ull Olithaan Namachchivaaya Manthiram
 15. Oonjal Manam Saantipera Namachchivaaya Manthiram
 16. Ookkuvikkum Uyarnta Sakthi Namachchivaaya Manthiram
 17. Ekkalippu Vaaththiyamae Namachchivaaya Manthiram
 18. Engum Sakthi Ethilum Sakthi Namachchivaaya Manthiram
 19. Ekaanta Gynaana Voli Namachchivaaya Manthiram
 20. Ekanukkul Bhokavazhi Namachchivaaya Manthiram
 21. Aimporikkum Vaazh Valikkum Namachchivaaya Manthiram
 22. Aikkiyaththil Arun Thunaivan Namachchivaaya Manthiram
 23. Orumaippaattu Raaja Paattai Namachchivaaya Manthiram
 24. Orupozhuthu Mana Virundu Namachchivaaya Manthiram
 25. Osaiyalla Maghaa Baashai Namachchivaaya Manthiram
 26. Odha Odha Oli Peralam Namachchivaaya Manthiram
 27. Oushadamum Amudamumam Namachchivaaya Manthiram
 28. Andakaara Irulil Oli Namachchivaaya Manthiram
 29. Annaamalai Naatha Oli Namachchivaaya Manthiram
 30. Aanandha Jothirasam Namachchivaaya Manthiram
 31. Kaalamellaam Solgha Solgha Namachchivaaya Manthiram
 32. Kai Kanda Mey Marunthu Namachchivaaya Manthiram
 33. Uma Devi Solvathum Namachchivaaya Manthiram
 34. Ulagha Kshaema Uyir Marunthae Namachchivaaya Manthiram
 35. Arunagiri Muruga Mozhi Namachchivaaya Manthiram
 36. Arunaachala Yoga Vazhi Namachchivaaya Manthiram
 37. Arputangal Nikazhth Thiyathum Namachchivaaya Manthiram
 38. Adisayangal Nikazhth Thuvatum Namachchivaaya Manthiram
 39. Egkalsaeshan Kaattum Vazhi Namachchivaaya Manthiram
 40. Isakki Magaan Sonna Vazhi Namachchivaaya Manthiram
 41. Thoongum Poethum Solla Vaendum  Namachchivaaya Manthiram
 42. Thunba Moettum Inba Sakthi Namachchivaaya Manthiram
 43. Kukai Namachchivaaya Sakthi Namachchivaaya Manthiram
 44. Kuru Namachchivaaya Sakthi Namachchivaaya Manthiram
 45. Unnaamalai Ucchariththaal Namachchivaaya Manthiram
 46. Uyirkalellaam Kaappathengal Namachchivaaya Manthiram
 47. Mannaik Kaakkum Marai Mozhiyae Namachchivaaya Manthiram
 48. Manithanaeyap Payir Valarththi Namachchivaaya Manthiram
 49. Panchamugam Sollum Porul Namachchivaaya Manthiram
 50. Paranjyothi Darisanam Thaan Namachchivaaya Manthiram
 51. Malai Suttrum Vazhiyellaam Namachchivaaya Manthiram
 52. Manam Suttra Oli Yaetrum Namachchivaaya Manthiram
 53. Kalith Thirukka Eliya Vazhi Namachchivaaya Manthiram
 54. Kuru Uraiththa  Thiru Marunthu Namachchivaaya Manthiram
 55. Solla Solla Thooymai Nalgum Namachchivaaya Manthiram
 56. Sollum  Pothae Thunbam Poegum Namachchivaaya Manthiram
 57. Soethikkum Soethikaana Namachchivaaya Manthiram
 58. Soethikkul Soethikaana Namachchivaaya Manthiram
 59. Saathi Samaya Paetham Oya Namachchivaaya Manthiram
 60. Saranaakathi Thatthuvamae Namachchivaaya Manthiram
 61. Itappaagham Tanthathuvumae Namachchivaaya Manthiram
