Archive for September, 2012

Slokas for Lighting Lamps September 28th, 2012

Subha Saikumar
1 – Deepo Jyotih Param Brahma Deepo Jyotih Janaardhanaha
Deepo Harathu Me Paapam Sandhyaa Deepa Jyothir Namo (A) Stutae

2 – Shubham Karoti Kalyaanam Aarogyam Dhanasampadaha
Shatru Buddhi Vinaas (H) Aaya Deepajyotih Namo (A) Stutae

 

3 – Suvarna Vriddhim Kurumae Gruhae Shri
Sudhaanya Vriddhim Kurumae Gruhae Shri
Kalyaana Vriddhim Kurumae Gruhae Shri
Vibhoothi Vriddhim Kurumae Gruhae Shri 

4 – Keetaa Pathangaa Mas(H)Akaashcha Vrikshaaha
Jalae Sthalae Ae Nivasanthu Jeevaaha
Dhrishtvaa Pradeepam Na Cha Janma Bhaajo
Bhavanthi Nithyam Svachaahi Vipraaha


Continue reading...


 

Slokas for Lighting Lamps September 28th, 2012

Saikumar Kuppusamy
1 – Deepo Jyotih Param Brahma Deepo Jyotih Janaardhanaha
Deepo Harathu Me Paapam Sandhyaa Deepa Jyothir Namo (A) Stutae

2 – Shubham Karoti Kalyaanam Aarogyam Dhanasampadaha
Shatru Buddhi Vinaas (H) Aaya Deepajyotih Namo (A) Stutae
 

3 – Suvarna Vriddhim Kurumae Gruhae Shri
Sudhaanya Vriddhim Kurumae Gruhae Shri
Kalyaana Vriddhim Kurumae Gruhae Shri
Vibhoothi Vriddhim Kurumae Gruhae Shri 

4 – Keetaa Pathangaa Mas(H)Akaashcha Vrikshaaha
Jalae Sthalae Ae Nivasanthu Jeevaaha
Dhrishtvaa Pradeepam Na Cha Janma Bhaajo
Bhavanthi Nithyam Svachaahi Vipraaha


Continue reading...


 

Govindha Small Slogams& Gayathri September 28th, 2012

Subha Saikumar
Sri Srinivasa Gayatri:

 

Om Niranjanaya Vidmahe

Niraa Bhasaya Deemahe

Tannoh: Srinivas Prachodayat 

Continue reading...


 

Govindha Small Slogams& Gayathri September 28th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Sri Srinivasa Gayatri:
 
Om Niranjanaya Vidmahe
Niraa Bhasaya Deemahe
Tannoh: Srinivas Prachodayat 

Continue reading...


 

Lakshmi Small Slogams September 27th, 2012

Subha Saikumar
Sri Lakshmi Gayatri

Om Mahadevyai Cha Vidmahe

Vishnupatnyai Cha Dheemai

Tanno Lakshmih Prachodayat To Get Lakshmi Kataaksham:


Om Sreem Kleem Hreem Sreem

Mahalakshmiyay Kamala Thaaraniyay

Simma Vaahiniyay Dhanaakarshiniyay Swaaha

Continue reading...


 

Lakshmi Small Slogams September 27th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Sri Lakshmi Gayatri
OM Mahadevyai Cha Vidmahe
Vishnupatnyai Cha Dheemai
Tanno Lakshmih Prachodayat 

Continue reading...


 

Tulasi Small Slogams/Stotrams September 27th, 2012

Subha Saikumar

Tulasige Namaskara


“Tanmoole Sarvatheerthaani

Tanmadhye Sarvadevatha
Tansakha  Sarva Vedaascha

Thulasee Devi  Namos Tute” 

Continue reading...


 

Tulasi Small Slogams/Stotrams September 27th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Tulasige Namaskara
“Tanmoole Sarvatheerthaani
Tanmadhye Sarvadevatha
Tansakha  Sarva Vedaascha
Thulasee Devi  Namos Tute” 

Continue reading...


