Archive for March, 2012

Durga Small Slokas March 12th, 2012

Subha Saikumar
Sri Durgadevi Gayatri:
Om Kaatyanaaya Vidmahe
Kanyakumariecha Dheemahi

Tannoh Durgi: Prachodayat


Sri Devi Gayatri
Om Maha Devyaicha Vidmahe

Durgdevyai Cha Dheemahi

Tannoh Devi: Prachodayat

 

Om Devyai Brahma Malinyai Vidmahe

Shaktyai Cha Dheemahi

Tannoh Devi: Prachodayat

 

Sri Gowri Gayatri

Om Subhakayai Vidmahe

Kaamamaalinyai Dheemahi

Tannoh Gowri: Prachodayat

 

Sri Shakti Gayatri

Om Saravasam Mohinyai Vidmahe

Vishwajanayai Dheemahi

Tannoh Shakti: Prachodayat

 

Sri Annapoorna Gayatri:

Om (Im) Bhagavatyaicha Vidmahe
(Kleem)Maheshwariyai Cha Dheemahi

Tannoh Annapoorna: Prachodayat

 

Sri Mahishi Mardhini Gayatri

Om Mahishimardhiniyai Vidmahe

Durgayaicha Dheemahi

Tannoh Devi: Prachodayat

 

Sri Tripurasundari Gayatri

Om Im Tripuradevyai Vidmahe

Kleemkameshwaryai Dheemahi

Sow: Tannoh Klinney: Prachodayat

 

Sri Gayatri

Om Bhur Bhuvah Swah: Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dheemahi, Dhiya Yo Nah Prachodayat

 

Sri Gowri:

“Sarva Mangala Maangalye, Shive Sarvaartha Saadhike

Sharanye Tryambake Gaurii, Naaraayanee Namostute” 


Abhiraami Anthaathi-Phala Stuthi:


Aaththaalai Engal Abiraama Valliyai Andam Ellaam
Pooththaalai Maadhulam Poo Niraththaalai Puvi Adangak
Kaaththaalai Amgaiyil Paasangusamum Karuppuvillum
Serththaalai Mukkanniyaith Thozhuvaarkku Oru Theengu Illaiye

Continue reading...


 

Durga Small Slokas March 12th, 2012

Subha Saikumar
Sri Durgadevi Gayatri:
Om Kaatyanaaya Vidmahe
Kanyakumariecha Dheemahi

Tannoh Durgi: Prachodayat


Sri Devi Gayatri
Om Maha Devyaicha Vidmahe

Durgdevyai Cha Dheemahi

Tannoh Devi: Prachodayat

 

Om Devyai Brahma Malinyai Vidmahe

Shaktyai Cha Dheemahi

Tannoh Devi: Prachodayat

 

Sri Gowri Gayatri

Om Subhakayai Vidmahe

Kaamamaalinyai Dheemahi

Tannoh Gowri: Prachodayat

 

Sri Shakti Gayatri

Om Saravasam Mohinyai Vidmahe

Vishwajanayai Dheemahi

Tannoh Shakti: Prachodayat

 

Sri Annapoorna Gayatri:

Om (Im) Bhagavatyaicha Vidmahe
(Kleem)Maheshwariyai Cha Dheemahi

Tannoh Annapoorna: Prachodayat

 

Sri Mahishi Mardhini Gayatri

Om Mahishimardhiniyai Vidmahe

Durgayaicha Dheemahi

Tannoh Devi: Prachodayat

 

Sri Tripurasundari Gayatri

Om Im Tripuradevyai Vidmahe

Kleemkameshwaryai Dheemahi

Sow: Tannoh Klinney: Prachodayat

 

Sri Gayatri

Om Bhur Bhuvah Swah: Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dheemahi, Dhiya Yo Nah Prachodayat

 

Sri Gowri:

“Sarva Mangala Maangalye, Shive Sarvaartha Saadhike

Sharanye Tryambake Gaurii, Naaraayanee Namostute” 


Abhiraami Anthaathi-Phala Stuthi:


Aaththaalai Engal Abiraama Valliyai Andam Ellaam
Pooththaalai Maadhulam Poo Niraththaalai Puvi Adangak
Kaaththaalai Amgaiyil Paasangusamum Karuppuvillum
Serththaalai Mukkanniyaith Thozhuvaarkku Oru Theengu Illaiye

Continue reading...