 62. Izhuththuvidum Kaatrilellaam Namachchivaaya Manthiram
 63. Karmavinaith Thudaiththazhikkum Namachchivaaya Manthiram
 64. Kaalan Bayap Paey Viratti Namachchivaaya Manthiram
 65. Piravi Yellaam Thodarnthu Varum Namachchivaaya Manthiram
 66. Piravi Yillaap Peruvazhikkae Namachchivaaya Manthiram
 67. Devarellaam Thutippathu Thaan Namachchivaaya Manthiram
 68. Thaedivanthu Payan Alikkum Namachchivaaya Manthiram
 69. Naalvar Solli Nalamadainda Namachchivaaya Manthiram
 70. Kaalamellaam Olikka Vaendum Namachchivaaya Manthiram
 71. Ulaghasamaya Orumaip Paadu Namachchivaaya Manthiram
 72. Ongu Shaanti Amaithi Kaana Namachchivaaya Manthiram
 73. Poosalindri Podhumai Koota Namachchivaaya Manthiram
 74. Punniyaththin Kannimaiyae Namachchivaaya Manthiram
 75. Saththiyaththin Moochchuk Kaatru Namachchivaaya Manthiram
 76. Saantha Devi Tanai Vananga Namachchivaaya Manthiram
 77. Sutri Nirkum Makkal Ellaam Namachchivaaya Manthiram
 78. Kurum Pagai Poey Thuraththum Namachchivaaya Manthiram
 79. Vidiyar Kaalai Dhyaana Mellaam Namachchivaaya Manthiram
 80. Vidiyum Poethu Thondrum Oli Namachchivaaya Manthiram
 81. Aazhigurum Ulakak Kaappu Namachchivaaya Manthiram
 82. Azhivaik Kooda Kavilaetrum Namachchivaaya Manthiram
 83. Maaya Sakthi Maayabhoga Namachchivaaya Manthiram
 84. Manitha Manthai Meykkum Phaanam Namachchivaaya Manthiram
 85. Aanavattin Aalakaalam Namachchivaaya Manthiram
 86. Arivukkellaam Mel Arivu Namachchivaaya Manthiram
 87. Devanaatha Bhramma Roopam Namachchivaaya Manthiram
 88. Saethamillaa Vaazh Varulum Namachchivaaya Manthiram
 89. Sachith Aananthamae Namachchivaaya Manthiram
 90. Sathaa Shiva Naamaavali Namachchivaaya Manthiram
 91. Jenman Thoerum Aram Vithaikkum Namachchivaaya Manthiram
 92. Sesha Baktha Gynaana Noolae Namachchivaaya Manthiram
 93. Yaarum Solla Eliya Vaetham Namachchivaaya Manthiram
 94. Yaavatrilum Ul Karuvae Namachchivaaya Manthiram
 95. Hoema Thavam Dhynaa Mellaam Namachchivaaya Manthiram
 96. Yogha Sithi Moola Vaerthaan Namachchivaaya Manthiram
 97. Saptha Rishighal Padiththa Onnu Namachchivaaya Manthiram
 98. Sittar Munivar Jeyiththathuvum Namachchivaaya Manthiram
 99. Neeyum Naanum Sollak Koodum Namachchivaaya Manthiram
 100. Nijatthil Vantu Nizhal Koedukkum Namachchivaaya Manthiram
 101. Saanthi Geetham Samaathaanam Namachchivaaya Manthiram
 102. Sakala Loka Saivaratchai Namachchivaaya Manthiram
 103. Upadesa Manimaalai Namachchivaaya Manthiram
 104. Uchcharikka Oli Karakkum Namachchivaaya Manthiram
 105. Ammaa Sonna Amuthamozhi Namachchivaaya Manthiram
 106. Anaivarume Sollidugha Namachchivaaya Manthiram
 107. Summaa Summaa Sonnaal Poethum Namachchivaaya Manthiram
 108. Sesha Thunaiyil Vazhi Nadaththum Namachchivaaya Manthiram

