Archive for January, 2013

Sri Mritasanjeevani Stotram January 19th, 2013

Subha Saikumar
Eva Maa Raadhy Gaurisham Devam Mrityung Jaya Meshvaran
Mritasan Jeevanam Nam Na Kavacham Praja Pet Sada

Saarat Saara Taran Punyan Guhyad Guhya Taran Shubhan
Maha Daevasy Kavacham Mrita Sanjeeva Naamakan

Samahi Tamanaa Bhootva Shrinushv Kavacham Shubhaan
Shrit Va Itaddivya Kavacham Rahasyam Kuru Sarvada 

Varabhaya Karo Yaj Va Sarvadeva Nishe Vitah
Mrityun Jayo Maha Devah Prach Yan Maan Paatu Sarvada

Dadhaa Nah Shakti Mabhayam Tri Mukham Shadbhu Jah Prabhuh
Sadashivo-A-Gni Roopi Mamag Neyyaan Paatu Sarvada

Ashtaa Dasa Bhujo Peeto Danda Bhaya Karo Vibhuh
Yama Roopae Maha Daevo Dakshin Nas Yan Sada Vatu 

Khadga Bhaya Karo Dhiro Raksho Ganna Ni Shevitah
Raksho Roopi Mahesho Maan Nair Rityan Sarva Daavatu

Paasha Bhaya Bhujah Sarva Ratnaa Kara Ni Shevitah
Varu Natma Maha Devah Pashchimae Man Sadaa Vatu

Gadaa Bhaya Karah Pranna Naya Kah Sarva Da Gatih
Va Yav Yan Maaru Tatma Man Shang Karah Paatu Sarvada

Shang Kha Bhaya Karas Tho Man Naya Kah Paramaesh Varah
Sarvat Maan Tara Dig Bhagae Paatu Maan Shankarah Prabhuh

Shoola Bhaya Karah Sarva Vidyanam Adhi Nayakah
Eeshanatma Tathai Shaan Yaam Paatu Man Parameshvarah

Oordhva Bhaage Brahma Roopi Vish Vatma-A-Dhah Sada Vatu
Shiro Me Shankarah Paatu Lalatam Chandra Shekharah 

Bhoo Madhyam Sarva Lokeshas Tri Netro Lo Chane-A-Vatu
Bhroo Yugman Giri Shah Paatu Karnau Paatu Mahesh Varah


Nasikan Me Maha Deva Oshthau Paatu Vrishadh Vajah
Jeehvaan Mae Dakshina Moortird Antanme Girisho-A-Vatu 

Mrituyng Jayo Mukhan Paatu Kanthan Me Naga Bhooshannah
Pinaki Mat Karau Paatu Trishooli Hridayan Mama 

Pang Cha Vaktrah Stanau Paatu Udaran Jagadish Varah
Nabhin Patu Viroo Pakshah Paar Shvau Me Parvati Patih

Katad Vayam Girishau Mae Prishtham Me Prama Thadhi Pah:
Guh Yam Mahesh Varah Paatu Ma Moroo Paatu Bhaira Vah

Januni Mae Jagad Darta Jangghae Mae Jagadambika
Paadau Mae Satatan Paatu Loka Vandyah Sada Shivah 

Giri Shah Paatu Mae Bhaaryam Bhavah Paatu Sutaan Mama
Mrityunjayo Mamaa Yushyam Chittam Mae Ganna Nayakah

Sarvanggaan Mae Sada Paatu Kala Kalah Sada Shivah
Etatte Kavachan Punyan Devataanan Cha Durlabham 

Mrita Sanjeevanan Naam Naa Maha Daevaena Keerti Tam
Sahsra Var Tanan Chasy Purash Charanna Meritam 

Yah Pathech Chhrinu Yan Nityan Shra Vayetsu Sama Hitah 

Sakalam Mrityun Nirjitya Sada Yush Yam Samash Nute

Hasten Va Yadaa Sprishtva Mritan Sangjiva Yat Yasau
Aadhayov Yadhyas Tasy Na Bhavanti Kadaa Chana 

Kala Mriyu Mapi Praptam Asau Jayati Sarvada
Animadi Gunaish Varyam Labhate Manavot Tamah 