 

Durga Small Slokas March 12th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Sri Durgadevi Gayatri:
Om Kaatyanaaya Vidmahe
Kanyakumariecha Dheemahi
Tannoh Durgi: Prachodayat

Sri Devi Gayatri
Om Maha Devyaicha Vidmahe
Durgdevyai Cha Dheemahi
Tannoh Devi: Prachodayat
 
Om Devyai Brahma Malinyai Vidmahe
Shaktyai Cha Dheemahi
Tannoh Devi: Prachodayat
 
Sri Gowri Gayatri
Om Subhakayai Vidmahe
Kaamamaalinyai Dheemahi
Tannoh Gowri: Prachodayat
 
Sri Shakti Gayatri
Om Saravasam Mohinyai Vidmahe
Vishwajanayai Dheemahi
Tannoh Shakti: Prachodayat
 
Sri Annapoorna Gayatri:
Om (Im) Bhagavatyaicha Vidmahe
(Kleem)Maheshwariyai Cha Dheemahi
Tannoh Annapoorna: Prachodayat
 
Sri Mahishi Mardhini Gayatri
Om Mahishimardhiniyai Vidmahe
Durgayaicha Dheemahi
Tannoh Devi: Prachodayat
 
Sri Tripurasundari Gayatri
Om Im Tripuradevyai Vidmahe
Kleemkameshwaryai Dheemahi
Sow: Tannoh Klinney: Prachodayat
 
Sri Gayatri
Om Bhur Bhuvah Swah: Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi, Dhiya Yo Nah Prachodayat
 
Sri Gowri:
“Sarva Mangala Maangalye, Shive Sarvaartha Saadhike
Sharanye Tryambake Gaurii, Naaraayanee Namostute” 

Continue reading...


 

Shri Rajarajeshwary Ashtakam March 12th, 2012

Subha Saikumar
Amba Shambhavi Chandramauliramala Aparna Uma Parvati
Kali Haimavati Shiva Trinayani Katyayani Bhairavi |

Savitri Navayauvana Shubhakari Samrajya Lakshmiprada

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 1 ||

 

Amba Mohini Devata Tribhuvani Ananda Sandayini

Vani Pallavapani Venumurali Ganapriya Lolini |

Kalyani Uduraja Bimbavadana Dhumraksha Samharini

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 2 ||

 

Amba Nupura Ratnakankanadhari Keyura Haravali

Jatichampaka Vaijayantilahari Thraiveyakai Ranjita |

Veenavenu Vinodamanditakara Virasane Samsthita

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 3 ||

 

Amba Raudrini Bhadrakali Bagala Jwalamukhi Vaishnavi

Brahmani Tripurantaki Suranuta Dedipyamanojwala |

Chamundashrita Rakshaphosha Janani Dakshayani Pallavi

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 4 ||

 

Amba Shuladhanuh Kushankushadhari Ardhendu Bimbadhari

Varahi Madhukaitabha Prashamani Vani Rama Sevita |

Malladyasura Mukadaitya Thamani Maheshwari Chambika

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 5 ||

 

Amba Srushtivinasha Palanakari Arya Vishamshobhita

Gayatri Pranavaksharam Rutarasha Purnanusandhi Kruta |

Onkari Vinatasurarchitapada Uddanda Daittyapaha

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 6 ||

 

Amba Shashvata Agamadivinuta Arya Mahadevata

Ya Brahmadi Pipilikantajanani Ya Vai Jaganmohini |

Ya Pancha Pranavadi Rephajanani Ya Chitkala Malini

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 7 ||

 

Amba Palita Bhaktaraja Manisham Ambashtakamyah Pathet

Ambalola Katakshaviksha Lalitam Aishvarya Mavyahatam |

Amba Pavana Mantrarajapatanat Andhesamokshapprada

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 8 ||

 

|| Iti Shri Rajarajeshwary Ashtakam Sampurnam ||Continue reading...