  Continue reading...


   

  Skantha Shasti Kavasam February 19th, 2013

  Subha Saikumar
  Kural Venpaa

  Thuthipporku Valvinaipom Thunbampom
  Nenjil Pathipporku Selvam Palithuk Kathithoengum
  Nishtaiyum Kaikoodum
  Nimalar Arul Kanthar Sashti Kavacham Thanai.

  Kaappu

  Amarar Idar Theera Avamaram Purintha
  Kumaranadi Nenjaeh Kuri.

  Sashtiyai Nokka Saravana Bavanaar
  Sishtarukku Uthavum Sengkathir Vaelon
  Paatham Irandil Panmani Sathangai
  Geetham Paada Kinkini Yaada

  Maiya Nadam Seiyum Mayil Vahananaar
  Kaiyil Velaal Yenaik Kaakka Vendru Vanthu
  Varavara Velah Yuthanaar Varugha
  Varugha Varugha Mayilon Varugha

  Inthiran Mudhalaa Vendisai Potra
  Manthira Vadivel Varugha Varugha
  Vaasavan Marughaa Varugha Varugha
  Nesak Kuramaghal Ninaivon Varugha

  Aarumugham Padaitha Aiyaa Varugha
  Neeridum Velavan Nitham Varugha
  Sirahiri Velavan Seekkiram Varugha
  Saravana Bavanaar Saduthiyil Varugha

  Rahana Bavasa Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
  Rihana Bavasa Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri
  Vinabava Sarahana Veeraa Namo Nama
  Nibava Sarahana Nira Nira Niraena

  Vasara Hanabava Varugha Varugha
  Asurar Kudi Kedutha Aiyaa Varugha
  Yennai Yaalum Ilaiyon Kaiyil
  Panni Rendu Aayutham Paasaan Gusamum

  Parantha Vizhighal Pannirandu Ilanga
  Virainthu Yenaik Kaakka Vaelon Varuha
  Aiyum Kiliyum Adaiyudan Sauvum
  Uyyoli Sauvum Uyiraiyum Kiliyum

  Kiliyum Sauvum Kilaroli Yaiyum
  Nilai Petren Mun Nithamum Olirum
  Shanmughan Neeyum Thaniyoli Yovvum
  Kundaliyaam Sivan Guhan Dhinam Varugha

  Aaru Mughamum Animudi Aarum
  Neeridum Netriyum Neenda Puruvamum
  Panniru Kannum Pavalach Chevvaayum
  Nanneri Netriyil Navamanich Choottiyum


  Eeraaru Seviyil Ilahu Kundalamum
  Aariru Thinpuyathu Thazhaghiya Maarbil
  Palboo Shanamum Pathakkamum Tharithu
  Nanmanipoonda Navarathna Maalaiyum

  Muppuri Noolum Mutthani Maarbum
  Sepppazha Ghudaiya Thiruvayir Unthiyum
  Thuvanda Marungil Sudaroli Pattum
  Navarathnam Pathitha Nartchee Raavum

  Iruthodai Azhaghum Inai Muzhanthaalum
  Thiruvadi Yathanil Silamboli Muzhanga
  Seha Gana Seha Gana Seha Gana Segana
  Moga Moga Moga Moga Moga Moga Mogana

  Nagha Nagha Nagha Nagha Nagha Nagha Naghena
  Digu Kuna Digu Digu Digu Kuna Diguna
  Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
  Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri

  Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du
  Dagu Dagu Digu Digu Dangu Dingugu
  Vinthu Vinthu Mayilon Vinthu
  Munthu Munthu Murughavel Munthu


  Yenthanai Yaalum Yehraha Selva
  Mainthan Vaehndum Varamahizhnth Thuthavum
  Laalaa Laalaa Laalaa Vehshamum
  Leelaa Leelaa Leelaa Vinothanendru