Yudda Rambhe Pathit Vedam Ashta Visha Tiv Vaarakam
Yudda Madhyae Sthitah Shatruh Sadyah Sarvair Na Drishyate

Na Brahmaadi Ni Chast Raani Kshayan Kur Vanti Tasy Vai
Vijayam Labhate Deva Yudda Madhye-A-Pi Sarvadaa 

Prata Roott Hay Satatan Yah Pathet Kavachan Shubhan 

Akshay Yan Labhate Saukhyam Ih Loke Paratr Cha

Sarva Vyadhi Vinir Mriktah Sarva Roga Vivar Jitah
Ajara Mara No Bhootva Sada Shodasha Varshi Kah 

Vichara Vya Khilan Lokan Prapy Bhogansh Cha Durlabhaan
Tas Maadidan Maha Gopyan Kavachaam Samuda Hritam

Mritasangjeevanan Naam Naa Devatai Rapi Durlabham

Continue reading...


 

Sri Ganesha Sankata Naasana Stotram By Naarathar January 19th, 2013

Subha Saikumar
Pranamya Sirasa Devam Gauri Putram Vinayakam 
Bhakthya Vyasa Smaren NithyaM ayush KamaArtha Sidhaye.

Prathamam Vakra Thundan Cha  Ekadantham Dveethi yakam
Trithiyam Krishna Pingaaksham Gajavakthram Chathurthakam.

Lambhodaram Panchaman Cha  Sashtamam Vikatameva Cha
Sapthamam Vignarajam Cha Dhoomra Varnam Thadashtamam

Navamam phala chandram cha Dasamam thu Vinayakam
Ekadasam Ganapathim Dwadasam thu gajananam.

Dwatha saithani Namani Tri sandhyam Yah Paden Naraha
Na Cha Vigna Bhayam Thasya Sarva Sidhi Karam Param.

Vidyarthi Labhadhe Vidhyam Danarthi Labhathe Danam
Puthrarthi Labhathe Puthraan Moksharthi Labhathe Gathim.

Japeth Ganapathi Sthothram Shadbhir Maasai Phalam Labeth
Sam vat saraena Sidhim Cha Labhathe Nathra Samsaya.

Ashtapyo Brahmanae Bhyas Cha Likihith wa Ya Samar payeth
Thasya Vidhya Bhaveth Sarvaa Ganae sasya Prasaa dathaha

Ithi Sri Narada Purane Samkata Nasanam

Ganapathi Dwadasa Naama Stotram Sampoornam

Continue reading...


 

Sri Ganesha Bhujanga Stotram by Sri Shankara January 19th, 2013

Subha Saikumar
Ranat Kshudra Ghan Taa Ni Naadaa Bhi Raamam
Chalet Tanda Vod Danda Vat Padma Taalam

Lasat Tundi Laango Pari Vyaala Haaram

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Dhvani Dhvamsa Veenaa Layollaasi Vaktram

Sphurat Chun Da Dandolla Sat Beeja Pooram

Galad Darpa Sou Gandhya Lolaali Maalam

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Prakaashaj Japaa Rakta Ranta Prasoona –

Pravaala Prabhaa Taaru Na Jyoti Rekam

Pralam Bodaram Vakratun Daika Dantam

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Vichitra Sphurat Ratna Maalaa Kireetam

Kiree Tolla Sat Chandra Rekhaa Vibhoosham

Vibhoo Shaika Bhoosham Bhava Dhvamsa Hetum

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Udan Chad Bhujaa Vallaree Drushya Mooloh

Chalad Bhroola Taa Vi Bhrama Bhraaja Daksham

Marut Sundaree Chaamaraih Sevya Maanam

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Sphuran Nish Thuraa Lola Pingaakshi Taaram

Krupaa Komalo Daara Leelaa Va Taaram

Kalaa Bindugam Geeyate Yogi Varyaihi

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Yamae Kaa Ksharam Nirmalam Nirvi Kalpam

Gunaa Teeta Maa Nanda Maa Kaara Shoonyam

Param Paara Mom Kaara Maan Maaya Garbham

Vathanthi Prakalpam Puraanam Tameede

Chidaa Nanda Saan Draaya Shaan Taaya Tubhyam

Namo Vishva Kartre Cha Hartre Cha Tubhyam

Namo Ananta Leelaaya Kaivalya Bhaase

Namo Vishva Beeja Prasee Desha Soono

Imam Samsta Vam Praata Rutthaaya Bhaktyaa

Pathed Yastu Martyo Labhet Sarva Kaamaan

Ganesha Prasaa Daena Siddh Yanti Vaacho

Ganeshae Vibhou Durlabham Kim Prasanne 


Continue reading...