 

Shri Rajarajeshwary Ashtakam March 12th, 2012

Subha Saikumar
Amba Shambhavi Chandramauliramala Aparna Uma Parvati
Kali Haimavati Shiva Trinayani Katyayani Bhairavi |

Savitri Navayauvana Shubhakari Samrajya Lakshmiprada

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 1 ||

 

Amba Mohini Devata Tribhuvani Ananda Sandayini

Vani Pallavapani Venumurali Ganapriya Lolini |

Kalyani Uduraja Bimbavadana Dhumraksha Samharini

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 2 ||

 

Amba Nupura Ratnakankanadhari Keyura Haravali

Jatichampaka Vaijayantilahari Thraiveyakai Ranjita |

Veenavenu Vinodamanditakara Virasane Samsthita

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 3 ||

 

Amba Raudrini Bhadrakali Bagala Jwalamukhi Vaishnavi

Brahmani Tripurantaki Suranuta Dedipyamanojwala |

Chamundashrita Rakshaphosha Janani Dakshayani Pallavi

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 4 ||

 

Amba Shuladhanuh Kushankushadhari Ardhendu Bimbadhari

Varahi Madhukaitabha Prashamani Vani Rama Sevita |

Malladyasura Mukadaitya Thamani Maheshwari Chambika

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 5 ||

 

Amba Srushtivinasha Palanakari Arya Vishamshobhita

Gayatri Pranavaksharam Rutarasha Purnanusandhi Kruta |

Onkari Vinatasurarchitapada Uddanda Daittyapaha

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 6 ||

 

Amba Shashvata Agamadivinuta Arya Mahadevata

Ya Brahmadi Pipilikantajanani Ya Vai Jaganmohini |

Ya Pancha Pranavadi Rephajanani Ya Chitkala Malini

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 7 ||

 

Amba Palita Bhaktaraja Manisham Ambashtakamyah Pathet

Ambalola Katakshaviksha Lalitam Aishvarya Mavyahatam |

Amba Pavana Mantrarajapatanat Andhesamokshapprada

Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 8 ||

 

|| Iti Shri Rajarajeshwary Ashtakam Sampurnam ||Continue reading...


 

Shri Rajarajeshwary Ashtakam March 12th, 2012

Saikumar Kuppusamy

Amba Shambhavi Chandramauliramala Aparna Uma Parvati
Kali Haimavati Shiva Trinayani Katyayani Bhairavi |
Savitri Navayauvana Shubhakari Samrajya Lakshmiprada
Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 1 ||
 
Amba Mohini Devata Tribhuvani Ananda Sandayini
Vani Pallavapani Venumurali Ganapriya Lolini |
Kalyani Uduraja Bimbavadana Dhumraksha Samharini
Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 2 ||
 
Amba Nupura Ratnakankanadhari Keyura Haravali
Jatichampaka Vaijayantilahari Thraiveyakai Ranjita |
Veenavenu Vinodamanditakara Virasane Samsthita
Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 3 ||
 
Amba Raudrini Bhadrakali Bagala Jwalamukhi Vaishnavi
Brahmani Tripurantaki Suranuta Dedipyamanojwala |
Chamundashrita Rakshaphosha Janani Dakshayani Pallavi
Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 4 ||
 
Amba Shuladhanuh Kushankushadhari Ardhendu Bimbadhari
Varahi Madhukaitabha Prashamani Vani Rama Sevita |
Malladyasura Mukadaitya Thamani Maheshwari Chambika
Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 5 ||
 
Amba Srushtivinasha Palanakari Arya Vishamshobhita
Gayatri Pranavaksharam Rutarasha Purnanusandhi Kruta |
Onkari Vinatasurarchitapada Uddanda Daittyapaha
Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 6 ||
 
Amba Shashvata Agamadivinuta Arya Mahadevata
Ya Brahmadi Pipilikantajanani Ya Vai Jaganmohini |
Ya Pancha Pranavadi Rephajanani Ya Chitkala Malini
Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 7 ||
 
Amba Palita Bhaktaraja Manisham Ambashtakamyah Pathet
Ambalola Katakshaviksha Lalitam Aishvarya Mavyahatam |
Amba Pavana Mantrarajapatanat Andhesamokshapprada
Chidrupi Paradevata Bhagavati Shrirajarajeshwari   || 8 ||
 
|| Iti Shri Rajarajeshwary Ashtakam Sampurnam ||

Continue reading...