  Unthiru Vadiyai Uruthi Yendrennum
  Yen Thalai Vaithun Yinaiyadi Kaakkha
  Yennuyirk Uyiraam Iraivan Kaakkha
  Panniru Vizhiyaal Baalanaik Kaakkha

  Adiyen Vathanam Azhaghuvel Kaakkha
  Podipunai Netriyaip Punithavel Kaakkha
  Kathirvel Irandum Kanninaik Kaakkha
  Vithisevi Irandum Velavar Kaakkha

  Naasighal Irandum Nalvel Kaakkha
  Pesiya Vaaythanai Peruvel Kaakkha
  Muppathirupal Munaivel Kaakkha
  Seppiya Naavai Sevvel Kaakkha

  Kannam Irandum Kathirvel Kaakkha
  Yennilang Kazhuthai Iniyavel Kaakkha
  Maarbai Rathna Vadivel Kaakkha
  Serila Mulaimaar Thiruvel Kaakkha

  Vadivel Iruthol Valamberak Kaakkha
  Pidarighal Irandum Peruvel Kaakkha
  Azhaghudan Muthughai Arulvel Kaakkha
  Pazhu Pathinaarum Paruvel Kaakkha

  Vetrivel Vayitrai Vilangave Kaakkha
  Sitridai Azhaghura Sevvel Kaakkha
  Naanaam Kayitrai Nalvel Kaakkha
  Aan Kuri Irandum Ayilvel Kaakkha

  Pittam Irandum Peruvel Kaakkha
  Vattak Kuthathai Valvel Kaakkha
  Panai Thodai Irandum Paruvel Kaakkha
  Kanaikaal Muzhanthaal Kathirvel Kaakkha

  Aiviral Adiyinai Arulvel Kaakkha
  Kaighal Irandum Karunaivel Kaakkha
   Munkai Irandum Muranvel Kaakkha
  Pinkai Irandum Pinnaval Irukka


  Naavil Saraswathi Natrunai Yaagha
  Naabik Kamalam Nalvel Kakkha
  Muppaal Naadiyai Munaivel Kaakkha
  Yeppozhuthum Yenai Yethirvel Kaakkha


  Adiyen Vasanam Asaivula Neram
  Kadughave Vanthu Kanaghavel Kaakkha
  Varum Pahal Thannil Vachravel Kaakkha
  Arai Irul Thannil Anaiyavel Kaakkha

  Yemathil Saamathil Yethirvel Kaakkha
  Thaamatham Neeki Chathurvel Kaakkha
  Kaakkha Kaakkha Kanaghavel Kaakkha
  Noaka Noaka Nodiyil Noaka

  Thaakka Thaakka Thadaiyara Thaakka
   Paarka Paarka Paavam Podipada
  Billi Sooniyam Perumpaghai Aghala
  Valla Bootham Valaashtihap Peighal

  Allal Paduthum Adangaa Muniyum
  Pillaihal Thinnum Puzhakadai Muniyum
  Kollivaayp Paeighalum Kuralaip Paeighalum
  Penghalai Thodarum Brahmaraak Chatharum

  Adiyanaik Kandaal Alari Kalangida
  Irisi Kaatteri Ithunba Saenaiyum
  Yellilum Iruttilum Yethirpadum Mannarum
  Kana Pusai Kollum Kaaliyo Danaivarum


  Vittaan Gaararum Migu Pala Paeighalum
  Thandiyak Kaararum Sandaalar Ghalum
  Yen Peyar Sollavum Idi Vizhunthodida

  Aanai Adiyinil Arum Paavaighalum
  Poonai Mayirum Pillaighal Enpum
  Naghamum Mayirum Neenmudi Mandaiyum
  Paavaihal Udane Pala Kalasathudan

  Manaiyil Puthaitha Vanjanai Thanaiyum
  Ottiya Serukkum Ottiya Paavaiyum
   Kaasum Panamum Kaavudan Soerum
  Othu Manjanamum Oruvazhi Pokum

  Adiyanaik Kandaal Alainthu Kulainthida
  Maatran Vanjaghar Vanthu Vanangida
  Kaala Thoothaa Lennai Kandaal Kalangida

