Archive for November, 2012

Sri Maha Mrutyunjaya Stotram by Maarkandaeyar November 8th, 2012

Subha Saikumar
Rudram Pasupathim Sthanum Neelakandam Umapathim
Namami Sirasa Devam Kim No Mrutyu Karishyathi.  


Neela Kandam Kala Moorthim Kalagnam Kalanasanam

Namami Sirasa Devam Kim No Mrutyu Karishyathi.                       


Namah Sivaya Sambaya Haraye Paramathmane

Pranatha Klesa Naasaya Yogenaam Pathaye Nama. 


Neela Kandam Viroopaksham Nirmalam Nilayap Pradham

Namami Sirasa Devam Kim No Mrutyu Karishyathi.                       


Vama Devam Maha Devam Lokanadham Jagat Gurum

Namami Sirasa Devam Kim No Mrutyu Karishyathi.                        

Namah

Deva Devam Jagan Natham Daevesam Vrusha Bhadwajam

Namami Sirasa Devam Kim No Mrutyu Karishyathi.                       


Ganga Dharam Maha Devam Sarva Bharana Bhushitam

Namami Sirasa Devam Kim No Mrutyu Karishyathi

Namah

Aaandham Paramanandham Kaivalya Pada Ghaminam

Namami Sirasa Devam Kim No Mrutyu Karishyathi.                       


Swarga Pavarga Datharam Srushti Sthith Vinashakam

Namami Sirasa Devam Kim No Mrutyu Karishyathi

Namah

Uthpathis  Sthithi Samhara Karthara Meeswaram Gurum

Namami Sirasa Devam Kim No Mrutyu Karishyathi.                       


Markandeya Krutham Stotram Ya Padeth Shiva Sannidhou

Thasya Mruthyu Bhayam Nasthi Naagni Chora Bhayaam Kwachith.    

Namah

Shatha Vrutham Pra Karthavyam Sankate Kashta Nasanam

Suchir Bhoothwa Padeth Stotram Sarva Sidhi Pradhayakam                


Mruthyun Jaya Mahadeva Thrahi Maam Sarana Gatham

Janma Mrutyu Jara Rogaih Peeditham Karma Bandhanai.                    

Namah

Continue reading...


 

Sri Shiva Mangalashtakam November 8th, 2012

Subha Saikumar
Bhavaya Chandra Choodaya Nirgu Naya Gunath Mane
Kala Kalaya Rudhraya Neela Greevaya Mangalam.
Vrushabha Roodaya Bheemaya Vyagra Charmambaraya Cha
Pasunaam Pathaye Thubhyam Gowri Kanthaya Mangalam.

Bhasmod Dhulitha Dehaya Vyala Yagnopa Veethine
Rudraksha Mala Bhooshaya Vyoma Kaesaya Mangalam.
Soorya Chandragni Nethraya Namah: Kailasa Vasine
Satchitha Nanda Roopaya Pramadhesaya Mangalam

Mrutyunjayaya Saambhaya Srushti Sthith Yantha Karine
Tryamba Kaya Saanthaya Trilokesaya Mangalam.

Gangadharaya Somaya Namo Hariharath Mane
Ugraya Tripurag Naya Vaama Devaya Mangalam.

Sadhyo Jathaya Sarvaya Bhowvig Nana Pradhayine
Eesanaya Namas Thubhyam Pancha Vakthraya Mangalam

Sada Shiva Swa Roopaya Nama Sthath Purushaya Cha
Aghora Ya Cha Ghoraya Mahdevaya Mangalam.

Sri chamundap Prerithaena Rachitam Mangalas Padam

Thasya Bheesta Padam Shambho Yah Padeth Mangalashtakam Continue reading...


 

Sri Margabandhu Stotram by Ayyappa Deekshithar November 8th, 2012

Subha Saikumar
Shambho Maha Deva Deva- Shiva
Shambho Maha Devaesa Shambho

Shambho Mahadeva Deva.


Phala Vanamrath Kireetam

Phala Nethra Chisha Dagdha Pancheshu Keetam

Soolaha Thaaraa Thikootam Shudham Radhendu Choodam

Bhaje Margabandhum      

(Shambho )

Ange Virjaj Gujangam

Abhra Ganga Tharanga Bhi Ramo Thamaangam

Om Kara Vati Kurangam Sidha Samsaevi Tham Grim

Bhaje Margabandum  

(Shambho )

Kandarpa Darpag Na Meesam

Kala kantam Mahesam Maha Vyoma Kaesam

Kunda Bhadandam Suresam Koti Suryap Prakasam

Bhajhe Margabandhum. 