 

Mahishasuramardini Stotram March 12th, 2012

Subha Saikumar
Ayi Girinandini Nanditamedini Vishwavinodini Nandanute
Girivravindhya Shirodhinivasini Vishnuvilasini Jishnunute |

Bhagavati Heshitikantakutumbini Bhurikutumbini Bhurikrute

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 1 ||


Suravaravarshini Durdharadharshini Durmukhamarshini Harsharate

Tribhuvanaphoshini Shankaratoshini Kilbishamoshini Ghosharate |

Danujaniroshini Ditisutaroshini Durmadashoshini Sindhusute

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 2 ||


Ayi Jagadamba Madambakadamba Vanapriya Vasini Hasarate

Shikharishiromani Tungahimalaya Shrunga Nijalaya Madhyagate |

Madhu Madhure Madhukaitabhabhanjini Kaitabhabhanjini Rasarate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 3 ||


Ayi Shatakhanda Vikhandita Runda Vitunditashunda Gajadhipate

Ripugajaganda Vidaranachanda Parakramachunda Mrugadhipate |

Nijabhujadanda Nipatitakhanda Vipatitamunda Bhatadhipate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 4 ||


Ayi Ranadurmada Shatruvadhodita Durdharanirjara Shaktibhrute

Chaturavichara Dhurinamahashiva Dutakruta Pramathadhipate |

Duritaduriha Durashayadurmati Danavaduta Krutantamate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 5 ||


Ayi Sharanagata Vairivadhuvara Veeravarabhaya Dayakare

Tribhuvana Mastaka Shoolavirodhi Shirodhikrutamala Shulakare |

Dumidumi Tamara Dundubhinada Mahomukharikruta Dhigmakare

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 6 ||


Ayi Nija Hunkrutimatra Nirakruta Dhumravilocana Dhumrashite

Samara Vishoshita Shonitabija Samudbhavashonita Bijalathe |

Shivashiva Shumbha Nishumbha Mahahava Tarpita Bhuta Pishacharate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 7 ||


Dhanuranusanga Ranakshanasanga Parisphurathanga Natatkatake

Kanaka Pishanga Prushatkanishanga Rasadbhatashrunga Hatavatuke |

Kruta Chaturanga Balakshitiranga Ghatadbahuranga Ratadbatuke

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 8 ||

 

Jaya Jaya Japyajaye Jaya Shabda Parastuti Tatpara Vishvanute

Phana Phana Bhinjimi Bhinkrutanupura Sinjitamohita Bhutapate |

Natitanatardha Natinata Ayaka Natithanatya Suganarate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 9 ||


Ayi Sumanah Sumanah Sumanah Sumanah Sumanohara Kantiyute

Shritarajani Rajani Rajani Rajani Rajanikara Vaktravrute |

Sunayana Vibhrama Rabhrama Rabhrama Rabhrama Rabhrama Radhipate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 10 ||


Sahita Mahahava Mallamatallika Mallitarallaka Mallarate

Virachitavallika Pallikamallika Bhillikabhillika Vargavrute |

Sitakruta Pullisamulla Sitaruna Tallaja Pallava Sallalithe

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 11 ||


Aviralaganda Galanmada Medura Mattamatangaja Rajapate

Tribhuvana Bhushana Bhutakalanidhi Rupapayonidhi Rajasute |

Ayi Sudateejana Lalasamanasa Mohanamanmatha Rajasute

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 12 ||


Kamaladalamala Komalakanti Kalakalitamala Bhalalate

Sakalavilasa Kalanilayakrama Kelichalatkala Hamsakule |

Alikula Sankula Kuvalaya Mandala Mauli Miladbhakulalikule

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 13 ||

 