  Anji Nadungida Arandu Purandida

  Vaay Vittalari Mathi Kettoda
  Padiyinil Mutta Paasak Kayitraal
  Kattudan Angam Katharida Kattu
  Katti Oruttu Kaikal Muriyak

  Kattu Kattu Katharida Kattu
  Muttu Muttu Muzhihal Pithungida
  Sekku Sekku Sethil Sethilaaha
  Sokku Sokku Soorpaghai Sokku

  Kuthu Kuthu Koorvadi Velaal
  Patru Patru Paghalavan Thanaleri
  Thanaleri Thanaleri Thanalathuvaagha
  Viduvidu Velai Verundathu Oda

  Puliyum Nariyum Punnari Naayum
  Yeliyum Karadiyum Ini Thodarnthu Oda
  Thelum Paambum Seyyaan Pooraan
  Kadivida Vishangal Kadithuyar Angam

  Yeriya Vishangal Yelithudan Iranga
  Polippum Sulukkum Oruthalai Noyum
  Vaatham Sayithiyam Valippu Pitham
   Soolai Sayam Kunmam Sokku Sirangu

  Kudaichal Silanthi Kudal Vippirithi
  Pakka Pilavai Padarthodai Vaazhai
  Kaduvan Paduvan Kaithaal Silanthi
  Parkuthu Aranai Paru Arai Yaakkum

  Yellap Piniyum Yendranaik Kandaal
  Nillaa Thoeda Nee Yenak Arulvaay
  Eerezh Ulaghamum Yenak Uravaagha
  Aanum Pennum Anaivarum Yenakkaa

  Mannaal Arasarum Maghizhnthura Vaaghavum
  Unnai Thuthikka Un Thirunaamam
  Saravana Bavane Sailoli Bavanee
  Thirupura Bavane Thigazholi Bavane

  Paripura Bavane Pavamozhi Bavane
  Arithiru Maruhaa Amaraa Pathiyai
  Kaathu Thevarkal Kadum Sirai Viduthaay
  Kanthaa Gughane Kathir Velavane

  Kaarthihai Mainthaa Kadambaa Kadambanai
  Idumbanai Aazhittha Iniyavel Murughaa
  Thanighaa Salane Sankaran Puthalvaa
  Kathirkaa Mathurai Kathirvel Murughaa

  Pazhani Pathivaazh Baala Kumaaraa
  Aavinan Kudivaazh Azhahiya Vela
  Senthil Maamalai Yurum Sengalva Raayaa
  Samaraa Purivaazh Shanmugha Tharase

  Kaarar Kuzhalaal Kalaimaghal Nandraay
  Yennaa Irukka Yaan Unai Paada
  Yenai Thodarnthu Irukkum Yenthai Murughanai
  Padinaen Aadinaen Paravasa Maagha

  Aadinaen Naadinaen Aavinan Poothiyay
  Naesamudan Yaan Netriyil Aniya
  Paasa Vinaighal Patrathu Neengi
  Unpatham Perave Unn Arulaagha

  Anbudan Rakshi Annamum Sonnamum
  Metha Methaaha Velaay Uthanaar
  Sithi Petradiyen Sirappudan Vazhga
  Vaazhga Vaazhga Mayilon Vaazhga

  Vaazhga Vaazhga Vadivel Vaazhga
  Vaazhga Vaazhga Malai Guru Vaazhga
  Vaazhga Vaazhga Malai Kura Maghaludan
  Vaazhga Vaazhga Vaarana Thuvasam

  Vaazhga Vaazhga Ven Varumaihal Neenga
  Yetthanai Kuraighal Yeththanai Pizhaighal
  Yeththanai Adiyaen Yeththanai Seiydal
  Petravan Neeguru Poruppathu Unkadan

  Petraval Kuramahal Petravalaame
  Pillai Yendranbaay Piriya Malithu
  Mainthan Yenmeethu Unmanam Mahizhntharuli
  Thanjam Yendradiyaar Thazhaithida Arulsey