(Shambho )

Mandara Bhutheryu Daram Manda Ragendra Saaram

Maha Gour Ya Dooram

Sindhoora Dhoora Pracharam Sindhoo Rajathi Dheeram

Bhaje Margabandhum 

(Shambho )

Nithyam Chida Nada Roopam

Ninhu Tha Sesha Lokesa Vairip Prathapam

Karthe Swara Ragendra Chapam Krithi Vasam

Bhaje Divya San Marga Bandhum 

(Shambo )

Appay Yajjwendra Geetham Stotra Rajam

Patedh Yasthu Bhakthya Prayane

Thas Yartha Sidhim Vidathe Marga Madhye

(A)Bhayam Chaashu Thosho Mahesa 

(Shambho )

Continue reading...


 

Sri Panduranga Ashtakam November 8th, 2012

Subha Saikumar
Maha Yoga Peetae Thate Bheema Radhya
Varam Pundarikaya Dathum Muneendraih:

Samagathya Thishtan Thama Nanda Kandam

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Thatidhwa Sasam Neela Maeghava Bhasam

Rama Mandiram Sundraram Chith Prakasam

Varam Thwishta Kaayam Samanyas Thapadam

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Pramanam Bhavap Bhaeridam Maa Ma Kaanaam

Nithambha Karabhyam Drutho Yena Thasmath

Vidha Thurvasath Yai Drutho Naabhi Khoesah:

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Sphurath Kousthu Bhalan Kritham Kanda Daesae

Sriya Jushta Keyura Kam Srinivasam

Shivam Shantha Meedhyam Varam Loka Palam

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Sarad Chandra Bim Bananam Charu Hasam

Lasath Kundalaa  Krantha Ganda Sthalangam

Japa Raaga Bimbadharam Kanja Naethram

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Kireedo Jwalath Sarva Dhik Prantha Bhagam

Surair Architham Divya Rathanair Anarghyair

Tribhanga Kruthim Barha Malya Vatham Sam

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Vibhum Venu Nadham Charan Tham Duran Tham

Swayam Leelaya Gopa Vaesham Da Danam

Gavaam Brunda Ka Nanda Dam Charu Hasam

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Ajam Rukmani Prana Sanjeeva Nam Tham

Param Dhama Kaivalya Maekam Thureeyam

Prasannam Prapannar Thiham Deva Devam

Para Brahma Lingam Baje Pandurangam.           


Sthavam Pandu Rangasya Vai Punyadham

Ye: Padanth Yeka Chithena Bhakth Ya Cha Nithyam

Bhavam Bho Nidhim Theypi Theer Thawaan Tha Kaale

Harer Alayam Saswatham Prapnu Vanthi.  
           

Continue reading...


 

Sri Subrahamanya Pancharathnam November 8th, 2012

Subha Saikumar
Shadananam Chandana Lepithangam
Mahorasam Divya Mayoora Vahanam

Rudrasya Soonum Sura Loka Nadam

Brahmanya Devam Saranam Prapadye.    


Jajwalya Manam Sura Brunda Vandyam

Kumara Dhara Thada Mandirastham

Kandarpa Roopam Kamaneeya Gathram

Brahmanya Devam Saranam Prapadye


Dwishadbujam Dwadasa Divya Nethram

Trayee Thanum Soolamaham Dadhanam

Seshavatharam Kamaneeya Roopam

Brahmanya Devam Saranam Prapadye. 


Surari gora Hava Shobha Manam

Surothamam Shakthi Daram Kumaram

Sudhaara Shakthya Yudha Shobhi Hastham

Brahmanya Devam Saranam Prapadye


Ishtartha Sidhi Pradhameesa Puthram

Ishtanna Dham Bhoo Sura Kamadhenum

Gangod Bhavam Sarva Jananu Koolam

Brahmanya Devam Saranam Prapadye. 


Ya Sloka Midham Padatheeha Bhakthya

Brahmanya Deva Vinivestitha Manas Sastan

Prapnothi Bhogamakilam Bhuvi Yad Yadishtam

Anthe Jagath Cha Thimuda Guha Samyameva.


Continue reading...