Karamuralirava Veejitakujita Lajjita Kokila Manjumate

Militapulinda Manoharagunjita Ranjitashaila Nikunjagate |

Nijagunabhoota Mahashabarigana Sadgunasambhruta Kelithale

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 14 ||


Katithatapitha Dukulavichitra Mayukha Tiraskrta Chandraruche

Pranata Surasura Maulimanisphura Damshula Sannakha Chandra Ruche |

Jita Kanakachala Maulipadhorjita Nirbharakunjara Kumbhakuche

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 15 ||


Vijita Sahasrakaraika Sahasrakaraika Sahasrakaraikanute

Kruta Surataraka Sangarataraka Sangarataraka Sunusute |

Suratha Samadhi Samana Samadhi Samadhi Samadhi Sujatharate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 16 ||


Padakamalam Karunanilaye Varivasyati Yoanudinan Sashive

Ayi Kamale Kamalanilaye Kamalanilayah Sakatham Na Bhavet |

Tava Padameva Parampadamityanu Sheelayato Mama Kim Na Shive

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 17 ||


Kanakalasatkala Sindhu Jalairanu Sinchinute Guna Rangabhuvam

Bhajati Sa Kim Na Shachikuchakumbha Tati Parirambha Sukhanubhavam |

Tava Charanam Sharanam Karavani Natamaravani Nivasi Shivam

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 18 ||


Tava Vimalendukulam Vadanendumalam Sakalam Nanu Kulayate

Kimu Puruhuta Purindumukhi Sumukhibhi Rasau Vimukhikriyate |

Mamatu Matam Shivana Madhane Bhavati Krupaya Kimuta Kriyate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 19 ||


Ayi Mayi Dina Dayalutaya Kurpayaiva Tvaya Bhavitavya Mume

Ayi Jagato Janani Krupayasi Yathasi Tathaanupitasirate |

Yaduchita Matra Bhavatyurari Kuru Taduru Tapa Mapakurute

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 20 || 


|| Iti Shrimahishasuramardinistotram Sampurnam ||


Continue reading...


 

Mahishasuramardini Stotram March 12th, 2012

Subha Saikumar
Ayi Girinandini Nanditamedini Vishwavinodini Nandanute
Girivravindhya Shirodhinivasini Vishnuvilasini Jishnunute |

Bhagavati Heshitikantakutumbini Bhurikutumbini Bhurikrute

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 1 ||


Suravaravarshini Durdharadharshini Durmukhamarshini Harsharate

Tribhuvanaphoshini Shankaratoshini Kilbishamoshini Ghosharate |

Danujaniroshini Ditisutaroshini Durmadashoshini Sindhusute

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 2 ||


Ayi Jagadamba Madambakadamba Vanapriya Vasini Hasarate

Shikharishiromani Tungahimalaya Shrunga Nijalaya Madhyagate |

Madhu Madhure Madhukaitabhabhanjini Kaitabhabhanjini Rasarate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 3 ||


Ayi Shatakhanda Vikhandita Runda Vitunditashunda Gajadhipate

Ripugajaganda Vidaranachanda Parakramachunda Mrugadhipate |

Nijabhujadanda Nipatitakhanda Vipatitamunda Bhatadhipate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 4 ||


Ayi Ranadurmada Shatruvadhodita Durdharanirjara Shaktibhrute

Chaturavichara Dhurinamahashiva Dutakruta Pramathadhipate |

Duritaduriha Durashayadurmati Danavaduta Krutantamate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 5 ||


Ayi Sharanagata Vairivadhuvara Veeravarabhaya Dayakare

Tribhuvana Mastaka Shoolavirodhi Shirodhikrutamala Shulakare |

Dumidumi Tamara Dundubhinada Mahomukharikruta Dhigmakare

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 6 ||


Ayi Nija Hunkrutimatra Nirakruta Dhumravilocana Dhumrashite

Samara Vishoshita Shonitabija Samudbhavashonita Bijalathe |

Shivashiva Shumbha Nishumbha Mahahava Tarpita Bhuta Pishacharate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 7 ||


Dhanuranusanga Ranakshanasanga Parisphurathanga Natatkatake

Kanaka Pishanga Prushatkanishanga Rasadbhatashrunga Hatavatuke |

Kruta Chaturanga Balakshitiranga Ghatadbahuranga Ratadbatuke

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 8 ||

 

Jaya Jaya Japyajaye Jaya Shabda Parastuti Tatpara Vishvanute

Phana Phana Bhinjimi Bhinkrutanupura Sinjitamohita Bhutapate |

Natitanatardha Natinata Ayaka Natithanatya Suganarate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 9 ||