  Kanthar Sashti Kavasam Virumbiya
  Baalan Theva Raayan Paharn Thathai
  Kaalaiyil Maalaiyil Karuthudan Naalum
  Aasaa Rathudan Angam Thulakki

  Nesamudan Oru Ninaivathu Vaaghi
  Kanthar Sashti Kavasam Ithanai
  Sindhai Kalangaathu Thiyaani Pavarghal
  Orunaal Muppathaa Ruru Kondu

  Othiyeh Jebithu Uhanthu Neeraniya
  Ashta Thikkullor Adangalum Vasamaay
  Thisai Mannar Yenmar Seyalathu Arulvar
  Maatrala Rellaam Vanthu Vananguvar

  Navakol Maghizhnthu Nanmai Alithidum
  Navamatha Nenavum Nallezhil Peruvar
  Enthanaalum Mee Rettaay Vaazhvar
  Kantharkai Velaam Kavasa Thadiyai

  Vazhiyaay Kaana Meiyaay Vilangum
  Vizhiyaal Kaana Verundidum Paeigal
  Pollathavarai Podi Podi Yaakkum
  Nallor Ninaivil Nadanam Puriyum

  Sarva Satthuru Sankaa Raththadi
  Arintha Yenathullaam Ashta Letchumighalil
  Veera Letchumikku Virun Thunavaaha
  Soora Bathmaavaith Thunithagai Yathanaal

  Iruba Thezhvarkku Uvan Thamuthalittha
  Gurubaran Pazhani Kundrinil Irukkum
  Chinna Kuzhanthai Saevadi Pottri
  Yenai Thadu Thaatkola Yendrana Thullum

  Meviya Vadivurum Velava Pottri
  Thevargal Senaa Pathiye Pottri
  Kuramaghal Manamahizh Kovae Pottri
  Thiramighu Thivya Thehaa Pottri

  Idumbaa Yuthane Idumbaa Pottri
  Kadambaa Pottri Kanthaa  Pottri
  Vetri Punaiyum Vaeleh Pottri
  Uyargiri Kanaha Sabaikor Arase

  Mayilnada Miduvoy Malaradi Saranam
  Saranam Saranam Saravanabava Om
  Saranam Saranam Shanmughaa Saranam
  Saranam Saranam Shanmughaa Saranam 


  Continue reading...


   

  Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali February 19th, 2013

  Subha Saikumar
  Anga Pooja

  1. Om Kesavayay Namah Pathau Poojayami
  2. Om Govindhayay Namah Kulpau Poojayami
  3. Om Indirapathaye Namah Jankae Poojayami
  4. Om Annakayay Namah Januni Poojayami
  5. Om Janardhanayay Namah Ooru Poojayami
  6. Om Vishterasravache Namah Katim Poojayami
  7. Om Kukshisakila Sravanaaya Namah Othiram Poojayami
  8. Om Lakshmi Vakshastalaya Namah Vakshastalam Poojayami
  9. Om Sangu Sakra Kadhadharaya Namah Bhahoo Poojayami
  10. Om Kambu Kantaya Namah Kantam Poojayami
  11. Om Oornaenthu Nibhavakthaya Namah Vaktam Poojayami
  12. Om Kunthakutmala Thanthaya Namah Thantham Poojayami
  13. Om Nasakra Namah Nasikam Poojayami
  14. Om Suryachandraknitharinae Namah Naetrae Poojayami
  15. Om Sahasrasirasae Namah Sirah Poojayami
  16. Om Sri Venkataeswara Namah Sarvaangani Poojayami