 

Sri Gananayaka Ashtakam January 19th, 2013

Subha Saikumar
Eka Dantam Mahaa Kaayam Tapta Kaan Chana Sanni Bham
Lambo Daram Vishaa Laaksham Vande Ham Gana Naayakam

Mounji Krishna Jenadharam Naaga Yagno Pa Veethenam
Bhalendu Sakalam Moulam Vande Ham Gana Naayakam

Chitra Ratna Vichithragam Chitra Maalaa Vibhushitham
Kama Roopa Dharam Devam Vande Ham Gana Naayakam

Gaja Vaktam Sura Sraeshtam Karna Chaara Bhoo Shitham
Paa Samkusa Dharam Daevam Vande Ham Gana Naayakam

Mhosha Kootham Maa Ruhya Deva Sura Mahaa Havey
Yooddu Kaamam Mahaa Veeryam Vande Ham Gana Naayakam

Yaksha Kinnera Gan Dharva Sidda Vidhya Dharay Sadha
Stuya Maanam Mahaa Bhaahum Vande Ham Gana Naayakam

Ambikaa Hryudaya Nandham Matru Bhihi Pari Vaesh Titham
Bhakta Priyam Madhoon Matham Vande Ham Gana Naayakam

SarvaVigna Haram Devam SarvaVigna Vivar Jitham
Sarva Siddi Pradha Taaram Vande Ham Gana Naayakam

Ganashtakam Idham Punyam Yah Pateth Satatham Narah:
Sidd Yanthi Sarva Kaar Yaani Vidha Yaa Vaan Dhana Vaan Bhaveth:

Ithi Sri Gananayka Ashtakam

Continue reading...


 

Medha Suktham January 17th, 2013

Subha Saikumar
Om  yash chanda sam risha bo vishwaru pa ha 

Chando biyo diya mritat samba bu va 

Sa mendro medaya-a spri no tu 

Amritasiya deva dara no bu ya sam

Shari ram me vi char shanam 

Jiva me madu mata ma 

Karna-a biyam buri vi shru vam 

Bramana kosho asi medaya pihi ta ha 

Shrutam me gopa ya 

Om shanti shanti shanti

Om

Meda devi jusha mana na aga-at

Vishwa chi badra suma nasiya mana

Twaya jushta nuda mana duruk ta-an

Briha dwa dema vidarte suvira-a-a

Twaya jushta rishir bava ti devi

Twaya brama gat shri ruta twaya-a

Twaya jushta s chitram vin date vasu sano

Jushashwa dra vino na mede

Me dam ma indro dada tu

Me dam devi saraswati

Me dam me ashwina vu bava datam

Push kara sraja

Apsarasu cha ya meda

Gandarveshu cha yan mana ha

Devi-im meda saraswati

Sa ma-am meda surabir jushta m swaha

A mam meda surabir vishwa rupa

Hiranya varna jagati jagamya

Ur jashwati paya sa pinva mana-a

Sa mam me da supra tika jushan-tam-m

Mayi me dam mayi prajam 

Me yagnis tejo dada tu

Mayi me dam mayi prajam 

Me indra indrayam dada tu

Mayi me dam mayi prajam 

Mayi suryo brajo dadatu

Om hamsa hamsaya vidmahe

Paramahamsaya dhimahi

Tano hamso prachodayat

Om shanti shanti shanti

Continue reading...