Ayi Sumanah Sumanah Sumanah Sumanah Sumanohara Kantiyute

Shritarajani Rajani Rajani Rajani Rajanikara Vaktravrute |

Sunayana Vibhrama Rabhrama Rabhrama Rabhrama Rabhrama Radhipate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 10 ||


Sahita Mahahava Mallamatallika Mallitarallaka Mallarate

Virachitavallika Pallikamallika Bhillikabhillika Vargavrute |

Sitakruta Pullisamulla Sitaruna Tallaja Pallava Sallalithe

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 11 ||


Aviralaganda Galanmada Medura Mattamatangaja Rajapate

Tribhuvana Bhushana Bhutakalanidhi Rupapayonidhi Rajasute |

Ayi Sudateejana Lalasamanasa Mohanamanmatha Rajasute

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 12 ||


Kamaladalamala Komalakanti Kalakalitamala Bhalalate

Sakalavilasa Kalanilayakrama Kelichalatkala Hamsakule |

Alikula Sankula Kuvalaya Mandala Mauli Miladbhakulalikule

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 13 ||

 

Karamuralirava Veejitakujita Lajjita Kokila Manjumate

Militapulinda Manoharagunjita Ranjitashaila Nikunjagate |

Nijagunabhoota Mahashabarigana Sadgunasambhruta Kelithale

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 14 ||


Katithatapitha Dukulavichitra Mayukha Tiraskrta Chandraruche

Pranata Surasura Maulimanisphura Damshula Sannakha Chandra Ruche |

Jita Kanakachala Maulipadhorjita Nirbharakunjara Kumbhakuche

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 15 ||


Vijita Sahasrakaraika Sahasrakaraika Sahasrakaraikanute

Kruta Surataraka Sangarataraka Sangarataraka Sunusute |

Suratha Samadhi Samana Samadhi Samadhi Samadhi Sujatharate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 16 ||


Padakamalam Karunanilaye Varivasyati Yoanudinan Sashive

Ayi Kamale Kamalanilaye Kamalanilayah Sakatham Na Bhavet |

Tava Padameva Parampadamityanu Sheelayato Mama Kim Na Shive

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 17 ||


Kanakalasatkala Sindhu Jalairanu Sinchinute Guna Rangabhuvam

Bhajati Sa Kim Na Shachikuchakumbha Tati Parirambha Sukhanubhavam |

Tava Charanam Sharanam Karavani Natamaravani Nivasi Shivam

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 18 ||


Tava Vimalendukulam Vadanendumalam Sakalam Nanu Kulayate

Kimu Puruhuta Purindumukhi Sumukhibhi Rasau Vimukhikriyate |

Mamatu Matam Shivana Madhane Bhavati Krupaya Kimuta Kriyate

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 19 ||


Ayi Mayi Dina Dayalutaya Kurpayaiva Tvaya Bhavitavya Mume

Ayi Jagato Janani Krupayasi Yathasi Tathaanupitasirate |

Yaduchita Matra Bhavatyurari Kuru Taduru Tapa Mapakurute

Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 20 || 


|| Iti Shrimahishasuramardinistotram Sampurnam ||


Continue reading...


 

Mahishasuramardini Stotram March 12th, 2012

Saikumar Kuppusamy
Ayi Girinandini Nanditamedini Vishwavinodini Nandanute
Girivravindhya Shirodhinivasini Vishnuvilasini Jishnunute |
Bhagavati Heshitikantakutumbini Bhurikutumbini Bhurikrute
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 1 ||

Suravaravarshini Durdharadharshini Durmukhamarshini Harsharate
Tribhuvanaphoshini Shankaratoshini Kilbishamoshini Ghosharate |
Danujaniroshini Ditisutaroshini Durmadashoshini Sindhusute
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 2 ||

Ayi Jagadamba Madambakadamba Vanapriya Vasini Hasarate
Shikharishiromani Tungahimalaya Shrunga Nijalaya Madhyagate |
Madhu Madhure Madhukaitabhabhanjini Kaitabhabhanjini Rasarate
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 3 ||