  Ashtotaram
  1. Om Ventakeshaya  Namah
  2. Om Sreenivasaya Namah
  3. Om Lakshmipatayae Namah
  4. Om Anamayaaya Namah
  5. Om Amrutamshaya Namah
  6. Om Jagadvamdyaaya Namah
  7. Om Govindaaya Namah
  8. Om Shasvataya Namah
  9. Om Prabhavae Namah
  10. Om Sheshadri-Nilayaaya Namah
  11. Om Devaya Namah
  12. Om Keshavaaya Namah
  13. Om Madhusudhanaya Namah
  14. Om Amrutaya Namah
  15. Om Madhavaya Namah
  16. Om Krishnaya Namah
  17. Om Sri-Harayae Namah
  18. Om Gyana-Panjaraaya Namah
  19. Om Sree Vatsa-Vakshasae Namah
  20. Om Sarveshaya Namah
  21. Om Gopalaya Namah
  22. Om Purushotamaya Namah
  23. Om Gopeshwaraya Namah
  24. Om Param-Jyotikshae Namah
  25. Om Vaikunta-Patahae Namah
  26. Om Avyayaaya Namah
  27. Om Sudha-Thanave Namah
  28. Om Yadavendraya Namah
  29. Om Nithya-Yavvana-Roopa-Vate Namah
  30. Om Chatur-Vedatma-Kaya Namah
  31. Om Vishnave Namah
  32. Om Acchutaaya Namah
  33. Om Padmini-Priyaya Namah
  34. Om Daraapatye Namah
  35. Om Surapatye Namah
  36. Om Nirmalaya Namah
  37. Om Devapoojitaya Namah
  38. Om Chatur-Bujaaya Namah
  39. Om Chakra-Daraya Namah
  40. Om Trida-Nyae Namah
  41. Om Tri-Gunashrayaaya Namah
  42. Om Nirvikalpaya Namah
  43. Om Nish-Kalankaya Namah
  44. Om Niranthankaaya Namah
  45. Om Niranjanaya Namah
  46. Om Nirabhaashaya Namah
  47. Om Nityakruptaya Namah
  48. Om Nirgunaya Namah
  49. Om Nirubhabpradaaya Namah
  50. Om Gandhaadharaya Namah
  51. Om Sharangapanyae Namah
  52. Om Nandakine Namah
  53. Om Shanka-Darakaya Namah
  54. Om Anake-Murtaya Namah
  55. Om Avvyak-Taaya Namah
  56. Om Kati-Hastaya Namah
  57. Om Vara-Pradaya Namah
  58. Om Anaekaa-Atmane Namah
  59. Om Deena-Bandhave Namah
  60. Om Aartaloka-Abhaya-Pradhaya Namah
  61. Om Akasha-Raja-Varadhaya Namah
  62. Om Yogi-Hrutpadma-Mandhiraya Namah
  63. Om Dhamodharaya Namah
  64. Om Jagatpaalaya Namah
  65. Om Papagh-Ghnya Namah
  66. Om Bhaktha-Vatsalaya Namah
  67. Om Trivikramaya Namah
  68. Om Shinshuparaya Namah
  69. Om Jata-Makuta-Shobhitaya Namah
  70. Om Shanka-Madyola-Sanman-Jookinkin Yaadya Karandakaya Namah
  71. Om Neelamaegha-Syama-Thanave Namah
  72. Om Bilva-Patrarchana Priyaya Namah
  73. Om Jagat-Vyapenae Namah
  74. Om Jagat Kartae Namah
  75. Om Jagat-Pataya Namah
  76. Om Chinti-Tarda-Pradya Namah
  77. Om Gishnavae Namah
  78. Om Dhasha-Roopavate Namah
  79. Om Devaki-Nandanaaya Namah
  80. Om Shaurrayyae Namah
  81. Om Haya-Greevaya Namah
  82. Om Janardhanaaya Namah
  83. Om Kanya-Shra vana tharae jyayae Namah
  84. Om Peetam-Bharadharaya Namah
  85. Om Anahaayay Namah
  86. Om Vanamalinyay Namah
  87. Om Padmanaabhayay Namah
  88. Om Mrughaya-Sakta-Maanasaya Namah
  89. Om Ashwa-Roodaaya Namah
  90. Om Kadgha-Darinae Namah
  91. Om Dhanarjana-Samoostkaya Namah
  92. Om Ganasarala-Sanmadhya-Kasturi-Tilakojjwalayay  Namah
  93. Om Sachitandha-Roopaya Namah
  94. Om Jagan-Mangala Dayakaya Namah
  95. Om Yagna-Roopaya Namah
  96. Om Yagna Bhukthaiy Namah
  97. Om Chinmayaayai Namah
  98. Om Parameshwarayai Namah
  99. Om Paramartha-Pradhayayai Namah
  100. Om Shanthaya Namah
  101. Om Thirivikramaayayai Namah
  102. Om Matsya Roopaayai Namah
  103. Om Sree-Mathae Namah
  104. Om Dhoerdhandha-Vikra-Maayai Namah
  105. Om Parathparayay Namah
  106. Om Parah-Brhamanyai Namah
  107. Om Sri Vibhavae Namah
  108. Om Jagadeewsarayai Namah