 

Nava Mangali Stotram January 17th, 2013

Subha Saikumar
Kathyay Yanee Mahamaye Bhavani Buvaneswaree

Samsara Sagare Magnath Udhara Sri Krupamahi

Danyoham Athi Bag Yoham Baa Vi Thoham Mahath Mabi

Yah Prushtam Soomahath Punyam Puranam Vetha Vith Krutham

Namo Devyai Prakruthyai Sa Vidhathr Yai Sathat Ham Namaha

Kalyanyai Kama Daayai Sa Vrudhyai Sitdhyai Namo Nama:

Sat Chitha Nanda Roopin Yai Sam Sara Ranaye Nama:

Pan Cha Kruthyai Vidhaa Tryai Buvanes Waryai Namo Nama:

Kree Dathe Loga Rachana Sakhathe Chinmaya: Siva:

Aahaarasthe Sathaa Nanda: Vaasasthe Hruthyam Mama

Nama Shivayai Kalyanyai Saanthyai Pushtyai Namo Nama:

Baga Vathyai Namo Devyai Rudhra Yai Sathatham Nama:

Jaya Jaya Jaya Daare Jaya Seela Jaya Pradhe

Yagna Soogara Jaye Thvam Jaya Devi Jaya Vahe

Sugathe Mok Shathe Devi Prassanna Bhava Sundari

Pushpa Saara Nanda Neeye Thulasee Krishna Jeevani

Namasthe Thulasee Roope Namo Lakshmi Saraswathi

Namo Durge Bhdawathi Namasthe Sarva Roopine

Continue reading...


 

Durga Devi Stuti January 17th, 2013

Subha Saikumar
Sarvasya Buddhi Roopaena Ja Nasya Hrudi Samsthite
Swargaa Pa Vargade Devi Naraya Ni Namostute

Kala Kastha Di Roopaena Parinaama Pradaayini

Vis Vasyo Paratau Sakt Yai Narayani Namostute

Sarva Mangala Maangalye Shivae Sarvartha Saadhike

Saranyae Tryambakae Gauri Narayani Namostute

Srsti Sthiti Vinasaanam Shakti Bhootae Sanatani

Gunaa Sraye Guna Maye Narayani Namostute

Saranaa Gata Di Naarta Parit Rana Paraa Yane

Sarvas Varti Hare Devi Narayani Namostute

Hamsa Yukta Vi Maanasthe Brahmani Roopa Dharini

Kausaambhah Ksarikae Devi Narayani Namostute

Trisula Chandrahi Dhare Maha Vrusabha Vaahini

Maheswari Swarupena Narayani Namostute

Mayura Kuk Kuta Vrute Maha Shakti Dhare Naghe

Kau Mari Roopa Samsthanae Narayani Namostute

Sankha Chakra Gada Saar Nga Gruhita Paramayudae

Prasida Vaisnavi Roopae Narayani Namostute

Grhi To Gra Maha Chakrae Dan Stroddhr Tava Sundharae

Varaha Rupini Shivae Narayani Namostute

Nrusimha Roopaeno Graena Hantum Daityan Krto dyamae

Trailokya Trana Sahite Narayani Namostute

Kiri Tini Maha Vajrae Sahasra Nayanoj Jwalae

Vrutra Prana Hare Cha Indri Narayani Namostute

Shiva Dhooti Swaroopaena Hata Daitya Mahabale

Ghora Roopae Maharaavae Narayani Namostute


Damstra Karaala Vadanae Siromaala Vibhusanae

Chamundae Munda Mathanae Narayani Namostute

Laksmi Lajjae Mahavidyae Sraddhae Pusti Svradhae Dhruvae

Maharatri Maha Vidye Narayani Namostute

Maedhe Sarasvati Varae Bhooti Babhravi Tamasi

Niyate Tvam Prasidesae Narayani NamostuteContinue reading...


 

Sri Guru Paaduka Stotram January 17th, 2013

Subha Saikumar
Anantha Samsara Samudhra Thara Nau Kayi Thabhyam Guru Bhakthi Thabhyam
Vairagya Samraj Yadha Pooja Nabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Kavithva Varaasi Ni Saga Rabhyam Dour Bhagya Davam Budha Maali Kabhyam

Dhoori Krutha Nam Ravi Pathi Thabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Nathaa Yayo Sri Patitam Samiyu Kada Chidap Yasu Daridra Varyaa

Mookas Cha Vachas Pathitham Hi Thabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam

Naleeka Neekasa Pada Hri Thabhyam Nana Vimohadhi Nivari Kabyam

Nama Janaa Bheesh Tathathi Pradhabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Nrupali Moulee Braja Rathna Kaanthi Sarid Dha Raja Jjasha Kanya Kabhyam