Ayi Shatakhanda Vikhandita Runda Vitunditashunda Gajadhipate
Ripugajaganda Vidaranachanda Parakramachunda Mrugadhipate |
Nijabhujadanda Nipatitakhanda Vipatitamunda Bhatadhipate
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 4 ||

Ayi Ranadurmada Shatruvadhodita Durdharanirjara Shaktibhrute
Chaturavichara Dhurinamahashiva Dutakruta Pramathadhipate |
Duritaduriha Durashayadurmati Danavaduta Krutantamate
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 5 ||

Ayi Sharanagata Vairivadhuvara Veeravarabhaya Dayakare
Tribhuvana Mastaka Shoolavirodhi Shirodhikrutamala Shulakare |
Dumidumi Tamara Dundubhinada Mahomukharikruta Dhigmakare
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 6 ||

Ayi Nija Hunkrutimatra Nirakruta Dhumravilocana Dhumrashite
Samara Vishoshita Shonitabija Samudbhavashonita Bijalathe |
Shivashiva Shumbha Nishumbha Mahahava Tarpita Bhuta Pishacharate
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 7 ||

Dhanuranusanga Ranakshanasanga Parisphurathanga Natatkatake
Kanaka Pishanga Prushatkanishanga Rasadbhatashrunga Hatavatuke |
Kruta Chaturanga Balakshitiranga Ghatadbahuranga Ratadbatuke
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 8 ||
 
Jaya Jaya Japyajaye Jaya Shabda Parastuti Tatpara Vishvanute
Phana Phana Bhinjimi Bhinkrutanupura Sinjitamohita Bhutapate |
Natitanatardha Natinata Ayaka Natithanatya Suganarate
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 9 ||

Ayi Sumanah Sumanah Sumanah Sumanah Sumanohara Kantiyute
Shritarajani Rajani Rajani Rajani Rajanikara Vaktravrute |
Sunayana Vibhrama Rabhrama Rabhrama Rabhrama Rabhrama Radhipate
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 10 ||

Sahita Mahahava Mallamatallika Mallitarallaka Mallarate
Virachitavallika Pallikamallika Bhillikabhillika Vargavrute |
Sitakruta Pullisamulla Sitaruna Tallaja Pallava Sallalithe
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 11 ||

Aviralaganda Galanmada Medura Mattamatangaja Rajapate
Tribhuvana Bhushana Bhutakalanidhi Rupapayonidhi Rajasute |
Ayi Sudateejana Lalasamanasa Mohanamanmatha Rajasute
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 12 ||

Kamaladalamala Komalakanti Kalakalitamala Bhalalate
Sakalavilasa Kalanilayakrama Kelichalatkala Hamsakule |
Alikula Sankula Kuvalaya Mandala Mauli Miladbhakulalikule
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 13 ||
 
Karamuralirava Veejitakujita Lajjita Kokila Manjumate
Militapulinda Manoharagunjita Ranjitashaila Nikunjagate |
Nijagunabhoota Mahashabarigana Sadgunasambhruta Kelithale
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 14 ||

Katithatapitha Dukulavichitra Mayukha Tiraskrta Chandraruche
Pranata Surasura Maulimanisphura Damshula Sannakha Chandra Ruche |
Jita Kanakachala Maulipadhorjita Nirbharakunjara Kumbhakuche
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 15 ||

Vijita Sahasrakaraika Sahasrakaraika Sahasrakaraikanute
Kruta Surataraka Sangarataraka Sangarataraka Sunusute |
Suratha Samadhi Samana Samadhi Samadhi Samadhi Sujatharate
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 16 ||

Padakamalam Karunanilaye Varivasyati Yoanudinan Sashive
Ayi Kamale Kamalanilaye Kamalanilayah Sakatham Na Bhavet |
Tava Padameva Parampadamityanu Sheelayato Mama Kim Na Shive
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 17 ||

Kanakalasatkala Sindhu Jalairanu Sinchinute Guna Rangabhuvam
Bhajati Sa Kim Na Shachikuchakumbha Tati Parirambha Sukhanubhavam |
Tava Charanam Sharanam Karavani Natamaravani Nivasi Shivam
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 18 ||