   Om Eti Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali Samaptam

  Continue reading...


   

  Thiru Vilakku Stotram February 11th, 2013

  Subha Saikumar
  Vilakkae Thiruvae Vaendhan Udan Pirappae
  Jyothi Vilakkae Sridevi Pennmaniyae
  Andhi Vilakkae Alankara Kannmaniyae
  Kanchi Vilakkae Kamakshi Deviyare

  Pasumpon Vilaku Vaithu Panchu Thiri Pottu
  Kulam Pol Neyyai Vittu Kolamudan Yaetri Vaithaen
  Pottu Mittaen Kunkumatthal Poomalai Sooti Vaithaen
  Yetrinaen Nei Vilakku Enthan Kudi Vilanga

  Vaithaen Thiruvilakkai Maaligaiyil Thaan Vilanga
  Maaligaiyil Jothi Ulla Mathavai Kandu Kondaen
  Mangalya Pichai Madi Pichai Thaarum Amma
  Santhana Pichaiyudan Dhanangalayum Thaarum Amma

  Petti Niraya Bhushanangal Thaarum Amma
  Kottagai Niraya Pasu Maadu Thaarum Amma
  Pughazhudambai Thandu Endhan Pakkathil Nillum Amma
  Agathazhivai Thandhu Enthan Agathinilae Vazhum Amma

  Saevi Thozhudunindraen Devi Vadivam Kandaen
  Vajra Kiridam Kandaen Vaidoorya Maeni Kandaen
  Muthu Kondai Kandaen Muzhu Pachai Malai Kandaen
  Saviri Mudi Kandaen Thazaimadal Chuzha Kandaen

  Pinnal Azhagu Kandaen Pirai Pola Netri Kandaen
  Chanthudan Netri Kandaen Thaayaar Vadivam Kandaen
  Kurukidum Netri Kandaen  Kovai Kani Vaizhum Kandaen
  Senthamarai Poomadal Pol Sevi Irandum Kandu Kondaen

  Senbhaga Poopol Thirumookkum Kandu Kondaen
  Maarbil Pathakkam Minna Malai Asaya Kandaen
  Kaalil Silambhu Konja Kalazhi Peezhi Kandaen
  Pattadai Than Udutha Padai Irandum Kandu Kondaen

  Mangala Nayagiyae Unnai Manam Kulira Kandu Kondaen
  Anbae Arun Thunayae Unnai Adaintha Endhanukku
  Vandha Vinai Agartri Maha Bhagyam Thantharulvai
  Thanthai Thai Piravi Neeyae Tharkakkum Rakshagi Neeyae

  Andharthirku Udavi Seyyum Adaaramaanaval Neeyae
  Undhanayae Uravaga Nambhi Uttrarai Kai Vittaen Thayae
  Santhaanam Sowbhagyam Alitthu Sakthikalum Saevaigalum Enakkarulvai
  Bhaktiulla Manitharukkae Para Devi Krupayudan Arulvai

  Continue reading...