Nrupad Va Dhabhyam Natha Loka Pankhthe Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Pa Pandha Kaa Raarka Param Parabhyam Tha Pathrya Heendra Kha Geswa Rabhyam

Jad Yadhi Sam Soshana Vada Veebhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Shamadhi shatka Pradha Vaibha Vabhyam Samadhi Dhana Vruatha Deeksi Thabhyam

Rama Dhava Deegra Sthirha Bhakthi Dabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Swarcha Parana Makhileshta Thabhyam Swaha Sahayaksha Durn Darabhyam

Swantha Chad Bhava Pradha Pooja Naabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Kaamadhi Sarpa Vruaja Garudabhyam Viveka Vairagya Nidhi Pradhabhyam

Bhodha Pradhabhyam Drutha Moksha Thabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam. 

Continue reading...


 

Shri Saraswati Ashtottara Shatanaamavali January 17th, 2013

Subha Saikumar
 1. Om Sarasvatyai Namah
 2. Om Maha Bhadrayai Namah
 3. Om Maha Mayayai Namah
 4. Om Vara Pradayai Namah
 5. Om Sree Pradayai Namah
 6. Om Padma Nilayayai Namah
 7. Om Padmakshmai Namah
 8. Om Padma Vaktri Kayai Namah
 9. Om Shivaanu Jayai Namah
 10. Om Pusta Hastayai Namah
 11. Om Gynana Mudrayai Namah
 12. Om Ramayai Namah
 13. Om Kama Rupayai Namah
 14. Om Maha Vidyayai Namah
 15. Om Maha Pataka Nashinyai Namah
 16. Om Maha Shrayayai Namah
 17. Om Malinyai Namah
 18. Om Maha Bhogayai Namah
 19. Om Maha Bhujayai Namah
 20. Om Maha Bagayai Namah
 21. Om Maho Tsahayai Namah
 22. Om Divyam Gayai Namah
 23. Om Sura Vandi Tayai Namah
 24. Om Maha Kalyai Namah
 25. Om Maha Pashayai Namah
 26. Om Maha Karayai Namah
 27. Om Maham Kushayai Namah
 28. Om Seetayai Namah
 29. Om Vimalayai Namah
 30. Om Vishvayai Namah
 31. Om Vidyun Maalayai Namah
 32. Om Vaishnavyai Namah
 33. Om Chandri Kayai Namah
 34. Om Chandra Lekha Vibhu Shitayai Namah
 35. Om Mahaa Palaayay Namah
 36. Om Savitryai Namah
 37. Om Surasayai Namah
 38. Om Devyai Namah
 39. Om Divya Lankara Bhushitayai Namah
 40. Om Vagdevyai Namah
 41. Om Vasudayai Namah
 42. Om Teevrayai Namah
 43. Om Maha Bhadrayai Namah
 44. Om Bhoghadaayai Namah
 45. Om Govimdhayay Namah
 46. Om Bharatyai Namah
 47. Om Bhamayai Namah
 48. Om Gomathyai Namah
 49. Om Jati Layai Namah
 50. Om Vindhya Vasayai Namah
 51. Om Chandi Kayai Namah
 52. Om Subha Drayai Namah
 53. Om Sura Pooji Tayai Namah
 54. Om Vini Drayai Namah
 55. Om Vaishnavyai Namah
 56. Om Bramhyai Namah
 57. Om Bramha Gynanaika Sadhanayai Namah
 58. Om Soudaminyai Namah
 59. Om Sudha Murtayai Namah
 60. Om Suveenayai Namah
 61. Om Suvaa Sinyai Namah
 62. Om Vidya Rupayai Namah
 63. Om Bramha Jayayai Namah
 64. Om Vishalayai Namah
 65. Om Padma Lochanayai Namah
 66. Om Shumbha Sura Pramachinyai Namah
 67. Om Dhumra Lochana Mardhinyai Namah
 68. Om Sarvatmi Kayai Namah
 69. Om Traeimoortyai Namah
 70. Om Shubha Gaayai Namah
 71. Om Shastra Roopinyai Namah
 72. Om Sarva Jeevastu Tayai Namah
 73. Om Soumyayai Namah
 74. Om Sura Sura Namaskrutayai Namah
 75. Om Rakta Beeja Nihantrai Namah
 76. Om Chamundayai Namah
 77. Om Munda Kambi Kaaiyau Namah
 78. Om Kala Ratryai Namah
 79. Om Praharanayay Namah
 80. Om Kala Dharayai Namah
 81. Om Ranjanaayay Namah
 82. Om Vara Rohayai Namah
 83. Om Vagdevyai Namah
 84. Om Varahyai Namah
 85. Om Varijaa Sanayai Namah
 86. Om Chitrambarayai Namah
 87. Om Chitra Gamdhayai Namah
 88. Om Chitra Malya Vibhushitayai Namah
 89. Om Kantayai Namah
 90. Om Kama Pradayai Namah
 91. Om Vandyayai Namah
 92. Om Rupa Soubhagya Daayinyai Namah
 93. Om Shweta Sanayai Namah
 94. Om Rakta Madhyayai Namah
 95. Om Vibhujaayay Namah
 96. Om Sura Puji Tayai Namah
 97. Om Niranja Nayai Namah
 98. Om Neela Janghayai Namah
 99. Om Chaturvarga Phala Pradayai Namah
 100. Om Chatu Rarana Samrajyai Namah
 101. Om Bramha Vishu Sivatmi Kayai Namah
 102. Om Hamsa Sanaayai Namah
 103. Om Maha Vidhyayai Namah
 104. Om Mantra Vidhyayai Namah
 105. Om Saraswatyai Namah
 106. Om Maha Saraswatyay Namah
 107. Om Vidhyaayai Namah
 108. Om Nyaanaika Tatparaayai Namah