 

Daridraya Dukha Dahana Shiva Stotram By Vasihtar November 8th, 2012

Subha Saikumar
Sri Shiva Panchakshari Stotram

Visweswaraaya Narakar Nava Tharanaaya
Karna Mruthaya Sasi Shekara Bhushanaaya

Karpoora Kunda Dhavalaya Jada Dharaya

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             


Gouri Priyaya Rajaneesa Kala Dharaya

Kalantha Kaya Bhuja Gadhipa Kan Kanaya

Gangadharaya Gaja Raja Vimardhanaya

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             


Baktha Priyaya Bhava Roga Bhaya Pahaya

Ugraya Durga Bhava Saagara Thaara Naaya

Jyothir Mayaya Gunarodh Bhava Varanaaya

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             


Charmambaraya Sava Basma Vilaepanaya

Phalekshanaya Mani Kundala Mandithaya

Manjeera Patha Yugalaya Jada Dharaya

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             


Panchananaya Phani Raja Vibhoo Shanaya

Hemam Sukaya Bhuvana Thraya Mandanaaya

Ananda Bhumi Varadaya Thamomayaya

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             


Gouri Vilasabhuvanaya Maheswaraya

Panchananaya Saranagatha Kalpakaya

Sarvaya Sarvajagatam Adhipaya Thasmai

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             


Bhanu Priyaya Duri Tarnava Tharanaya

Kalanthakaya Kamalasana Poojithaya

Nethra Thrayaya Shubha Lakshana Lakshithaya

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             


Rama Priyaya Raghu Nada Varap Pradhaya

Nagap Priyaya Naga Raja Nikaethanaya

Punyaya Punya Charithaya Surarchithaya

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             


Muktiswaraya Phala Daya Ganeshwaraya
Geetap Priyaya Vrishabheshwara Vahanaya
Matanga Charma Vasa Naya Maheshwaraya
Daridra Dukha Dahanaya Namaha Shivaya


Gouri Vilasa Bhuvanaya Mahodhayaya
Pancha Nanaya Sara Nagatha Rakshakaya
Sarvaya Sarvajagata Madhi Paya Thasmai
Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.


Phalasruthi.

Vasishtena Krutham Stotram

Sarva Sampathkaram Param

Trisandhyam Ya Padenithyam

Sa Hi Swargamavapnyuth.Continue reading...


 

Bala Mukundashtakam November 8th, 2012

Subha Saikumar
Kara Ra Vindena Pada Ra Vindham
Mukhara Vinde Vini Vesay Antham

Vatasya Pathrasya Pute Sayanam

Balam Mukundam Mansas Smarami.       


Samhruthya Lokaan Vatapathra Madhye

Sayana Madhyantha Vihaina Roopam

Sarveshwaram Sarva Hitha Vatharam

Balam Mukundam Manasas Smarami.              


Indeevara Shyamala Komal Angam

Indrathi Devarchitha Pada Padmam

Santhana Kalpa Druma Maasritha Naam

Balam Mukundam Manasas Smarami.              


Lambhalakam Lambhitha Hara Yashtim

Srungara Leelangitha Dantha Pank Theem

Bimbadaram  Charu Vilasa Naethram

Balam Mukundam Manasas Smarami.              


Sikh Yae Nithayadhya Payo That Heeni

Bahir Gadayam Vraja Nayi Kayam

Bukthwa Yadeshtam Kapatena Suptham

Balam Mukundam Manasas Smarami.              


Kalinda Jantha Sthitha Kai Yasya

Phanagrange Natana Priyantham

Thath Pucha Hastham Sara Daendu Vakthram

Balam Mukundam Manasas Smarami.              


Uloo Khale Badha Mudhara Souryam

Uthunga Padmarjuna Bhanga Leelam

Uthphulla Padmaya Tha Charu Naethram

Balam Mukundam Manasas Smarami.              


Aalokhya Maadur Mukha Madarena

Sthanyam Pibhantham Sasareehuaksham

Sachinmayam Devam Anantharoopam

Balam Mukundam Manasas Smarami.
              

Continue reading...


 

Sri Runa Muktha Nrusimha Stothram November 8th, 2012

Subha Saikumar
Devatha Karya Sidhyartham Sabha Sthambha Samudbhavam
Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Lakshmya Lingitha Thavam Maangam Bhaktha Naam Vara Dayakam

Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Aantra Malaa Dharam Sankha Charabja Yudha Darinam

Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Smaranath Sarva Papagnam Khadruja Visha Nasanam

Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Simhanadaena Ahatha Digdanthi Bhaya Nasanam

Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Prahlada Varadam Srreesam Daithyes Wara Vidharanam

Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Krooragra Haih: Peedithanam Bhakthanam Abhayap Pradham

Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Veda Vedantha Yagnaitha:  Brahma Rudradhi Vandhitham

Sri Nrusimham Mahaveeram Namami Runa Mukthaye.                                   