 

Sudarshana Ashtakam September 26th, 2012

Subha Saikumar
Pratibhatasreni Bhishana,Varagunasthoma Bhushana
Janibhyasthana Thaarana, Jagadavasthaana Karana,
Nikhiladushkarma Karshaana, Nigamasaddharma Darsana
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 1

Subhajagadrupa Mandana, Suraganathrasa Khandana
Satamakabrahma Vandita, Satapatabrahma Nandita,
Pratitavidvat Sapakshita, Bhajataahir Budhnya Lakshita
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 2

Sphutata-Dijjaala Pinjara, Pruthutarajwaala Panjara
Parigata Pratnavigraha, Padutaraprajna Durgraha,
Praharana Grama Manditha, Parijana Thraana Panditha
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 3

Nijapatapreetha Saddgana, Nirupathispeetha Shad Guna
Nigama Nirvyuda Vaibhava, Nijapara Vyuha Vaibhava,
Hari Hahart Dweshi Daarana, Hara Pura Plosha Kaarana
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana.4

Dhanuja Visthaara Kartana,Janitamisraa Vikartana
Dhanujavidya Vikartana, Bhajatavidya Nivartana,
Amara Drushta Swavikrama, Samara Jushta Brahmikrama
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 5

Prathimukhaaleeta Bandhura, Pruthumahaheti Danthura
Vikatamaaya Bahishkrutha,Vividhamaalaa Parishkrutha,
Sthiramahaayantra Tantritha, Dhruta Daya Tantra Yantrita
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 6

Mahita Sampath Sadhakshara, Vihitasampath Shatakshara
Shatarachakra Pratisishtita ,Sakala Tattva Prathishtita,
Vividha Sankalpaka Kalpitha,Vibhudhasankalpa Kalpaka
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana .7
 

Bhuvana Netra Trayeemaya, Savanatejastrayeemaya
Niravadhisvaadhu Chinmaya, Nikhila Sakthe Jaganmaya,
Amita Viswakriyaamaya, Samitavishvagbhayaamaya
Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 8

Dwichatushkamidam Prabhoothasaaram

Patathaam  Venkatanayaka Praneetham,

Vishamepi Manorata:  Pradhaavan

Na Vihanyeta Rataanga Dhuryaguptaha: 9Continue reading...


 

Sudarshana Ashtakam September 26th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Pratibhatasreni Bhishana,Varagunasthoma Bhushana
Janibhyasthana Thaarana, Jagadavasthaana Karana,
Nikhiladushkarma Karshaana, Nigamasaddharma Darsana

Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 1

Subhajagadrupa Mandana, Suraganathrasa Khandana
Satamakabrahma Vandita, Satapatabrahma Nandita,
Pratitavidvat Sapakshita, Bhajataahir Budhnya Lakshita

Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 2

Sphutata-Dijjaala Pinjara, Pruthutarajwaala Panjara
Parigata Pratnavigraha, Padutaraprajna Durgraha,
Praharana Grama Manditha, Parijana Thraana Panditha

Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 3

Nijapatapreetha Saddgana, Nirupathispeetha Shad Guna
Nigama Nirvyuda Vaibhava, Nijapara Vyuha Vaibhava,
Hari Hahart Dweshi Daarana, Hara Pura Plosha Kaarana

Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana.4

Dhanuja Visthaara Kartana,Janitamisraa Vikartana
Dhanujavidya Vikartana, Bhajatavidya Nivartana,
Amara Drushta Swavikrama, Samara Jushta Brahmikrama

Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 5

Prathimukhaaleeta Bandhura, Pruthumahaheti Danthura
Vikatamaaya Bahishkrutha,Vividhamaalaa Parishkrutha,
Sthiramahaayantra Tantritha, Dhruta Daya Tantra Yantrita

Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 6

Mahita Sampath Sadhakshara, Vihitasampath Shatakshara
Shatarachakra Pratisishtita ,Sakala Tattva Prathishtita,
Vividha Sankalpaka Kalpitha,Vibhudhasankalpa Kalpaka

Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana .7
 

Bhuvana Netra Trayeemaya, Savanatejastrayeemaya
Niravadhisvaadhu Chinmaya, Nikhila Sakthe Jaganmaya,
Amita Viswakriyaamaya, Samitavishvagbhayaamaya

Jaya Jaya Sri Sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 8

Dwichatushkamidam Prabhoothasaaram

Patathaam  Venkatanayaka Praneetham,
Vishamepi Manorata:  Pradhaavan
Na Vihanyeta Rataanga Dhuryaguptaha: 9

Continue reading...