Iti Sri Saraswati Astotra Sata Namavalli Sampoornam 

Continue reading...


 

Sri Subramanya Kavacham January 17th, 2013

Subha Saikumar
Subhramanyo Agratha Pathu Senani Pathu Prashtathah:
Guho Mam Dakshine Paathu Vahnija Pathu Vamatha.    

Shira Pathu Maha Sena Skandho Rakshe Lala Takam

Nethre May Dwadasksham Cha Srothre Rakshathu Viswabruth.              

Mukham May Shanmukha Pathu Nasikam Shanka Rathmaja

Oshtou Valli Pathi Pathu Jih Wam Pathu Shadanana.

Devasenathi Pathi Dandhan Chibhukam Bahu Lotbavah:

Kandam Tharaka Jitha Pathu Baahu Dwadasa Bahu Paah:

Hasthou Shakthi Darah: Pathu Vaksha Pathu Sharod Bhavah:

Hrudayam Vahni Bhoo Pathu Kukshim Pathwam Bikaa Suthah:        

Nabhim Shambhu Sutha Pathuh: Katim Pathu Harathmajah:

Ooru Pathu Gajaroodo Jahnu May Jahnavi Suthah:.                                           

Jangha Vishako May Pathu Padhou May Shikhi Vahanah:

Sarvangani Bhoothesa Sarva Thatums Cha Pavakih:           

Sandhya Kale Nisee Dhinyam Diva Prathar Jalae Gneeshu

Durgame Cha Maharanye Raja Dware Maha Bhaye

Thumalae Ranya Madhye Cha Sarva Dushta Mrugadhishu

Chorathi Sadhwasae Bhedye Jwaradhi Vyadhi Peedane                       

Dushta Grahadhi Bheethou Cha Durnimirtharthi Bheeshane

Asthra Sathra Nipathe Cha Paathu Maam Krouncharanthra Kruth: 

Yah Subrahmanya Kavacham Ishta Sidhi Pradham Padeth

Thasya Tha Pathrayam Nasthi Sathyam Sathyam Vadamyaham

Dharmar Thee Labhadhe Dharmam Artharthee Cha Artha Map Nu Yath

Yathra Yathra Japeth Thathra Thathra Sannihitho Guha

Pooja Prathishta Kalae Cha Japa Kalae Paden Nidham.   

Yaesam Yaeva Palam Vaathi Maha Pathaka Nasanam

Ya Padeth Srunu Yath Bhakthya Nithyam Devasya Sannidhou.  

Sarvan Kamaan Iha Prapya Sondhe Skanda Puram Vruthae

Continue reading...