Tava Vimalendukulam Vadanendumalam Sakalam Nanu Kulayate
Kimu Puruhuta Purindumukhi Sumukhibhi Rasau Vimukhikriyate |
Mamatu Matam Shivana Madhane Bhavati Krupaya Kimuta Kriyate
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 19 ||

Ayi Mayi Dina Dayalutaya Kurpayaiva Tvaya Bhavitavya Mume
Ayi Jagato Janani Krupayasi Yathasi Tathaanupitasirate |
Yaduchita Matra Bhavatyurari Kuru Taduru Tapa Mapakurute
Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shailasute || 20 || 

|| Iti Shrimahishasuramardinistotram Sampurnam ||

Continue reading...


 

Srı Annapurna Astakam March 12th, 2012

Subha Saikumar
Nityanandakari Varabhayakarı Saundarya Ratnakari
Nirdhutakhila Ghorapapanakari Pratyaksha Mahesvari

Praleyachala Vamsapavanakari Kasi Puradheeswari

Bhikshamdehi Krupavalambanakari Maata Annapurneswari
 

Nanaratna Vichitra Bhushanakari Hemambaradambari

Muktahara Vilambamana Vilasat Vakshoja Kumbhantari

Khasmiragaru Vasitaruchikari Kasi Puradheeswari

Bhikshamdehi Krupavalambanakari Maata Annapurneswari 

 

Yoganandakari Ripukshayakari Dharmaika Nisttakari

Chandrarkanala Bhasamana Lahari Trailokya Rakshakari

Sarvaishvaryakari Tapah: Palakari Kasi Puradheeswari

Bhikshamdehi Krupavalambanakari Maata Annapurneswari 

 

Kailasachalakandaralayakari Gauri Huma Shankari

Kaumari Nigamarthagocharakari Huamkara Bijakshari 

Mokshadvara Kavatapatanakari Kasi Puradheeswari

Bhikshamdehi Krupavalambanakari Maata Annapurneswari

 

Drusyaa Drusha Vibhuti Vaahanakari Brahmanda Bhandodari

Leelanataka Sutra Khelanakari Vignana Deepaankuri 

Srivishvesamanah Prasadanakari Kasi Puradheeswari

Bhikshamdehi Krupavalambanakari Maata Annapurneswari 

 

Adikshanta Samasta Varnanakari Shambho priyaa shaankari

Kaasmira Tripuraeswari Trinayani Viswaeswari Sarvari

Swargadwara Kavata Patanakari Kasi Puradheeswari

Bhikshamdehi Krupavalambanakari Maata Annapurneswari 

 

Urvi Sarvajaesvari Jayakari Maata Krupa Sagari

Veni Neelasamana Kunthaladhari Nithyaaanna Dhanaeswari

Shakshan Mokshakari Sadashubhakari Kasi Puradheeswari

Bhikshamdehi Krupavalambanakari Maata Annapurneswari


Devi Sarvavicitra Ratna Racita Dakshayani Sundari

Vamas Vadupayodhara Priyakari Saubhagya Maheshwari 

Bhaktabhishtakari Sada Subhakari Kasi Puradheeswari

Bhikshamdehi Krupavalambanakari Maata Annapurneswari 

 

Chandrarkanalakotikotisadrusi Chandramsu Bimbadhari

Chandrarkagnisamanakundaladhari Chandrarka Varnaesvari 

Malapustaka Pasasankusadhari Kasi Puradheeswari

Bhikshamdehi Krupavalambanakari Maata Annapurneswari 

 

Ksatratranakari Maha Bhayakari Maata Krupasagari

Sakshan MokshaKari  Sada Shivakari Vishveswari Sridhari 

Dakshakrandakari Niramayakari Kasi Puradheeswari

Bhikshamdehi Krupavalambanakari Maata Annapurneswari

 

Annapurne Sadapurne Sankaraprana Vallabhe 

Jnanavairagya Siddhyartham Bhiksham Dehi Cha Parvati

 

Mata Cha Parvati Devi Pitha Devo Mahesvarah: 

Bhandhavah Sivabhakta Scha Swadeso Bhuvanatrayam 

 

Iti Sri Annapurnastotram SampurnamContinue reading...