Ya Idam Patathe Nithyam Runa Mochana Samgnitham

Anruni Jayathe Sathyo Danam Seegram Avapnu Yath.                                       


Continue reading...


 

Sri Tripura Sundari Ashtakam November 8th, 2012

Subha Saikumar
Kadambha Vana Charineen Muni Kadambha Kadambhineem
Nidhambha Jitha Bhoodaram Sura Nithambhini Sevitham

Navamburuha Lochanam Abhinavambhudha Shyamalam

Trilochana Kudumbhi Neem Tripurasundarim Asraye.   


Kadambha Vana Vasineem Kanaka Vallaki Dharineem

Maharha Mani Harineem Mukha Samullasa Dwarineem

Daya Vibhava Karineemvisadha Lochanaa Charineem

Trilochana Kudumbhi Neem Tripurasundarim Asraye.   


Kadambha Vana Shalaya Kuchbarol Lasan Malaya

Kuchopa Mitha Shylaya Guru Krupa La Sad Velaya

Madaruna Kapolaya Madhura Geetha Vaa Chalaya

Kayapi Gana Leelaya Kava Chitha Vayam Leelaya   


Kadambha Vana Madhykam Kanaka Mandala Lo Pas Thithaam

Shadam Bhuruha Vasineem Sathath Sidha Sowdamineem

Vidambhitha Japa Ruchim Vikhacha Chandra Choodamanim

Trilochana Kudumbhi Neem Tripurasundarim Asraye.   


Kuchancitha Banjikaam Kutila Kunthala Langrutham

Kusheshaya Nivasi Neem Kutila Chitha Vidwaesineem

Madaaruna Vilochanaam Mana Si Jari Sam Mohineem

Madhnga Muni Kanyakaam Madhura Bhashi Neem Ashraye. 


Mareth Prathama Puspineem Rudhira Bindu Neelabaram

Grheetha Madhu Pathrikaam Madhu Vigurna Nethran Chalam

Gana sthans Baron Natham Galitha Soolikaam Shyamalam

Trilochana Kudumbhi Neem Tripurasundarim Asraye.   


Sakumkuma Vilaepanaa Mali Kachumbi Kasthurikaam

Samantha Hasi Thaek Shanaam Sachara Chapa Pasangusam

Asesha Jana Mohineem Aruna Malya Bhooshambaram

Japa Kusuma Basuraam Japa Vidhow: Smarathe Ambikam. 


Purandara Purandri Kaam Chikura Bandha Sairandhrikam

Pithamaha Pathivrutham Patu Pateera Charcharathaam

Mukunda Ramani Manim Lasad Alangriya Kaarineem

Bajami Bhuvana Ambikam Sura Vadhootika Chetikam

Continue reading...


 

Sri Shiva-Parvathi Vallabha Ashtakam November 8th, 2012

Subha Saikumar
Namo Bhootha Nadham Namo Deva Devam
Nama Kala Kalam Namo Divya Thaejam

Nama Kama Basmam Nama Santha Seelam

Bhaje Parvathi Vallabham Neela Kandam.


Sada Theertha Sidham Sadha Bhaktha Paksham

Sada Shaiva Poojyam Sada Shura Basmam

Sada Dhyana Yuktham Sada Jnana Dalpam

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.


Smasanam Bhayanam Maha Sthaana Vasam

Sareeram Gajaa Naam Sada Charma Vaeshtam

Pisacham Nisesasam Pasoonaam Prathishtam

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.


Phani Naga Kande Bhujangah Danekam

Gale Run Damalam Maha Veera Sooram

Kadi Vyagra Sarmam. Chitha Basma Laepam

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.


Siraad Shuddha Ganga Shivaa Vama Bhagam

Vyad Deerga Kesam Sadaa Maam Trinethram

Phanee Naga Karnaam Sada Bala Chandram

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.


Kare Soola Dharam Maha Kashta Nasam

Suresam Varesam Mahesam Janesam

Thane Charu Eesam Dwajesam Gireesam

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.


Udhasam Sudhasam Su Kailasa Vasam

Dara Nirdhram Sasmsidhi Tham Hyathi Devam

Aja Hema Kalpa Dhruma Kalpa Sevyam

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.


Mune Naam Varenyam Gunam Roopa Varnam

Dweeja Sampa Dastham Shivam Veda Sasthram

Aho Dheena Vathsam Krupalum Shivam

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.


Sada Bhava Nadham Sada Sevya Manam

Sada Bhakthi Devam Sada Poojyamanam

Maya Theertha Vasam Sada Sevya Mekham

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.Continue reading...